О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.024
Ukr. geogr. z. 2018, N1:24-29
Автори: 

О.П. Гавриленко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Є.Ю. Циганок - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Метою дослідження є розроблення методології практичного застосування ландшафтно-екологічного підходу до оптимізації функціонування природоохоронних установ урбанізованого середовища. Обґрунтовано проведення ландшафтознавчого аналізу території як одного з основних етапів упровадження методології на практиці. На прикладі території регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» опрацьовано методику середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів. Висвітлено теоретичні й методичні основи ландшафтознавчого аналізу території. Досліджено структурно-геоморфологічні особливості урочища Лиса гора і створено його гіпсометричну карту. Здійснено ландшафтознавчий аналіз та укладено середньомасштабну цифрову ландшафтну карту репрезентативної території як один з етапів упровадження методології на практиці. Наукова новизна виконаного дослідження полягає в опрацюванні теоретичних і методологічних засад застосування ландшафтно-екологічного підходу до оптимізації функціонування природоохоронних територій в урбанізованому оточенні.

Ключові слова: 
ландшафтно-екологічний підхід, природоохоронне природокористування, ландшафтознавчий аналіз території, електронна ландшафтна карта, урбанізоване середовище
Сторінки: 
24-29
Література: 
1. Havrylenko O.P. (2011). Ways of regional nature management rationalization in Ukraine: geo-ecological approach. Bulletin of Taras Shevchenko National university of Kyiv. Geography. Iss. 58, 20-22. [In Ukrainian]. [Гавриленко О.П. Шляхи раціоналізації регіонального природокористування в Україні: геоекологічний підхід // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2011. Вип. 58. С. 20-22.]
 
2. Zhuchkova V.K., Rakovskaya E.M. (2004). Methods of complex physical and geographical studies: a textbook. Moscow. [In Russian]. [Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических исследований: учеб. пос. Москва, 2004. 368 с.]
 
3. Klieshch A.A., Maksymenko N.V., Baskakova L.V. (2014). Modeling of urban landscapes geomorphometric characteristics. Visnyk of V.N. Karasin Kharkiv national university. Series Ecology, 1140, Vol. 11, 24-34. [In Ukrainian]. [Клєщ А.А., Максименко Н.В., Баскакова Л.В. Моделювання геоморфометричних характеристик міських ландшафтів // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. 2014. № 1140. Вип. 11. С. 24-34.]
 
4. Nesterchuk I.K. (2012). The role of the digital map in the regional geoecological analysis]. Bulletin of Geodesy and Cartography, 5, 22-28. [In Ukrainian]. [Нестерчук І.К. Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі // Вісник геодезії та картографії. 2012. № 5. С. 22-28.]
 
5. Pavlikha N.V., Karaim O.A. (2010). Problems of protected areas landscape diversity conservation. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National university. Economic sciences, 20, 103-106. [In Ukrainian]. [Павліха Н.В., Караїм О.А. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття природоохоронних територій // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. 2010. № 20. С. 103-106.]
 
6. Pavlova A.I. (2013). Morphometric analysis of relief using GIS. Vol. 4. Novosibirsk. 166-169. [In Russian]. [Павлова А.И. Морфометрический анализ рельефа с помощью ГИС. Т.4. Новосибирск, 2013. С. 166-169.]
 
7. Yamashkin A.A., Yamashkin S.A., Klikunov A.A., Akashkina A.H., Shukshin Yu.S. (2013). The GIS application in the analysis of the landscapes morphological structure. Bulletin of the Udmurt University. Series: Biology. Earth sciences. Iss. 3, 115-122. [In Russian]. [Применение ГИС в анализе морфологической структуры ландшафтов / А.А. Ямашкин, С.А. Ямашкин, А.А.Кли-кунов, А.Г. Акашкина, Ю.С. Шукшин // Вестник Удмуртского ун-та. Серия: Биология. Науки о Земле. 2013. Вып. 3. С. 115-122.]
 
8. Savytska O.V., Korohoda N.P. (2011). Creation of electronic map «Natural basis of Kiev landscapes». Proceedings of Taurida National V.I. Vernadsky university. Geography, 2. Vol. 24 (64). Part 2, 93-98. [In Ukrainian]. [Савицька О.В., Корогода Н.П. Створення електронної карти «Природна основа ландшафтів міста Києва». Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. Серія: Географія. 2011. Том 24 (64). № 2. Ч. 2. С. 93-98.]
 
9. Tolkachov V.A., Kolosok O.M., Hudkova N.V. (2009). The system of protected areas management in Ukraine: problems and perspectives. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National university. Economic sciences. 1, 5-8. [In Ukrainian]. [Толкачов В.А., Колосок О.М., Гудкова Н.В. Система управління природоохоронними територіями в Україні: проблеми та перспективи // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2009. № 1. С. 5-8.]
 
10. Khudoba V.V. (2011). Theoretical substantiation of expediency of the network of regional landscape parks of Ukraine optimization. The Scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National pedagogical university, 2, 242-248. [In Ukrainian]. [Худоба В.В. Теоретичне обгрунтування доцільності оптимізації мережі регіональних ландшафтних парків України // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. 2011. № 2. С. 242-248.]
 
11. Shyshchenko P.H., Havrylenko O.P. (2014). Geo-ecological foundation of nature-using projects: a textbook. Kyiv. [In Ukrainian]. [Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: підручник. Київ, 2014. 414 с.]
 
12. Shyshchenko P.H., Havrylenko O.P. (2015). Constructive-geographical basis of rational nature management: a textbook. Kyiv. [In Ukrainian]. [Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування: підручник. Київ, 2015. 395 с.]