І.В. Гукалова. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ЦІЛЬОВИЙ ІМПЕРАТИВ КОНЦЕПЦІЙ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.030
Ukr. geogr. z. 2018, N1:30-38
Автори: 

І.В. Гукалова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розкриття сутності поняття «міський розвиток» у його взаємозв’язку з якістю життя населення, аналіз досвіду міжнародного співробітництва і розроблення урбаністичних концепцій з особливою увагою до концепції інтегрованого розвитку міст, яка вже сприйнята в Україні. Виклики урбанізації та можливості протидії породженим нею загрозам стали невід’ємною складовою багатьох стратегічних документів, затверджених в останні десятиріччя на міжнародному рівні в галузі просторового і сталого (збалансованого) розвитку. Їх ключовою метою є покращення якості життя населення, а практична реалізація цілей розвитку неможлива без постійного моніторингу проблем, які впливають на стан міської спільноти, її життєздатність, а також підходів до їх вирішення. Незважаючи на відмінності у прояві наслідків урбанізації в окремих країнах, різні повсякденні практики і моделі трансформації міського простору, потреба у розробленні конкретних стратегій розвитку українських міст потребує аналізу зарубіжного, зокрема європейського, досвіду планування й управління їх розвитком і визначення можливостей його імплементації. Зміни у підходах до міського розвитку розглянуто крізь призму еволюції найвідоміших сучасних концепцій, спрямованих на зниження загального рівня «проблематичності» життя містян. Новизна статті – у постановці завдання дослідження засад міського розвитку з позицій якості життя населення, існуючих концептуальних напрацювань і затверджених міжнародних документів.

Ключові слова: 
якість життя населення, сталий (збалансований) розвиток, урбанізація, міський розвиток, Україна
Сторінки: 
30-38
Література: 
1. Ageing in Cities: Policy Highlights (2015). OECD. Paris. URL: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf
 
2. Aldous T. (1992). Urban Villages: A Concept for Creating Mixed-use Urban Developments on a Sustainable Scale. 2ed. London.
 
3. Averkina M.F. (2012). Influence of the theory of sustainable urban development on the theory of urbanism. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, Series: Economics. Iss. 19, 262-266. [In Ukrainian]. [Аверкина М.Ф. Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. 2012. Вип. 19. С. 262-266.]
 
4. Downton P. (2009). Ecopolis. Architecture and Cities for a Changing Climate. Dordrecht.
 
5. Dronova O.L., Lys Ya.S. (2016). Management of Urban Agglomerations: European Experience for Reforms in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 47-52. [In Ukrainian]. [Дронова О.Л., Лис Я.С. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні // Укр. геогр. журн., 2016. №1. С. 47-52.]
 
6. Functions of cities and their influence on the space / ed. L.H. Rudenko (2015). Kiev. [In Russian]. [Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. Киев, 2015. 292 с.]
 
7. Glaeser E. (2010). Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. London.
 
8. Gornova G.V. (2010). Urban discourse of Western philosophy of the twentieth century. Bulletin of the Chelyabinsk State University, 16, 180-187. [In Russian]. [Горнова Г.В. Урбанистический дискурс западной философии ХХ века // Вестник ЧелГУ, 2010. № 16. С. 180–187.]
 
9. Gukalova I.V.(2009). Quality of life of the population of Ukraine: human-geographical conceptualization: monograph, Kyiv. [In Ukrainian]. [Гукалова І. В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація: монографія. Київ, 2009. 347 с.]
 
10. Gukalova I.V., Omelchenko N.V. (2015). Category «urbanization» in the conceptual field of social geography and other sciences. Odessa National University Herald, Series: Geography and Geology. Vol. 20. Iss. 2 (24), 96-109. [In Ukrainian]. [Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Категорія «урбанізація» у понятійній площині соціальної географії та інших наук // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія «Географічні та геологічні науки». 2015. Т. 20. Вип. 2(24). С. 96–109.]
 
11. Integrated development of Ukrainian cities. URL: https://www.giz.de/en/worldwide/40007.html [In Ukrainian]. [Інтегрований розвиток міст України. URL: https://www.giz.de/en/worldwide/40007.html]
 
12. Jacobs D. (2011). Death and life of large American cities. Moscow. [In Russian]. [Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва, 2011. 460 с.]
 
13. Lomonosov D.A. (2014). Quality of the urban environment and quality of life as the main criteria of the city development. Problems and prospects of cooperation between South-Eastern Europe countries within the Black Sea Economic Cooperation and GUAM, Vinnitsa, 166-169. [In Ukrainian]. [Ломоносов Д.А. Якість міського середовища та якість життя – головні критерії розвитку міста // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. – Винница, 2014. С. 166-169.]
 
14. Mozhovyi A.A. (2016). Conflicts of Urban Development in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 39-43. [In Ukrainian]. [Мозговий А.А. Конфлікти міського розвитку в України // Укр. геогр. журн., 2016. №3. С.39-43.]
 
 
16. Official site of The Congress for the New Urbanism. URL: https://www.cnu.org/resources/what-new-urbanism
 
17. Poklyatskyi S.A. (2016). Living conditions of the population of large cities of Ukraine: human-geographical research. Kyiv. [In Ukrainian]. [Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження. Київ. 2016. 184 с.]
 
18. Register R. (1987). Ecocity Berkeley: Building Cities for the Healthy Future. Berkeley.
 
19. Sklyaruk N.I. (2003) Formation of a strategy for the development of small cities economy in the context of market reforms: author's abstract for obtaining Candidate of Economical Sciences Degree, Kharkiv. [In Ukrainian]. [Склярук Н. І. Формування стратегії розвитку економіки малих міст в контексті ринкових реформ: автореф. … канд. екон. наук, Харків, 2003. 24 с.]
 
20. Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes: monograph / ed. K. Mezentsev, Ya.Oliynyk, N.Mezentseva (2017). Kyiv. [In Ukrainian]. [Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія /за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ, 2017. 438 с.]
 
21. Voloshinskaya A.A. (2017). Evolution of foreign concepts of urban development: analysis of main trends. Public administration. Electronic bulletin, 63, 99-115. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./63_2017.pdf [In Russian]. [Волошинская А.А. Эволюция зарубежных концепций городского развития: анализ основных тенденций / Государственное управление. Электронный вестник, 2017. Вып. 63. С. 99-115. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./ 63_2017.pdf].
 
22. Vuchic V.R. (1999). Transportation for Livable Cities. New Brunswick.