В.А. Овчарук, Є.Д. Гопченко. СУЧАСНА МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІВНИННИХ РІЧОК УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.026
Ukr. geogr. z. 2018, N2:26-33
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
В.А. Овчарук - Одеський державний екологічний університет;
Є.Д. Гопченко - Одеський державний екологічний університет.
Резюме: 
Мета дослідження – обґрунтування та реалізація єдиної розрахункової методики визначення характеристик максимального стоку весняного водопілля для річок рівнинної території України з урахуванням можливих змін клімату. У статті представлено аналітичний огляд нормативної бази стосовно розрахунків максимального стоку річок, який показав, що незважаючи на великий досвід, накопичений вченими, залишається ще багато невирішених питань у зв’язку з багатофакторністю досліджуваного явища та регіональними особливостями формування максимального стоку річок. Авторами розроблено універсальний підхід, що полягає у приведенні аналізованих структур до вигляду безрозмірних комплексів, за допомогою яких можливе моделювання без залучення вихідних даних. З метою обґрунтування та реалізації єдиної для рівнинної території України розрахункової методики запропоновано новий модифікований варіант операторної моделі для визначення максимального стоку весняного водопілля, який дозволяє враховувати можливий вплив змін клімату на розрахункові величини максимальних модулів 1%-ої забезпеченості. Врахування змін клімату виконується шляхом введення окремого коефіцієнта, який базується на порівнянні основних параметрів методики, отриманих на сучасних вихідних даних (максимальних снігозапасах на початок водопілля, опадів за період водопілля та коефіцієнтів стоку) та аналогічних величин, отриманих за даними кліматичного моделювання.

 

Ключові слова: 
максимальний стік, методологія нормування характеристик, весняне водопілля, зміни клімату
Сторінки: 
26-33
Література: 

1. Vyshnevskyi P.F. (1964). Storm and storm drain in Ukraine. Kyiv. [Іn Ukrainian]. [Вишневський П.Ф. Зливи і зливовий стік на Україні. Київ, 1964. 290 с.]
 
2. Mokliak V.I. (1957). Maximum discharges from snowmelt on the rivers of the Ukrainian SSR. Kyiv. [In Ukrainian]. [Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР. Київ, 1957. 163 с.]
 
3. Zhelezniak Y.A. (1985). Determination of the maximum discharge of floods according to typical characteristics of hydrometeorological conditions in the catchment area, Tr. UkrNIGMI. Vol. 201, 15-27. [In Russian]. [Железняк И.А. Определение максимального расхода половодья по типовым характеристикам гидрометеорологических условий водосбора // Тр. УкрНИГМИ, 1985. Вип. 201. С. 15-27.]
 
4. Befany A.N. (1958). Basics of the theory of storm drains. Proceedings of the OGMI. Iss. 14. [Іn Russian]. [Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ. 1958. Вып. 14. 302 с.]
 
5. Befany A.N., Befany N.F., Hopchenko E.D. (1981). Regional models of the formation of flood flow in the territory of the USSR. Obninsk. Iss. 2. [Іn Russian]. [Бефани А.Н., Бефани Н.Ф., Гопченко Е.Д. Региональные модели формирования паводочного стока на территории СССР. Обнинск, 1981. Вып.2. 60 с.]
 
6. Hopchenko E.D., Ovcharuk V.A. (2002). Formation of the maximum flow of spring flood in the conditions of the south of Ukraine. Odessa. [In Russian]. [Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины. Одесса, 2002. 110 c.]
 
7. Hopchenko Ye.D., Ovcharuk V.A., Shakirzanova Zh.R. (2011). Calculations and long-term forecasts of the characteristics of the maximum runoff of spring water in the Pripyat river basin. Odesa. [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип'ять. Одеса, 2011. 336 с.]
 
8. Hopchenko Ye.D., Loboda N.S., Ovcharuk V.A. (2014). Hydrological calculations: textbook for university students. Odesa. [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Овчарук В.А. Гідрологічні розрахунки: підручник для студентів ВНЗ. Одеса, 2014. 483 c.]
 
9. Hopchenko Ye.D., Kichuk N.S., Ovcharuk V.A (2016). The maximum runoff of rain floods on the rivers of southern Ukraine. Odesa. [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Кічук Н.С., Овчарук В.А. Максимальний стік дощових паводків на річках Півдня України. Одеса, 2016. 212 с.]
 
10. Hopchenko Ye.D., Ovcharuk V.A., Romanchuk M.Ye. (2017). Improvement of the calculation and normative base for determining the characteristics of the maximum runoff of rain and spring floods. Bulletin of the Odessa State Ecological University. Vol. 21, 49-55. [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є. Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2017. Вип. 21. С. 49-55.]
 
11. Gopchenko E.D., Ovcharuk V.A., Romanchuk M.E. (2015). A method for calculating characteristics of maximal river runoff in the absence of observational data: Case study of Ukrainian rivers. Water Resources. Pleiades, Vol. 42. Iss. 3, 285-291.
https://doi.org/10.1134/S0097807815030057
 
12. Shvebs G. I. (1974). Formation of water erosion of sediment drainage and their estimation: on the example of Ukraine and Moldavia. Leningrad. [In Russian]. [Швебс Г. И. Формирование водной эрозии стока наносов и их оценка: на примере Украины и Молдавии. Ленинград, 1974. 184 с.]
 
13. Kyndiuk B.V. (2003). Hydrographic network and storm drainage of the rivers of the Ukrainian Carpathians. Odessa. [In Russian]. [Киндюк Б.В. Гидрографическая сеть и ливневой сток рек Украинских Карпат. Одесса, 2003. 219 с.]
 
14. Loboda N.C., Bozhok Yu.V. (2016). Ukrainian Water Resources of the XXI Century under Climate Change Scenarios (RCP 8.5 and RCP 4.5). Ukrainian Hydrometeorological Journal. Odesa, 17, 114-122. [In Ukrainian]. [Лобода Н.C., Божок Ю.В. Водні ресурси України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP 8.5 та RCP 4.5) // Український гідрометеорологічний журнал. Одеса, 2016. No 17. С. 114-122.]
 
15. Hrebin V.V. (2010). Modern water regime of the rivers of Ukraine (landscape-hydrological analysis). Kyiv. [In Ukrainian]. [Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). Київ, 2010. 316 с.]
 
16. Gorbachova L.O., Nabyvanets Yu.B. (2012). Forecasted estimations of runoff change in the Dniester Basin under conditions of climate change. EGU Leonardo 2012. Hydrology and Sosiety, November 14th– November 16th, Torino, Italy.
 
17. Vyshnevskyi V.I. (2001). Climate change and river runoff in Ukraine and Belarus. Scientific works of the Ukrainian Research Hydrometeorological Institute. Iss. 249, 89-105. [In Ukrainian]. [Вишневський В.І. Зміни клімату і річкового стоку на території України і Білорусі // Наук.праці УкрНДГМІ, 2001. Вип.249. С.89-105.]
 
18. Blöschl G. et al. (2017). Changing climate shifts timing of European floods. Science. Vol. 357. Iss. 6351, 588-590.
https://doi.org/10.1126/science.aan2506
 
19. Sokolovskyi D.L. (1968). River runoff. Leningrad. [In Russian]. [Соколовский Д.Л. Речной сток. Ленинград, 1968. 538 с.]
 
20. Hopchenko E.D., Dzhabur Kkhaldun (1999). Justification of the calculated method for determining the layer of rain flood of the Carpathian rivers on the basis of the zoning scheme of the territory under the conditions of flood formation.
 
21. Meteorology, climatology and hydrology. Iss. 39, 222-232. [In Russian]. [Гопченко Е.Д., Джабур Кхалдун. Обоснование расчетной методики для определения слоя паводочного стока рек Карпат на базе схемы районирования территории по условиям формирования паводков // Метеорология, климатология и гидрология. 1999. Вып. 39. С. 222-232.]
 
22. A manual on determination of calculated hydrological characteristics, ed. T.S. Schmidt. (1984). Leningrad. [In Russian]. [Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик / под ред. Т.С. Шмидта; Ленинград, 1984. 448 с.]
 
23. Hopchenko Ye.D., Ovcharuk V.A., Kichuk N.S. (2013). Peculiarities of application of reduction formulas for maximum river flow. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Vol. 1. 37-43. [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Кічук Н.С. Особливості застосування редукційних формул максимального стоку річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2013. Т. 1. С. 37-43.]
 
24. Ladjel M., Goptshenko E., Ovcharuk V. (2014). Maximum runoff of the flood on wadis of northern part of Algeria. Jornal of Fundamental and Applied Sciences, 6(1), 66-78. URL: http://old.jfas.info/index.php/JFAS/article/view/240
 
25. Ovcharuk V., Todorova O. (2016). Determination of characteristics maximal runoff Mountain Rivers in Crimea. J. Fundam. Appl. Sci., 8(2), 525-541.
https://doi.org/10.4314/jfas.v8i2.23
 
26. Ovcharuk V.A., Hopchenko Ye.D., Traskova A.V. (2017). Rationing of the characteristics of the maximum runoff of spring water in the Dniester river basin. Odesa. [In Ukrainian]. [Овчарук В.А., Гопченко Є.Д., Траскова А.В. Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер. Одеса, 2017. 252 с.]