З.В. Гостюк. АНТРОПОГЕННА МОДИФІКОВАНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.043
Ukr. geogr. z. 2018, N2:43-50
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
З.В. Гостюк - Національний природний парк «Гуцульщина», Косівський район, Івано-Франківська область.
Резюме: 
Покутські Карпати – гори у зовнішній смузі Українських Карпат, у межах Івано-Франківської області. В останні десятиріччя антропогенний вплив на цю територію дедалі більше посилюється. Значне використання природних ресурсів, особливо лісових, призводить до погіршення сучасного стану природних територіальних комплексів, зумовлює їх антропогенну модифікованість. На основі комп’ютерного опрацювання картографічних даних і космознімків з допомогою програмного забезпечення ArcGIS 10 була створена карта земельних угідь та визначено антропогенну модифікованість ландшафтів Покутських Карпат. Основними видами антропогенних навантажень на ландшафти є лісівництво, луківництво та сільська забудова. Відповідно, ліси займають 57,97% території, з ними пов’язані незначні або швидко відновлювані зміни природних комплексів, луки – 22,72%, сільська забудова – 19,31%. Загалом регіон слабо антропогенно модифікований (199 ум. б.), однак п’ята стадія слабкої модифікованості свідчить, що територія Покутських Карпат практично знаходиться на межі між слабким та помірним ступенями модифікованості. Аналізуючи антропогенну модифікованість Покутських Карпат у розрізі ландшафтів, можна зробити висновок, що середньогірні ландшафти мають переважно слабку модифікацію і тільки два ландшафти – помірну, з різними стадіями. Низькогірні ландшафти характеризуються трьома категоріями антропогенної модифікованості – слабко (3 ландшафти), помірно (6 ландшафтів) і сильно (1 ландшафт). Ступінь модифікованості висотних місцевостей різний. Найбільш антропогенно модифікованими є місцевість високих терасованих схилів річкових долин, а також місцевість терасованого днища річкових долин (їм властива п’ята стадія сильної категорії модифікованості), де понад 65% площі займає сільська забудова, а луки та ліси поширені на незначних площах. Помірна антропогенна модифікованість властива місцевості спадистосхилого низькогір’я, слабка місцевостям крутосхилого низькогір’я та крутосхилого середньогір’я.

 

Ключові слова: 
Покутські Карпати, антропогенний вплив, земельні угіддя, антропогенна модифікація, ландшафт
Сторінки: 
43-50
Література: 

1. Klapchuk M. (1983). New data on the Paleolithic and Mesolithic in Subcarpathia. Soviet Archaeology. Moscow, 4. [In Russian]. [Клапчук М.Н. Новые данные о палеолите и мезолите Прикарпатья // Советская архиология. Москва, 1983. No4.]
 
2. Matskevyi L., Tarasenko L. (1994). Stone spit of the Kosiv region. Green Carpathians, 3,4, 24-28. [In Ukrainian]. [Мацкевий Л., Тарасенко Л. Кам'яні коси Косівщини // Зелені Карпати. 1994. No3-4. С. 24-28.]
 
3. Derzhpil'skyi L., Tomych M., Yusyp S., Losiuk V., Yakushenko D., Danyliuk I., Chornei I., Budzhak V., Kondratiuk S., Nikporko S., Virchenko V., Mikhailiuk T., Darienko T., Solomacha V., Prorochuk V., Stefurak Yu.., Fokshei S., Solomakha T., Tokariuk A. (2011). The Plant World Hutsulshchyna National park. Natural Reserve Territories of Ukraine. Plant world. Is. 9. Kyiv. [In Ukrainian]. [Держипільський Л.М., Томич М. В., Юсип С. В., Лосюк В. П., Якушенко Д. М., Данилик І. М., Чорней І. І., Буджак В. В., Кондратюк С. В., Нипорко С. О., Вірченко В. М., Михайлюк Т. І., Дарієнко Т. М., Соломаха В. А., Пророчук В. В., Стефурак Ю. П., Фокшей С. І., Соломаха Т. Д., Токарюк А. І. Національний природний парк «Гуцульщина» Рослинний світ. Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. Київ, 2011. 360 с.]
 
4. Melnyk A. (2002). Fundamentals of Regional Ecology Landscape Analysis. 2nd. Lviv. [In Ukrainian]. [Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу . Видання 2-ге. Львів, 2002. 229 с.]
 
5. Melnyk A. (1999). Ukrainian Carpathians: Ecological Landscape Studies. Lviv. [In Ukrainian]. [Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999. 286 с.]
 
6. Lavruk M. (2005). Hutsuls of the Ukrainian Carpathians (ethnogeographical research): Monograph. Lviv. [In Ukrainian]. [Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження): Монографія. Львів, 2005. 288 с.]
 
7. Tomych M., Shumska N. (2006). Phytodiversity of the upper reaches of the Pistyns'ka river (Prut river basin) as an indicator of the state of mountain ecosystems. Bulletin of the Zaporizhzhia National University. Questions of bioindication and ecology. Zaporizhzhia, 183-185. [In Ukrainian]. [Томич М.В., Шумська Н.В. Фіторізноманіття верхньої течії ріки Пістинька (басейн Прута) як індикатор стану гірських екосистем // Вісник Запорізького Національного у-ту. «Питання біоіндикації та екології». Запоріжжя, 2006. 183-185 с.]
 
8. Losyuk V., Shparik Yu., Stefurak Yu., Gostiuk Z., Debryniuk Yu., Derzhipilskyi L., Kramarets V., Pasailiuk M., Petrychuk Yu., Pogribnyi O., Prorochuk V., Rizun V., Fokshei S. (2015). Restoration of indigenous natural complexes of Kosivshchyna. Monograph. Kosiv. [In Ukrainian]. [Лосюк В.П., Шпарик Ю. С., Стефурак Ю. П., Гостюк З. В., Дебринюк Ю. М., Держипільський Л. М., Крамарець В. О., Пасайлюк М. В., Петричук Ю. В., Погрібний О. О., Пророчук В. В., Різун В. Б., Фокшей С. І. Відновлення корінних природних комплексів Косівщини. Монографія. Косів, 2015. 272 с.]
 
9. Milevska S. (2017). Anthropogenic changes in the structure and functioning of the forest ecosystems of the Luchki river basin (Pokuttya lowland): author's abstract for obtaining Ph.D. degree in ecology. Lviv. [In Ukrainian]. [Мілевська С.Я. Антропогенні зміни структури і функціонування лісових екосистем басейну річки Лючки (Покутське низькогір'я): автореф. ... канд. екол. наук. Львів, 2017. 20 с.]
 
10. Gostiuk Z., Melnyk A. (2017). Pokuttya Carpathians in the system of physical and geographical zoning of the Ukrainian Carpathians. Physical geography and geomorphology. Is. 4 (88). 12-21. [In Ukrainian]. [Гостюк З.В., Мельник А.В. Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія. 2017. Вип. 4 (88). С. 12-21.]
 
11. Miller G. (1974). Landscape studies of mountain and foothill areas. Lvov. [In Russian]. [Міллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. Львов, 1974. 202 с.]
 
12. Miller G. (1996). Field landscaping of mountain territories. Kyiv. [In Ukrainian]. [Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. Київ, 1996. 156 с.]
 
13. Gostiuk Z., Melnyk A. (2017). Landscape structure of the Pokuttya Carpathians. Physical geography and geomorphology. Is. 3 (87), 38-47. [In Ukrainian]. [Гостюк З.В., Мельник А.В. Ландшафтна структура Покутських Карпат // Фізична географія і геоморфологія. 2017. Вип. 3 (87). С. 38–47.]
 
14. Melnyk A., Miller G. (1993). Landscape monitoring. Kyiv. [In Ukrainian]. [Мельник А. В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. Київ, 1993. 152 с.]
 
15. Maps reports on the development of the boundaries of settlements of Kosiv and Verkhovyna districts. (2006). Ivano-Frankivsk. [In Ukrainian]. [Звіти-карти по розробці меж населених пунктів Косівського та Верховинського районів. Івано-Франківськ, 2006.]