В.П. Нагірна. РОЛЬ МАЛИХ МІСТ В АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.047
Ukr. geogr. z. 2018, N1:47-55
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Нагірна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – виявлення сучасного соціально-економічного стану малих міст сільських регіонів України, що склався внаслідок трансформацій в аграрній сфері економіки; розроблення напрямів розвитку малих міст з позицій їх стимулюючого впливу на сільську місцевість. На основі системно-структурного аналізу малих міст (на прикладі Вінницької області) виявлено сучасний стан і особливості господарської діяльності в малих містах сільських регіонів, вплив системних змін в аграрній сфері на їх розвиток. Дано аналіз зайнятості населення у малих містах за умов спаду виробництва у промисловості, погіршення кон’юнктури ринку. Новизною дослідження є виявлення нових форм взаємовідносин між малими містами і сільською місцевістю на основі виробничо-технологічної узгодженості переробних підприємств з виробниками сільськогосподарської сировини; розроблення напрямів розвитку малих міст з позицій соціально-економічного розвитку сільської місцевості.

Ключові слова: 
малі міста, сільська місцевість, сільське господарство, переробні підприємства
Сторінки: 
47-55
Література: 
1. Vyshyvaniuk M.M. (2012). Socio-economic development of small cities of the region: problems, trends, directions of regulation. Lviv. [Іn Ukrainian]. [Вишиванюк М.М. Соціально-економічний розвиток малих міст регіону: проблеми, тенденції, напрямки регулювання. Львів, 2012. 251 с.]
 
2. Dotsenko A.I. (2011). Main directions of social and economic development of small monofunctional cities of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 51-55. [In Ukrainian]. [Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України // Укр. геогр. журн. , 2011. № 1. С. 51-55.]
 
3. Zhuk V.I., Shevchenko O.V. (2009). Cities of regional significance in Ukraine as subjects of economic policy. Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic sciences. Vol.2, 24, 98 – 104. [In Ukrainian]. [Жук В.І., Шевченко О.В. Міста районного значення в Україні як суб'єкти економічної політики // Зб. наук. праць Черкаського держ. технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. 2009. Т.2. № 24, С. 98 -104.]
 
4. Kazmir L.P., Stupen M.H. (2012). Strategic priorities of modernization of the system of management of social and economic development of small cities. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 4, 98 – 110. [Іn Ukrainian]. [Казьмір Л.П., Ступень М.Г. Стратегічні пріоритети модернізації системи управління соціально-економічним розвитком малих міст // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2012. № 4. С. 98-110.]
 
5. Nagirna V.P. (2015). Small Cities of Rural Regions of Ukraine in the Context of Changes in the Economic System of Economy. The Journal of Socio-Economic Geography. Kharkiv. Iss. 19 (2), 7-12. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання//Часопис соціально-економічної географії. Харків. 2015. Вип. 19 (2). С. 7 – 12.]
 
6. Nagirna V.P., Rudenko L.H. (2016). Rural area of Ukraine in the context of transformational processes in the agrarian sphere. Ukrainian geographical journal, 2. 39 – 47. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П., Руденко Л.Г. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері /Укр. геогр. журн., 2016. № 2. С. 39 – 47.]
 
7. Petruk S. L. (2011). Small urban settlements in Ukraine: an analysis of the current socio-economic status and developmental problems. Ukrainian geographical journal, 4. 50 – 54. [Іn Ukrainian]. [Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку //Укр. геогр. журн. 2011. № 4. С. 50 – 54.]
 
8. Borodina O.M., Prokopa I.V., Yurchyshyn V.V. et al. (2012). Socioeconomic development of agriculture and rural areas: a modern dimension. Kyiv, 8. [Іn Ukrainian]. [Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір /О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В.Юрчишин та ін. Київ, 2012. С. 8.]
 
9. The number of the existing population of Ukraine as of January 1, 2017. (2017). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv. [Іn Ukrainian]. [Чисельність наявного населення України на 1 січня 2017 року. Державна служба статистики України. Київ, 2017. 82 с.]
 
10. Shevchuk L.T., Shchegliuk S.D. (2013). Problems and prospects of development of small cities of the Carpathian region. Regional economy. 1, 211-213. [Іn Ukrainian]. [Шевчук Л. Т., Щеглюк С. Д. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону // Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 211-213.]