Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, І.Г. Черваньов. ГЕОГРАФІЯ: АКТУАЛІЗАЦІЯ НА ТЛІ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.017
Ukr. geogr. z. 2018, N2:17-25
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
І.Г. Черваньов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
У статті представлено аналіз основних векторів сучасних суспільних трансформацій, а також викликів та можливостей, які постають у цьому контексті перед географією. Автори, певною мірою відштовхуючись від останніх напрацювань Римського клубу та деяких інших міжнародних документів, які є фундаментом для реалізації політики сталого розвитку, формують відповідну концепцію розвитку національної географії на основі парадигми інноваційного розвитку. Підкреслюється значення території як основи природного капіталу. Доводиться конструктивна думка про природну ренту території як економічний базис сталого розвитку і основу його самопідтримування. Акцентовано увагу на посиленні інтеграційної, інформаційної й прагматичної функцій географії. Виокремлено ключові тематичні блоки, проблеми, дослідження яких могло б стати (або вже є) особливо ефективним на засадах трансдисциплінарності з провідною роллю географічної науки. До таких, зокрема, відносяться проблеми адаптації до зміни клімату, збереження та відновлення навколишнього середовища, оцінювання територіального капіталу та використання природних ресурсів, управління міським розвитком. Підкреслено потенціал географічної науки у розбудові інфраструктури геопросторових даних, а також потребу формування дослідницьких підходів «постіндустріального» (геоінформаційного, ГІС-технологічного) типів.
Ключові слова: 
географія, сталий розвиток, геопростір, природний капітал, інтеграція, інформаційні технології
Сторінки: 
17-25
Література: 

1. Ulrich V., Ernst W., Wijkman A. (2017). New Report to the Club of Rome: Come On! URL: https://www.clubofrome.org/2017/10/25/new-report-to-the-club-of-rome-come-on/
 
2. Daly H. (2015). Economics for a Full World. Great Transition Initiative (June 2015). URL: http://www.greattransition.org/publication/economics-for-a-full-world
 
3. Bagrov M.V., Rudenko L.H., Chervanyov I.H. (2012). New geography in Ukrainian realities: mission and development trends. Ukrainian geographical Journal, 3, 11-18. [In Ukrainian]. [Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. «Нова» географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку // Укр.геогр. журн. 2012. No3. С.11-18.]
 
4. Rudenko L.H., Bagrov M.V., Palienko V.P., Chervanyov I.H. (2011). Participation of geographers in the innovation development of Ukraine. Ukrainian geographical Journal, 2, 3-10. [In Ukrainian]. [Участь географів в інноваційному розвитку України / Л.Г. Руденко, М.В. Багров, В.П. Палієнко, І.Г. Черваньов // Укр. геогр. журн. 2011. No 2. С. 3-10.]
 
5. Toffler Elvin (2000). Third wave. Transl. A. Evsa. Kyiv. [Тоффлер Елвін. Третя хвиля / З англ. пер. А. Євса. Київ, 2000. 480 с.]
 
6. Chervanyov I.H., Hryschenko N.V. (2015). Environmentalism in world science: importance for domestic constructive geography. Ukrainian geographical Journal, 3, 13-16. [In Ukrainian]. [Черваньов І.Г., Грищенко Н.В. Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної конструктивної географії //Укр. геогр. журн. 2015. No 3. С. 13-16.]
 
7. Lisovskyi S.A. (2009). Society and nature: balance of interests in the territory of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ, 2009. 300 с.]
 
8. Assessment of the state of implementation of the outcome documents of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. Ed. L.H. Rudenko. (2004). Kyiv. [In Ukrainian]. [Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2004. 208 с.]
 
9. Draft report of Ukraine to the United Nations Conference on Sustainable (Balanced) Development Rio + 20. S.A. Lisovskyi, H.B. Marushevskyi, P.H. Pavlychenko, L.H.Rudenko, T.V. Tymochko. (2012). Kyiv. [In Ukrainian]. [Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20 / С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г.Павличенко, Л.Г.Руденко, Т.В.Тимочко. Київ, 2012. 60 с.]
 
10. The state of implementation of the provisions of the Agenda for the XXI century in Ukraine (2002 – 2012). Ed. Rudenko L.H. (2014). Kyiv. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) / За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2014. 359 с.]
 
11. Rudenko L.H. (2016). SWOT-analysis and GAP-analysis of policies, programs, plans and legislative acts in the field of ecology and natural resources and preparation of recommendations for their improvement in accordance with the provisions of the Rio Convention. Kherson. [In Ukrainian]. [SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенції Ріо / ISSN 1561-4980. Ukr. geogr. ž, 2018, 2(102) Географія: актуалізація на тлі світових трендів 25 Л.Г. Руденко. Херсон, 2016. 124 с.]
 
12. S.A. Lisovskyi (2016). SWOT-analysis and GAP-analysis of policies, programs, plans and legislative acts in the field of public welfare and preparation of recommendations for their improvement in accordance with the provisions of the Rio Conventions. Kherson. [In Ukrainian]. [SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у сфері суспільного добробуту і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / С.А. Лісовський. Херсон, 2016. 108 с.]
 
13. Global Sustainable Development Goals until 2030. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_Targets_Ukrainian_version_2016_1.doc
 
14. National Atlas of Ukraine / Chief ed. L.H.Rudenko. (2007). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / гол. ред. Л.Г.Руденко. Київ, 2007. 440 с.]
 
15. Rudenko L.H, Maryniak E.O., Golubtsov O.H. et. al. (2014). Landscape planning in Ukraine: Methodological guidelines. Kyiv. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні: Методичні настанови / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; за ред. Л.Г.Руденка. Київ, 2014. 144 с.]
 
16. Leonid Rudenko, Eugenia Maruniak, Serhiy Lisovskyi, Oleksandr Golubtsov, Viktor Chekhniy, Yuriy Farion (2015). The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine. Landscape Analysis and Planning. Switzerland. 217 – 244.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4_13
 
17. Geoinformation mapping in Ukraine. Conceptual foundations and directions of development / Ed. L.H. Rudenko. (2011). Kyiv. [In Ukrainian] [Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрямки розвитку / За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2011. 103 с.]
 
18. World Spatial Metadata Standards. Ed. By Harold Moellering, Henri J.G.L. Aalders, Aaron Crane. Pergamon, 2007.
 
19. Sinna O.I., Chervanyov I.H. (2017). «New» geography in the information and technological era of civilization (online reflections on the GIS-Forum 2017 in Kharkiv). Ukrainian geographical journal, 2, 65-68. [In Ukrainian]. [Сінна О.І., Черваньов І.Г. «Нова» географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові) // Укр. геогр. журн. 2017, No 2. С. 65-68.]
 
20. Energy Strategy of Ukraine until 2035. Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, 2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 [In Ukrainian]. [Енергетична стратегія України до 2035 р./ Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80]
 
21. Armand A.D. (2002). Geography of information century. Izvestia, Geographical series, 1. [In Russian]. [Арманд А.Д. География информационного века// Известия РАН. Серия географическая. 2002, No 1. С.13.]
 
22. Karpov S.A. On the issue of approaches to explaining the phenomenon of network forms of inter-firm cooperation. URL:www.escostan.edu.ru [In Russian]. [Карпов С.А. К вопросу о подходах к объяснению феномена сетевых форм межфирменной кооперации / URL:www.escostan.edu.ru]
 
23. Oyner O.K. Network organizations and the network society: On the issue of strategic challenges of the XXI century. URL: www.escostan.edu.ru [In Russian]. [Ойнер О.К. Сетевые организации и сетевое общество: К вопросу о стратегических вызовах ХХІ века / URL:www.escostan.edu.ru]
 
24. Svitnova M.M. Commentary on the article Network forms of inter-firm cooperation: approaches to explaining the phenomenon. URL : www.escostan.edu.ru [In Russian]. [Свитнова М.М. Комментарий к статье "Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению феномена". URL: www.escostan.edu.ru]