В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет. ГЕОМОРФОЛОГІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.003
Ukr. geogr. z. 2018, N3:03-15
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Р.О. Спиця - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Б. Багмет - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – дослідити етапність розвитку геоморфологічних досліджень в Національній Академії наук України, розкрити зміст та головні напрями фундаментальних, регіональних та прикладних досліджень, що виконувалися відділом геоморфології Інституту географії НАН України протягом більш ніж 50-річного періоду його існування. До найвагоміших результатів фундаментальних досліджень відноситься розробка методико-методологічних засад: поетапного неотектонічного та комплексного ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу; трифакторного геоморфологічного аналізу з урахуванням взаємодії ендогенних, екзогенних та техногенних чинників; кількісної оцінки деформацій повздовжніх профілів русел річок для виявлення диференційованості сучасних тектонічних рухів земної кори; комплексного аналізу геолого-геоморфологічної будови заплавних терас для оцінки голоценових та сучасних тектонічних рухів земної кори; комплексного аналізу природних та природно-антропогенних геоморфосистем з метою виявлення закономірностей геоморфогенезу протягом геоморфологічного етапу загалом та окремих підетапів; а також середньо- та великомасштабних геоморфологічних досліджень і картографування; морфоструктурних і неотектонічних досліджень в зонах розломів; оцінки динамічних властивостей рельєфу з метою вирішення інженерних завдань; кореляції геоморфологічних і неогеодинамічних подій в межах платформних і орогенних морфоструктур у пізньому кайнозої; оцінювання стійкості та динаміки геоморфосистем. Найвагомішими здобутками на регіональному рівні є: виявлення просторових закономірностей та особливостей морфоструктури та морфоскульптури, встановлення просторово-часових закономірності та особливостей морфолітогенезу та геоморфодинаміки на території України; обґрунтування принципів та розробка геоморфологічного, морфоструктурного, неотектонічного районування; виявлення просторово-часових закономірностей прояву новітніх тектонічних рухів земної кори та оцінка їх впливу на формування сучасного рельєфу; обґрунтування виділення неотектонічних рельєфоутворювальних режимів та обстановок, етапів, підетапів і стадій неотектогенезу та геоморфогенезу; геоморфологічне та неотектонічне картографування території України. Найважливіші прикладні розробки відділу: використання методів морфоструктурно-неотектонічного аналізу для проведення нафтогазопошукових робіт; оцінка інженерно-геологічних та інженерно-геоморфодинамічних умов районів розташування об’єктів атомної та гідроенергетики, лінійних споруд, урбанізованих територій; опрацювання концептуальних засад оцінки неогеодинамічного та еколого-геоморфологічного ризику; розроблення зведеної легенди до геоморфологічних карт масштабу 1:200 000-1:50 000; морфоструктурно-неотектонічні дослідження зони відчуження ЧАЕС з метою оцінки геоморфологічних та неотектонічних умов акумуляції та міграції радіонуклідів; аналіз небезпечних для будівництва каскаду ГЕС геоморфологічних та неотектонічних умов на ділянці басейну р. Дністер. Визначено проблеми вивчення геоморфосистем та обґрунтовано пріоритетні напрями геоморфологічних і неотектонічних досліджень на сучасному етапі розвитку науки.

Ключові слова: 
геоморфологія, неотектоніка, морфоструктура, геоморфологічна система, неогеодинаміка, фундаментьальні, регіональні, прикладні геоморфологічні і неотектонічні дослідження
Сторінки: 
03-15
Література: 
1. Geographic science at the National Academy of Sciences of Ukraine. Ed. L. H. Rudenko. (2009). Kyiv. [In Ukrainian]. [Географічна наука в Національній академії наук України / За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2009. 240 с.]
 
2. Sokolovsky I. L. (1958). Lesse rocks of the western part of the Ukrainian SSR. Kiev. [In Russian]. [Соколовский И. Л. Лессовые породы западной части УССР. Киев, 1958. 99 с.]
 
3. Sokolovsky I. L., Volkov N. G. (1965). Methodology of step-by-step study of neotectonics. Kiev. [In Russian]. [Соколовский И. Л., Волков Н. Г. Методика поэтапного изучения неотектоники. Киев, 1965. 132 с.]
 
4. Sokolovskyi I. L. Regularities of the Ukraine's relief development. (1973). Kyiv. [In Ukrainian]. [Соколовський І. Л. Закономірності розвитку рельєфу України. Київ, 1973. 174 с.]
 
5. Volkov M.G., Kuprash R.P., Palienko V.P., Sokolovskyi I. L., Chyrka V.G., Shvydkyi Yu.M. (1974). Morphostructure of oil- and gas-bearing regions of the Ukrainian SSR. Kiev. [In Russian]. [Морфоструктура нафтогазоносних областей УРСР / М. Г. Волков, Р. П. Купраш, В. П. Палієнко, І. Л. Соколовський, В. Г. Чирка, Ю. М. Швидкий. Київ, 1974. 259 с.]
 
6. Volkov N.G., Sokolovsky I. L. (1976). The main issues of the geomorphology of the left bank in the middle part of the Dnieper. Kiev. [In Russian]. [Волков Н. Г., Соколовский И. Л. Основные проблемы геоморфологии левобережья Среднего Днепра. Киев, 1976. 136 с.]
 
7. Drannikov A.M., Streltses G.V., Kuprash R. P. (1972). Landslides on highways. Ed. 2. Moscow. [In Russian]. [Дранников А. М., Стрельцес Г. В., Купраш Р. П. Оползни на автомобильных дорогах. Изд. 2. Москва, 1972. 157 с.]
 
8. Volkov N. G. (1977). Local morphostructures of the Dnieper-Donetsk depression. Kiev. [In Russian]. [Волков Н. Г. Локальные морфоструктуры Днепровско-Донецкой впадины. Киев, 1977. 154 с.]
 
9. Volkov N.G. (1982). Methodology of conjugate morphostructural analysis and its application in oil- and gas-bearing purposes. Kiev. [In Russian]. [Волков Н. Г. Методика сопряженного морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазоносных целях. Киев, 1982. 40 с.]
 
10. Volkov N.G., Sokolovsky I.L. (1982). Methodology to study neotectonics and geomorphology of the Dnieper-Donetsk depression. Kiev. [In Russian]. [Волков Н. Г., Соколовский И. Л. Методика изучения неотектоники и геоморфологии Днепровско-Донецкой впадины. Киев, 1982. 56 с.]
 
11. Morphostructure and morphosculpture of the platform plains of the USSR and the bottom of the washing seas. (1986). Moscow [In Russian]. [Морфоструктура и морфоскульптура платформенных равнин СССР и дна омывающих морей. Москва, 1986. 192 с.]
 
12. Volkov N. G., Palienko V.P., Sokolovsky. I. L. (1981). Morphostructural analysis of oil- and gas-bearing regions of Ukraine. Kiev. [In Russian]. [Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины / Н. Г. Волков, В. П. Палиенко, И. Л. Соколовс-кий. Киев, 1981. 216 с.]
 
13. Garetsky R. G., Glushko V. V., Krylov N. A., Palienko V. P. et al. (1988). Tectonics of oil- and gas-bearing regions of the southwest of the USSR. Moscow. [In Russian]. [Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР / Р. Г. Гарецкий, В. В. Глушко, Н. А. Крылов, В. П. Па-лиенко и др. Москва, 1988. 85 с.]
 
14. Geotectonics of Volyn-Podolia. Ed. I. I. Chabanenko (1990). Kiev. [In Russian]. [Геотектоника Волыно-Подолии / Отв. ред. И. И. Чабаненко. Киев, 1990. 244 с.]
 
15. Methodological recommendations on geomorphological research of the the Ukrainian SSR territory for the purpose of rational nature management. (1982). Kiev. [In Russian]. [Методические рекомендации по геоморфологическим исследованиям территории Украинской ССР в целях рационального природопользования. Киев, 1982. 28 с.]
 
16. Engineering Geography. Ed. D. A. Timofeev, I. I. Spasskaya, E. A. Likhacheva (1989). Moscow. [In Russian]. [Инженерная география / Под ред. Д. А. Тимофеева, И. И. Спасской, Э. А. Лихачевой. Москва, 1989. 184 с.]
 
17. Constructive-geographic basis of rational nature management in the Ukrainian SSR. Kyiv Dnieper. Resp. Ed. A. M. Mari-nich, M. M. Palamarchuk. (1988). Kiev. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / Отв. ред. А. М. Маринич, М. М. Паламарчук. Киев, 1988. 176 с.]
 
18. Structural-geographical basis of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodological research. Ed. A. M. Marinich, M. M. Palamarchuk. (1990). Kiev. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / Отв. ред. А. М. Маринич, М. М. Паламарчук. Киев, 1990. 200 с.]
 
19. Barshchevsky N. E., Kuprash R. P., Shvydky Yu. N. (1989). Geomorphology and relief-forming deposits in Kiev's region. Kiev. [In Russian]. [Барщевский Н. Е., Купраш Р. П., Швыдкий Ю. Н. Геоморфология и рельефообразующие отложения района г. Киева. Киев, 1989. 196 с.]
 
20. Palienko V. P. (1992). The newest geodynamics and its reflection on Ukraine's relief. Kiev. [In Russian]. [Палиенко В. П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. Киев, 1992. 116 с.]
 
21. Neogeodynamics of Baltic Sea Depression and adjacent areas. (2003). Results of IGCP-Project 346. Hamburg.
 
22. Matoshko A.V., Chugunny Yu.G. (1993). Dnieper's glaciation of Ukraine's territory. Kiev. [In Russian]. [Матошко А. В., Чугунный Ю. Г. Днепровское оледенение территории Украины. Киев, 1993. 191 с.]
 
23. Barshchevskyi M. Ye. (2003). General issues of paleogeomorphology and evolution of the earth's relief in Phanerozoe. Kyiv. [In Ukrainian]. [Барщевський М. Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Київ, 2003. 380 с.]
 
24. Present-day dynamics of Ukrainian relief. Ed. V. P. Palienko. (2005). Kyiv. [In Ukrainian]. [Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В. П. Палієнко. Київ, 2005. 267 с.]
 
25. Barshchevsky N. Ye. (1993). Relief of the Kiev Pridneprovia (morphogenetic analysis). Kiev. [In Russian]. [Барщевский Н. Е. Рельеф Киевского Приднепровья (морфогенетический анализ). Киев, 1993. 198 с.]
 
26. Relief of the human environment (ecological geomorphology). Ed. E. A. Likhacheva, D. A. Timofeev. Moscow. [In Russian]. [Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) / Отв.ред. Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев. Москва, 2002. 640 с.]
 
27. Ukraine: principal trends of society and nature interaction of in the twentieth century (geographic aspect). Ed. L. H. Ru-denko. (2005). Kyiv. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2005. 320 с.]
 
28. Earth Systems Change over Eastern Europe / Coeditors P. Groisman, V. Lyalko. (2012). Kyiv.
 
29. Anthropogenic geomorphology. Resp. Ed. E. A. Likhacheva, V. P. Palienko, I.I . Spasskaya. (2013). Moscow. [In Russian]. [Антропогенная геоморфология / Отв. ред. Э. А. Лихачева, В. П. Палиенко, И. И. Спасская. Москва, 2013. 416 с.]
 
30. Morphostructural-neotectonic analysis of Ukraine's territory (conceptual foundations, methods and implementation). Ed. V.P. Palienko. (2013). Kyiv. [In Ukrainian]. [Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи та реалізація) / В.П.Палієнко, М. Є. Барщевський, Р. О. Спиця, О. Б. Багмет, Г. В. Романенко, Л. Ю. Чеботарьова. Київ, 2013. 263 с.]