Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська. РОЗВИТОК КАРТОГРАФІЧНОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.003
Ukr. geogr. z. 2018, N1:03-10
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.І. Бочковська - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Розглянуто основні етапи формування картографічного напряму досліджень від часу заснування, згідно з Постановою Президії Академії наук УРСР 1964 р., лабораторії комплексного картографування виробничих сил Української РСР. Відтак в Академії наук було започатковано новий науковий напрям – географічне картографування. На основі лабораторії було створено відділ картографії у складі Сектора географії (від 1991 р. – Інституту географії НАН України). За цей час картографія в НАН України від інженерного напряму, який супроводжував інші галузі наукових досліджень, розвинулась у галузь науки, яка, за класичним визначенням, має своїм завданням дослідження та відображення природних і суспільних об’єктів, явищ та процесів за допомогою просторових образно-знакових моделей – карт географічних, а останнім часом також із застосуванням геоінформаційних технологій. У картографічних розробках відділу використано та збагачено основні положення наукових картографічних концепцій (від пізнавальної до геоінформаційної), впроваджено системний підхід у картографуванні складно-організованих територіальних систем, розвинуто ідеї картографічного моделювання, започатковано та реалізовано в картографічних творах актуальні напрями картографування – природокористування, охорони природи, еколого - та медико-географічного й інших, а також наукові засади формування геоінформаційних систем та розвинуто теорію геоінформаційного картографування. Відображено етапи формування української школи атласного картографування. Висвітлено основні напрями та здобутки в підготовці наукових кадрів, публікації результатів наукових досліджень та картографічних творів, у т.ч. і Національного атласу України.

Ключові слова: 
картографія, картографічний метод дослідження, картографічне моделювання, проблемно-орієнтоване картографування
Сторінки: 
03-10
Література: 
1. Koroleva M.O. (1972). About the methodical bases of development of complex scientific atlas History of the Ukrainian people and the Ukrainian SSR. Ukrainian historical and geographical map collection. Kyiv, Iss. 2, 19-26. [In Ukrainian]. [Корольова М.О. Про методичні основи розробки комплексного наукового атласу «Історія українського народу і Української РСР» // Укр. історико-геогр. зб. Київ, 1972. Вип. 2. С. 19-26.]
 
2. Zolovskyi A.P., Markova E.E., Rudenko L.G. (1975). Tasks and principles of nature protection mapping and rational nature management mapping. Kiev. [In Russian]. [Золовский А.П., Маркова Е.Е., Руденко Л.Г. Задачи и принципы картографирования охраны природы и рационального природопользования. Киев, 1975. 36 с.]
 
3. Zolovskyi A.P. (1976). Integrated mapping of the agriculture economy. Kiev. [In Russian]. [Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства. Киев, 1976. 76 с.]
 
4. Zolovskyi A.P., Markova E.E., Parkhomenko G.O. (1978). Cartographic studies of nature protection problems. Kiev. [In Russian]. [Золовский А.П., Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблем охраны природы. Киев, 1978. 152 с.]
 
5. Atlas of natural conditions and natural resources of the Ukrainian SSR. Chief ed. A.S.Kharchenko.(1978). Moscow. [In Russian]. [Атлас природних условий и естественных ресурсов Украинской ССР / Гл. ред. А.С. Харченко. Москва, 1978. 183 с.]
 
6. Cartographic development for planning and managing the development of the national economy of the Ukrainian SSR. Materials of the 5th Republican Conference on the Thematic Mapping of the Ukrainian SSR (Kanev, 11-13 of September 1979). Ed. A.P. Zolovskyi (1979). Kiev. [In Russian]. [Картографические разработки для планирования и управления развитием народного хозяйства УССР // Материалы 5-й Республиканской конференции по тематическому картографированию УССР (Канев, 11-13 сентября 1979 г.) / Редактор А.П. Золовский. Киев, 1979. 239 с.]
 
7. Zolovskyi A.P., Kozachenko T.I., Rudenko L.G. et al.(1979). Cartographic support of individual planning types. Kiev. [In Russian]. [А.П. Золовский, Т.И. Козаченко, Л.Г. Руденко и др. Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. Киев, 1979. 200 с.]
 
8. Rudenko L.G. (1984). Cartographic justification of territorial planning. Kiev. [In Russian]. [Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. Киев, 1984. 168 с.]
 
9. Zolovskyi A.P., Kozachenko T.I. (1987). Mapping of food complexes. Kiev. [In Russian]. [Золовський А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. Киев,1987. 132 с.]
 
10. Ukrainian SSR. Nature conservation scheme of Donetsk region (system of maps). Under the lead. of L.G.Rudenko, G.O.Parkhomenko. (1988). Kiev. [In Russian]. [УССР. Территориальная схема охраны природы Донецкой области (система карт) / Под рук. Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко. Киев - Донецк, 1988. 31 с.]
 
11. Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodical research. A.M. Marinich, I.A. Gorlenko, L.G. Rudenko, et al. (1990). Kiev. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / А.М.Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко и др. Киев, 1990. 200 с.]
 
12. Cartographic research of nature management. Theory and practice of works. L.G. Rudenko, G.O. Parkhomenko, A.N. Molochko at al. (1991). Kiev. [In Russian]. [Картографические исследования природопользования. Теория и практика работ. / Л.Г. Руденко, Г.О Пархоменко, А.Н. Молочко и др. Киев, 1991. 212 с.]
 
13. Ecological-geographical mapping of the territory (experience, justification of the structure and content of the atlas). L.H. Rudenko, A.I. Bochkovskaia, I.A. Gorlenko et al. (1992). Kiev. [In Russian]. [Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержания атласа) / Л.Г. Руденко, А.И. Бочковская, И.А. Горленко и др. Киев, 1992. 36 с.]
 
14. Ukraine. Natural environment and people. Map series. Managing ed. L.H. Rudenko, V.M. Lipinskyi, A.L.Bondar. (1993). Kyiv. [In Ukrainian]. [Україна. Природне середовище та людина. Серія карт. Відп. ред. Л.Г. Руденко, В.М. Ліпінський, А.Л. Бондар. Київ, 1993. 55 с.]
 
15. Shevchenko V.A. (1994). Medico-geographical mapping of the territory of Ukraine. Kiev. [In Russian]. [Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. Киев, 1994. 157 с.]
 
16. Kozachenko T.I., Parkhomenko G.O., Molochko A.N. (1999). Cartographic modeling. Vinnitsa. [In Ukrainian]. [Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. Вінниця, 1999. 328 с.]
 
17. Atlas of Ukraine (electronic version). (2000). Institute of Geography of the NAS of Ukraine, Intelligent Systems GEO. Kiev. [In Ukrainian]. [Атлас України (електронна версія). Інститут географії НАН України, Інтелектуальні системи ГЕО. Київ, 2000.]
 
18. National atlas of Ukraine. Concept and ways of its realization. L.H. Rudenko, A.I. Bochkovska, T.I. Kozachenko, G.O. Parkhomenko, V.P. Razov. (2001). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Концепція та шляхи її реалізації / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, В.П. Разов. Київ, 2001. 48 с.].
 
19. National cartography: state, problems, perspectives: Collection of scientific works. Ed. L.H. Rudenko. (2003). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національна картографія: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. / Під ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2003. 326 с.]
 
20. National atlas of Ukraine . Chief ed. L.H.Rudenko. (2007). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г. Руденко. Київ, 2007. 440 с.].
 
21. National atlas of Ukraine. Scientific foundations of creation and their realization. Ed. L.H. Rudenko. (2007). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2007. 408 с.]
 
22. Ukraine in Maps. (2008). Eds. K. Kocsis, L. Rudenko, F. Schweitzer. Kyiv-Budapest.
 
23. Geographical Science at the National Academy of Sciences of Ukraine. Ed. L.H. Rudenko. (2009). Kyiv.[In Ukrainian]. [Географічна наука в Національній академії наук України / за ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2009. 209 с.]
 
24. Ecological atlas of Ukraine. (2009). Kyiv. [In Ukrainian]. [Екологічний атлас України. Київ, 2009. 104 с.]
 
25. Geoinformation mapping in Ukraine. Conceptual foundations and directions of development. Ed. L.H. Rudenko. (2011). Kiev. [In Ukrainian]. [Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрямки розвитку. За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2011. 103 с.]