Г.П. Підгрушний, М.Д. Бикова. ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ КИЄВА: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.025
Ukr. geogr. z. 2018, N4:25-32
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
М.Д. Бикова - Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Резюме: 

Мета статті – розкрити методологічні підходи до дослідження, чинники та етапи формування виробничих територій Києва. Установлено, що просторова організація промислового виробництва Києва сформувалася в результаті проходження 4 хвиль урбогенезу, які зумовлені динамікою циклів Кондратьєва-Шумпетера. Проведено загальну типізації виробничих територій Києва за функціональними особливостями та спеціалізацією промислового виробництва, визначено рівень їх деіндустріалізації.

Ключові слова: 
виробничі території, промислові зон та райони, територіальні групи підприємств, урбогенез, цикли Кондратьєва-Шумпетера, деіндустріалізація, Київ
Сторінки: 
25-32
Література: 

1. Pekar V. A. (2010). Global phase barrier and a chance for the Ukrainian jump. URL: http://www.pekar.in.ua/Global%20Phase%20Barrier.htm [In Russian]. [Пекарь В. А. Глобальный фазовый барьер и шанс на украинский прыжок. 2010. URL: http://www.pekar.in.ua/Global%20Phase%20Barrier.htm].
 
2. Vasilenko V. (2013). Technological structures in the context of the economic system's aspiration for the ideality. Social and economic problems and power. Iss. 1(8), 65-72. [In Russian]. [Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономической системы к идеальности // Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 6. – 72.].
 
3. Kablov E. (2010). The Sixth techno-economic paradigm. Science and Life: Journal. Moscow, 4. [In Russian].
 
4. Vagin V.V. (2000). Urban sociology: Textbook. Moscow. [In Russian]. [Вагин В.В. Городская социология: учебное пособие. Москва, 2000. 81 с.].
 
5. Urban planning. Planning and building of the urban and rural settlements. (2007). DBN 360-92. (2007-2011). Kyiv. [In Ukrainian]. [Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Київ, 2007-2011. 142 с.].
 
6. Planning and building the territory. (2018). DBN.2.2.- 12:2018. Kyiv. [In Ukrainian]. [Планування і забудова території. ДБН Б.2.2.- 12:2018. Київ, 2018. 187 с.].
 
7. City planning. Guide for urban planner. (2001). Ed. T.F. Panchenko. Kyiv. 192 p. [In Ukrainian]. [Містобудування. Довідник планувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. Київ, 2001. 192 с.].
 
8. Pidhrushnyi H.P. (2017). Urbogenesis in Ukraine: determining factors, peculiarities of manifestation and main stages. Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes. Kyiv, 48-64. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Урбогенез в Україні: визначальні чинники, особливості прояву та основні етапи // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія. Київ, 2017. С. 48-64.].
 
9. Bocharov Yu.P., Filvarov G.I. (1987). Production and spatial organisation of cities. Moscow. [In Russian]. [Бочаров Ю.П., Фильваров Г.И. Производство и пространственная организация городов. Москва, 1987. 256 с.].
 
10. The general plan of Kyiv city for the period till 2020. Basic provisions. (2001). Kyiv. [In Ukrainian]. [Генеральний план міста Києва на період до 2020 року. Основні положення. Київ, 2001. 69 с.].
 
11. The general plan of Kyiv city. Basic provisions. (2015). Kyiv. [In Ukrainian]. [Генеральний план м. Києва. Основні положення. Київ, 2015. 103 с.].