Б.О. Чернов. ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.063
Ukr. geogr. z. 2018, N1:63-68
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Б.О. Чернов - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет Імені Григорія Сковороди.

Резюме: 

Мета цієї публікації - всебічно обґрунтувати методологічну сутність та об'єкт географічного краєзнавства. Проведено аналіз літературних джерел, у яких пропонується об’єкт географічного краєзнавства без належного теоретико-методологічного обґрунтування, а також положення щодо загального краєзнавства. Обґрунтовано теоретичну сутність географічного краєзнавства та об’єкта його дослідження – рідного краю як природно-суспільної системи (ПОС) у межах мезорайону (адміністративної області) з його складовими системами нижчого рангу (мікрорайонами) та дрібнішими утвореннями (населеними пунктами, громадами). Визначено основні методи дослідження, закономірності й закони, що становлять методологічні засади географічного краєзнавства.

Ключові слова: 
краєзнавство, географічне краєзнавство, конкретно-наукові методи, об’єкт, методи дослідження: закономірності
Сторінки: 
63-68
Література: 
1. Anuchin V.A. (1972). Theoretical Fundamentals of Geography. Moscow. [Іn Russian]. [Анучин В.А. Теоретические основы географии. Москва, 1972. 430 с.]
 
2. Boiko B. (2000). Native Land, Stepson Geography (Current State, Problems and Prospects of the Existence of the School Course). Kraieznavstvo. Heohrafiia. Turyzm, 1-2. [Іn Ukrainian]. [Бойко В. «Рідний край» – пасинок географії (сучасний стан, проблеми та перспективи існування шкільного курсу) // Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. С. 1-2.]
 
3. Evolutionary and Geographic Foundations of Regional Studies. Zhytomyr, 8-9. [Іn Ukrainian]. [Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи. Житомир, 1992.]
 
4. Golikov N.F., Kryzhko V.V., Chernov B.A. (1984). Methodological Essence of Infrastructure Geography. Zaporozhye. [Іn Russian]. [Голиков Н.Ф., Крыжко В.В., Чернов Б.А. Методологическая сущность географии инфраструктуры. Запорожье, 1984. 71с.]
 
5. Zhupanskyi Ya.I., Krul V.P. (1993). On the Geographic Principles of Present National Regional Studies. Ukrainian geographical journal, 3, 52-55. [In Ukrainian]. [Жупанський Я.І., Круль В.П. До питання про географічні засади сучасного національного краєзнавства // Укр. геогр. журн. 1993. № 3. С. 52-55].
 
6. Malska M.P., Antoniuk N.V., Zanko Yu.S., Hanych N.M. (2012). Regional Studies: Theory and Practice. Textbook. Kyiv. [In Ukrainian]. [Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П.Мальська, Н.В.Антонюк, Ю.С.Занько, Н.М.Ганич. Київ, 2012. 528 с.]
 
7. Krul V., Krul H. The Essence and Structural Content of Regional Studies, Object and Subject Basis of Geographic and Regional Studies Researches. History of Ukrainian Geography. URL: http // ukr-tur/narod.ru [In Ukrainian]. [Круль В., Круль Г. Сутність і структурний зміст краєзнавства, обєктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень // Історія української географії. URL: http^//ukr-tur/narod.ru]
 
8. Marynych O.M. (1993). Ukraine: Historical and Geographical Country. Kraieznavstvo, 1, 8-12. [Іn Ukrainian]. [Маринич О.М. Україна: історико-географічні краї // Краєзнавство. 1993. № 1. С. 8-12.]
 
9. Oboznyi V.V. (1977). Regional Studies : Textbook-Practical work. Kyiv. [Іn Ukrainian]. [Обозний В.В. Краєзнавство: Навч. посібник-практикум. Київ, 1977. 265 с.]
 
10. Palamarchuk M.M., Palamarchuk O.M. (1994). The Theoretical Basis of Geographical Regional Studies and Social Division into Districts. The Current State and Prospects of the Study of Geography of his Native Land in Schools. Kharkiv, 1-4. [Іn Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Теоретичні основи географічного краєзнавства і соціальне районування // Сучасний стан та перспективи вивчення географії рідного краю у школах. Харків, 1994. С.1-4. ]
 
11. Rudenko L.H. (2011). Opening speech. Ukrainian geographical journal, 1, 5. [Іn Ukrainian]. [Руденко Л.Г. Вступне слово // Укр. геогр. журн. 2011. № 1. С. 5.]
 
12. Svatkov M.M., Chernov B.O. (1994). Regional Studies. Narodoznavstvo. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 1-2, 114-115. [In Ukrainian]. [Сватков М.М., Чернов Б.О. Країнознавство // Народознавство. Наук.-методичні матеріали. Переяслав-Хмельницький, 1994. Зб. 1-2. С.114-115.]
 
13. Chernov B.A. (1981). Methodological Basis of Geographical Regional Studies: Methodological Recommendations. Part1. Zaporozhye. [In Russian]. [Чернов Б.А. Методологическая основа географического краеведения: Методические рекомендации. Запорожье, 1981. Ч. 1. 48 с. ]
 
14. Chernov B., Kotsur V., Tysovska O. (1998). General Historical and Geographical Regularities, the Basis of Analysis of Native Land. Pereiaslav Land and the Spiritual World. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 104-105. [In Ukrainian]. [Чернов Б., Коцур В., Тисовська О. Загальні історико-географічні закономірності – основа аналізу розвитку рідного краю // Переяславська земля і духовний світ людини. Переяслав-Хмельницький, 1998. С. 104-105.]
 
15. Shyshchenko P. (2000). The Essence of Geographical Regional Studies. Kraieznavstvo. Heohrafiia. Turyzm. 42, 1-2. [In Ukrainian]. [Шищенко П. Сутність географічного краєзнавства // Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. № 42. С. 1-2.]