В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.003
Ukr. geogr. z. 2018, N2:03-11
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
В.П. Нагірна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Висвітлено наукову діяльність відділу суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України від 1964 р. дотепер ‒ формування відділу, напрями досліджень, наукові здобутки. Тематика наукових досліджень: розроблення теорії просторової організації суспільства; структурний аналіз і типізація виробничо-територіальних комплексів та систем розселення; закономірності взаємодії природи й суспільства. Конкретні дослідження ‒ суспільно-географічні засади регіонального розвитку України; територіальна структура господарства і розселення населення, агропромислові комплекси; життєдіяльність населення; міста як центри соціально-економічної активності й полюси зростання, формування метрополісних регіонів. Зі здобуттям незалежності України скориговано напрями досліджень з урахуванням нових суспільно-політичних та економічних реалій. Показано важливу роль академіка М.М. Паламарчука, засновника відділу, у розвитку суспільної географії. Наголошується на зростанні ролі суспільної географії у розв’язанні сучасних проблем за умов збалансованого економічного, соціального, екологічного розвитку України.

 

Ключові слова: 
суспільна географія, суспільно-географічні дослідження, просторова організація суспільства, територіальна структура виробництва і розселення населення
Сторінки: 
03-11
Література: 

1. Mukomel I.F. (1961). Agricultural zones of the Ukrainian SSR. Kyiv. [In Ukrainian]. [Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР. Київ, 1961. 394 с.]
 
2. Koretskyi L.M., Palamarchuk M.M. (1967). Geography of the Ukrainian SSR industry: conditions for the formation of industrial territorial complexes. Kyiv. [In Ukrainian] [Корецький Л.М., Паламарчук М.М. Географія промисловості Української РСР: умови формування промислових територіальних комплексів. Київ, 1967. 327 с.]
 
3. Palamarchuk M.M., Gorlenko I.O. (1972). Mineral resources and structure of regional industrial complex. Kyiv. [In Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Горленко І.О. Мінеральні ресурси і структура районного промислового комплексу. Київ, 1972. – 214 с.]
 
4. Palamarchuk M.M., Gorlenko I.A., Yasnyuk T.E. (1978). Mineral resources and the formation of industrial territorial complexes. Kiev. [In Russian]. [Паламарчук М.М., Горленко И.А., Яснюк Т.Е. Минеральные ресурсы и формирование промышленных территориальных комплексов. Киев, 1978. 229 с.]
 
5. Palamarchuk M.M., Protsko N.P. (1972). Theoretical bases of the methodology of the research of the functional structure of the industrial complex of the economic region. Kyiv. [In Russian]. [Паламарчук М.М., Процко Н.П. Теоретические основы методики исследования функциональной структуры промышленного комплекса экономического района. Киев, 1972. 240 с.]
 
6. Palamarchuk M.M., Tashchuk K.O. (1974). Territorial structure of industrial complex of economic region. Kyiv. [In Ukrainian] [Паламарчук М.М., Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району. Київ, 1974. 127 с.].
 
7. Palamarchuk M.M., Balabanov G.V., Gorlenko I.A. et al. (1981). Territorial structure of industrial complexes . Kiev. [In Russian]. [Территориальная структура производственных комплексов / М.М. Паламарчук, Г.В. Балабанов, И.А. Горленко и др. Киев, 1981. 311 с.]
 
8. Pitiurenko E.I. (1977). Territorial urban settlements of the Ukrainian SSR. Kiev. [In Russian]. [Питюренко Е.И. Территориальные городских поселений Украинской ССР. Киев, 1977. 225 с.]
 
9. Pitiurenko E.I. (1983). Settlement systems and territorial organization of the national economy. Kyiv. [In Russian]. [Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. Киев, 1983. 140 с.]
 
10. Pelykh V.M., Grygorovich M.V. (1975). Transport of the Ukrainian SSR and prospects for its development. Issues of Geographical Science in Ukr. SSR, Iss. 3, 268 ‒ 283. [In Ukrainian]. [Пелих В.М., Григорович М.В. Транспорт Української РСР і перспективи його розвитку // Проблеми геогр. науки в Укр. РСР. ‒ 1975. Вип. 3. С. 268 ‒ 283.]
 
11. Issues of transport development of the Ukrainian SSR (economic and geographical study) (1977). Kiev. [In Russian]. [Проблемы развития транспорта Украинской ССР (экономико-географическое исследование). Киев, 1977. 156 с.]
 
12. Palamarchuk M.M., Palamarchuk O.M. (1998). Economic and social geography of Ukraine (with the basis of theory). Kyiv. [In Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України (з основами теорії). Київ, 1998. 416 с.]
 
13. Nagirna V.P. (2016). Scientific bases of the territorial organization of society in the works of academician M. M. Palamarchuk and their new sound in modern conditions (to the 100 th anniversary). Ukrainian geographical journal, 4, 3-8. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М.М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) // Укр. геогр. журн. 2016. No 4. С 3 ‒ 8.]
 
14. Territorial organization of agro-industrial complexes (1985). Kiev. [In Russian]. [Территориальная организация агропромышленных комплексов. Киев, 1985. 304 с.]
 
15. Yazynina R.A., Malyuk S.N., Nagirna V.P. et al. (1990). Territorial systems in specialized agro-industrial complexes. Kiev 160 p.]. [In Russian]. [Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах / Р.А. Язынина, С.Н. Малюк, В.П. Нагирна и др. Киев, 1990. 160 с.].
 
16. Nagirna V.P. (1995). Livestock and Industrial Complex of Ukraine (Territorial Organization and Nature Management). Kyiv. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України (Територіальна організація і природокористування). Київ, 1995. 150 с.]
 
17. Gorlenko I.A., Rudenko L.G., Malyuk S.N., Lebed N.P. (1991). Balanced economic, social and ecological development of the territory (economic and geographical aspects). Kiev. [In Russian]. [Горленко И.А., Руденко Л.Г., Малюк С.Н., Лебедь Н.П. Сбалансированное экономическое, социальное и экологическое развитие территории (экономико-географические аспекты). Киев, 1991. 56 с.]
 
18. Gorlenko I.A., Rudenko L.G., Malyuk S.N. et al. (1994). Issuess of complex development of the territory. Kiev. [In Russian]. [Проблемы комплексного развития территории / Горленко И.А., Руденко Л.Г., Малюк С.Н. и др. Киев, 1994. 296 с.]
 
19. Pyrozhenko K.G. (1996). Forestry complex of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Пироженко К.Г. Лісовиробничий комплекс України. Київ, 1996. 163 с.]
 
20. Marinich A.M., Palamarchuk M.M., Grinevetskii V.T. et al. (1988). Constructive-geographical bases of environmental management in the Ukrainian SSR. Kiev Dnepr region. Kiev. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское]