М.П. Добиш. СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СВІТІ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.033
Ukr. geogr. z. 2018, N4:33-40
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

М.П. Добиш - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета публікації – розкрити можливості використання в електорально-географічних студіях в Україні сучасних методологічних та теоретичних надбань світових електоральних та міждисциплінарних досліджень. Дослідження базується на аналізі дискурсу щодо факторів електоральної поведінки населення та причинності в політичному виборі в англомовній літературі з урахуванням українського контексту. Розкрито географічні аспекти теорії економічного голосування, моделі лійки причинності, теорії моральних засад Джонатана Хайдта; уточнено розуміння теорії розломів С. М. Ліпсета та С. Роккана, ефекту сусідства та ефекту друзів і сусідів, ролі географічного масштабу та місця-як-контексту в електоральних студіях в Україні. Розкриті в статті теоретичні надбання світових електоральних студій створюють передумови для покращення якості електорально-географічних досліджень в Україні.

Ключові слова: 
теорія розломів, теорія моральних засад, місце-як-контекст, економічне голосування, ефект сусідства
Сторінки: 
33-40
Література: 

1. Khan Ye. A. (1999). Electoral geography of Crimea. The dissertation author's abstract for obtaining a degree of candidate geogr. sciences. Odesa. [In Ukrainian]. [Хан Є. А. Електоральна географія Криму: автореферат дисертації … канд. геогр. наук. Одеса, 1999. 17 с.]
 
2. Myroniuk V. M. (2002). Electoral geography of the region (on the materials of Galician oblasts): the dissertation author's abstract for obtaining a degree of candidate geogr. sciences. Lviv. [In Ukrainian]. [Миронюк В. М. Електоральна географія реґіону (на матеріалах галицьких областей): автореферат дисертації … канд. геогр. наук. Львів, 2002. 17 с.]
 
3. Oliynyk Ya. B., Shyshatskyi V. B. (2002). Electoral Geography. New field in Ukrainian Human Geography. Economic and Social Geography. Iss. 53, 12–21. [In Ukrainian]. [Олійник Я. Б., Шишацький В. Б. Електоральна географія - новий напрямок суспільної географії в Україні // Економічна та соціальна географія. 2002. Вип. 53. С. 12–21.]
 
4. Shyshatskyi V. B. (2006). Electoral-geography polarization in Ukraine as factor of regional destabilization of the country. Taras Shevchenko National university of Kyiv Bulletin (Series: Geography). Iss. 53, 27–30. [In Ukrainian]. [Шишацький В. Б. (2006). Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Серія Географія). 2006. Вип. 53. С. 27–30.]
 
5. Shyshatskyi V. B. (2007). Influence of ethnolinquistic factor on electoral geography space of Ukraine. In Regional problems in Ukraine: Geographical analysis and search for solutions. Kherson, 360 p. [In Ukrainian]. [Шишацький В. Б. Вплив етнолінгвістичного фактора на електорально-географічний простір України // Регіо-нальні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. Херсон, 2007. 360 с.]
 
6. Shyshatskyi V. B. (2007). To the question of scientific theory and methodology in electoral geography. Economic and Social Geography. Iss. 57, 21–26. [In Ukrainian]. [Шишацький В. Б. До питання про наукову теорію і термінологію електоральної географії // Економічна та соціальна географія. 2007. Вип. 57. С. 21–26.]
 
7. Dnistrianskyi M. S. (2007). Periphery of social development of distant depresive rayons of Ukraine as factor of electoral behavior. Visnyk of the Lviv University (Series Geography). Iss. 34, 83-89. [In Ukrainian]. [Дністрянський М. С. Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення // Вісник Львівського ун-ту (Серія: Географічна). 2007. Вип. 34. С. 83-89.]
 
8. Holod A. P. (2007). Human-Geographical Aspects of Region Population Political Behavior (On the Materials of L'viv region). The dissertation author's abstract for obtaining a degree of candidate geogr. sciences. Lviv, 17 p. [In Ukrainian]. [Голод А. П. Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на матеріалах Львівської області): автореферат дисертації … канд. геогр. наук. Львів, 2007, 17 с.]
 
9. Podolskyi A. O. (2007). Electoral Geography as field of Political Geography. In Political Geography and Geopolitics. Ed. B.P. Yatsenko. Kyiv, 109–137. [In Ukrainian]. [Подольський А. О. Електоральна географія як напрям політичної географії // Політична географія та геополітика (за ред. Б. П. Яценка). Київ, 2007. C. 109-137.]
 
10. Dnistrianskyi M. S. Political Geography of Ukraine. Lviv, 2014, 348 p. [In Ukrainian]. [Дністрянський, М. С. Політична географія України : навчальний посібник. Львів, 2014. 348 с.]
 
11. Siutkin S. I. (2017). Political Geography. Sumy, 120 p. [In Ukrainian]. [Сюткін С. І. Політична географія: навчальний посібник. Суми, 2017. 120 с.]
 
12. Sklyarska O. (2011). Political-geographical processes in Zakarpattska and Chernivetska oblasts. Lviv, 228 p. [In Ukrainian]. [Склярська О. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях: монографія. Львів, 2011. 228 c.]
 
13. Braychevskyi Yu. S. (2013). The concept of place as a factor of electoral behavior and regional political polarization in Ukraine. Economic and Social Geography. Iss. 67, 67–74. [In Ukrainian]. [Брайчевський Ю. С. Концепція місця як чинника електоральної поведінки та регіональна політична поляризація в Україні // Економічна та соціальна географія. 2013. Вип. 67. С. 67–74.]
 
14. Braychevskyi Yu. S. (2014). The Use of Regression Analysis in Human-Geographic Studies: The Case of Electoral Behavior Analysis. Economic and Social Geography, Iss.70, 66–72. [In Ukrainian]. [Брайчевський Ю. С. (2014). Використання методу регресійного аналізу у суспільно-географічних дослідженнях на прикладі вивчення електоральної поведінки // Економічна та соціальна географія. 2014. Вип 70. C. 66–72.]
 
15. Braychevskyi Yu. S. (2012). The problem of regional polarization of socio-political development of Ukraine in foreign literature. Geography and Tourism, Iss. 22, 233-240. [In Ukrainian]. [Брайчевський Ю. С. Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі // Географія та Туризм. 2012. Вип. 22. С. 233–240.]
 
16. Lipset S. M., & Rokkan S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In Party systems and voter alignments; cross-national perspectives (pp. 1–50).
 
17. Prescott J. R. V. (1959). The Function and Methods of Electoral Geography. Annals of the Association of American Geographers, 49(3), 296–304. https://doi.org/10.1525/jsah.2010.69.3.430.display
 
18. Barrington L. W., & Herron E. S. (2004). One Ukraine or many? Regionalism in Ukraine and its political consequences. Nationalities Papers, 32 (1), 53–86. https://doi.org/10.1080/0090599042000186179
https://doi.org/10.1080/0090599042000186179
 
19. Birch S. (2000). Interpreting the Regional Effect in Ukrainian Politics. Europe-Asia Studies, 52(6), 1017–1041. https://doi.org/10.1080/09668130050143815
https://doi.org/10.1080/09668130050143815
 
20. Clem R. S., & Craumer P. R. (2008). Orange, Blue and White, and Blonde: The Electoral Geography of Ukraine's 2006 and 2007 Rada Elections. Eurasian Geography and Economics, 49 (2), 127–151. https://doi.org/10.2747/1539-7216.49.2.127
https://doi.org/10.2747/1539-7216.49.2.127
 
21. Frye T. (2015). What Do Voters in Ukraine Want? A Survey Experiment on Candidate Ethnicity, Language, and Policy Orientation. Problems of Post-Communism, 62, 247–257. https://doi.org/10.1080/10758216.2015.1026200
https://doi.org/10.1080/10758216.2015.1026200
 
22. Katchanovski I. (2014). East or West? Regional Political Divisions in Ukraine since the Orange Revolution and the Euromaidan. American Political Science Association, 1-43. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 
23. Khmelko I. S., Semenova E., Teleshun S., & Titarenko A. (2011). Regionalism in Ukraine and Its Role in the Ukrainian Politics. Journal of East European and Asian Studies, 2 (1), 93–110.
 
24. O'Loughlin J. (2001). The regional factor in contemporary Ukrainian politics: scale, place, space, or bogus effect? Post-Soviet Geography and Economics, 42, 1–33. https://doi.org/10.1080/10889388.2001.10641161
https://doi.org/10.1080/10889388.2001.10641161
 
25. Agnew J. (1996). Mapping politics: How context counts in electoral geography. Political Geography, 15(2), 129–146. https://doi.org/10.1016/0962-6298(95)00076-3
https://doi.org/10.1016/0962-6298(95)00076-3
 
26. Arzheimer K., & Evans J. (2012). Geolocation and voting: Candidate-voter distance effects on party choice in the 2010 UK general election in England. Political Geography, 31(5), 301–310. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2012.04.006
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2012.04.006
 
27. Evans J., Arzheimer K., Campbell R., & Cowley P. (2017). Candidate localness and voter choice in the 2015 General Election in England. Political Geography, 59, 61–71. https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2017.02.009
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.02.009
 
28. van Dijk T. A. (2009). Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk. Cambridge University Press, 227 p.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511575273
 
29. Johnston R. J. & Pattie C. J. (2006). Putting voters in their place : geography and elections in Great Britain. Oxford University Press, 336 p.
 
30. Lewis-Beck M., Norpoth H., Jacoby W., & Weisberg H. (2008). The American Voter Revisited. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 479 p. https://doi.org/10.3998/mpub.92266
https://doi.org/10.3998/mpub.92266
 
31. Johnston R. J., Shelley F. M., & Taylor P. J. (Eds.). (1990). Developments in Electoral Geography. New York: Routledge, 272 p.
 
32. Kitschelt H. (1995). Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions. Party Politics, 1(4), 447–472. https://doi.org/10.1177/1354068895001004002
https://doi.org/10.1177/1354068895001004002
 
33. Haidt J. (2012). The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Pantheon Books, 419 p.
 
34. Lee R., & Smith D. M. (2004). Introduction: Geographies of Morality and Moralities of Geography. In Geographies and Moralities: International Perspectives on Development, Justice and Place (pp. 1–12).
 
35. Sack R. D. (1997). Homo Geographicus: A Framework for Action, Awareness, and Moral Concern. Johns Hopkins University Press, 292 p.