Л.Г. Руденко, К.А. Поливач. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.051
Ukr. geogr. z. 2018, N2:51-61
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
К.А. Поливач - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Визначено основні проблеми та негативні тенденції у сфері охорони та збереження культурної спадщини: неврахування загальновизнаних міжнародною спільнотою принципів сучасного розвитку сфери охорони і збереження культурної спадщини, кризовий стан історико-культурного середовища більшості історичних населених місць, руйнування й безповоротні втрати історично цінної забудови, історичних і культурних ландшафтів, об’єктів і територій, відсутність системи електронних інформаційних ресурсів про культурну спадщину України, відсутність чіткої політики щодо ознайомлення світової спільноти з національною культурною та природною спадщиною України тощо. В результаті дослідження підготовлено конструктивні рекомендації щодо реформування стратегії державної політики у сфері охорони та збереження культурної спадщини. Розроблено пропозиції щодо механізмів та інструментів її реалізації, а саме: удосконалення стратегічного, програмно-цільового та просторового планування, удосконалення державної системи реєстрації та обліку, створення системи моніторингу та відповідної звітності й інформування громадськості, єдиної системи електронних інформаційних ресурсів та популяризації національної культурної спадщини. Новизна дослідження полягає у розробленні відповідних пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення з урахуванням документів, прийнятих міжнародною спільнотою, та акцентуванням при цьому на ролі та значенні географічної науки.

 

Ключові слова: 
сталий (збалансований) розвиток, культурна спадщина, історико-культурні території
Сторінки: 
51-61
Література: 

1. The Hangzhou Declaration: Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies (Adopted in Hangzhou, People's Republic of China, on 17 May 2013). URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_english.pdf
 
2. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
 
3. Recommendation CM/Rec(2017)1 of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage Strategy for the 21st century (adopted by the Committee of Ministers on 22 February 2017). URL: http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
 
4. Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report. (2017). Kyiv. [In Ukrainian]. [Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Київ, 2017. 176 с.] URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=85d6337d-5d9c-4e65-be5e-34d7a851b250
 
5. Polyvach K.A. (2017). Cultural and natural heritage in the context of the goals of sustainable development of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 4, 62-70. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.062 [In Ukrainian]. [Поливач К. А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України // Укр. геогр. журн. 2017. No 4. С. 62-70.]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.062
 
6. Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators Statistical Commission Forty-eighth session 7-10 March 2017 E/CN.3/2017/2. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf
 
7. Polyvach K.A. (2012). Cultural heritage and its influence on the development of regions of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ, 2012. 208 с.]
 
8. Tregubova T.A., Vodzinsky E.E. (1990). Studying and accounting of historical inhabited places of Ukraine. Construction and architecture, 10, 8-9. [In Russian]. [Трегубова Т.А., Водзинский Е.Е. Изучение и учет исторических населенных мест Украины // Строительство и архитектура. 1990. No 10. С. 8–9.]
 
9. The register of destroyed monuments of architecture in Kiev over the past 15 years. Informational and Analytical Internet EditionKievVlast. [Реестр уничтоженных памятников архитектуры Киева за последние 15 лет // Информационно-аналитическое Интернет-издание КиевВласть. URL: http://kievvlast.com.ua/base/reestr_unichtozhennih_pamjatnikov_arhitekturi_kieva_za_poslednie_15_let27112]
 
10. Polyvach K.A. (2013). Formation of the system to monitor the cultural heritage objects in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 57-63. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2013.03.057. [In Ukrainian]. [Поливач К. А. Формування системи моніторингу об'єктів культурної спадщини в Україні // Укр. геогр. журн. 2013. No3. С. 57-63.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.03.057
 
11. Concept of national policy on cultural heritage development in Ukraine (draft) / Ed. O.P. Oliynyk. Kyiv, 2014. [In Ukrainian]. [Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні (Проект). / Під ред. О.П. Олійник. Київ, 2014. 134 с.]