С.О. Санталова. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.041
Ukr. geogr. z. 2018, N4:41-48
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.О. Санталова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – визначення ймовірних сучасних соціальних, економічних, природних передумов виникнення, розвитку та поширення особливо небезпечних захворювань населення України, які найчастіше призводять до летальних наслідків. Висвітлено роль Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям, у процесі управління системою охорони здоров’я. Відображено місце чинників, що впливають на стан здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров’я, у структурі Міжнародної статистичної класифікації хвороб. Охарактеризовано сучасну демографічну ситуацію в Україні. Визначено особливо небезпечні для здоров’я та життя українців захворювання. Представлено результати дослідження кореляційних зв’язків між названими чинниками та особливо небезпечними захворюваннями населення України. Визначено роль аналогічних досліджень у процесі реалізації «Стратегії сталого розвитку України до 2030 р».

Ключові слова: 
медична географія, захворюваність населення, особливо небезпечні захворювання, чинники захворювань, стратегія сталого розвитку, Україна
Сторінки: 
41-48
Література: 

1. Geographical Encyclopedia of Ukraine. (1990). Kyiv. Vol. 2, 333-334. [In Ukrainian]. [Географічна енциклопедія України. Київ, 1990. Т. 2. С. 333–334.]
 
2. Molikevych R.S. (2014). Experience of geographical study of the health formation problems. Visnyk of the Lesia Ukrainka East European National University. Series Geographical Sciences, 11 (288), 111-115. [In Ukrainian]. [Молікевич Р. С. Досвід географічного вивчення проблем формування здоров'я // Наук. вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія Географічні науки. 2014. № 11 (288). С. 111-115].
 
3. Boudain J. Ch. M. (1843). Essai de geographie medicale. Paris. [In Franch].
 
4. Gutsuliak V., Mukha K. (2009). The history of development and the current state of medical and geographical researches. Visnyk of Lviv University. Series Geography. Iss. 36, 115-121. [In Ukrainian]. [Гуцуляк В., Муха К. Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень // Вісник Львівського ун-ту. Серія «Географія». 2009. Вип. 36. С. 115-121.]
 
5. Pavlovskyi Ye. N. (1954). On the principles of studying the geography of natural focal and parasitic diseases. Materials for the second congress of the Geographical Society of the USSR. Moscow. [In Russian]. [Павловский Е.Н. О принципах изучения географии природно-очаговых и паразитарных болезней // Материалы ко второму съезду ГО СССР. Москва, 1954.]
 
6. Boksha V.G., Bogutsky B.V. (1980). Medical climatology and climatotherapy. Kyiv. [In Russian]. [Бокша В.Г., Богуцкий Б.В. Медицинская климатология и климатотерапия. Киев, 1980.]
 
7. Batychenko S.P. (2013). Socio-geographical study of socio-economic factors of the population morbidity of Ukraine. Economic and social geography. Iss. 2, 82-88. [In Ukrainian]. [Батиченко С.П. Суспільно-географічне дослідження соціально-економічних факторів захворюваності населення України // Економічна та соціальна географія. 2013. Вип. 2. С. 82-88.]
 
8. Berdnyk O.V., Serykh L.V., Zaikovska V.I., Parasadian E.I. (2001). Environment and public health. Hygiene of populated cities. Kyiv. Iss. 38. Vol. 2. 408-418. [In Ukrainian]. [Навколишнє середовище і здоров'я населення / О.В.Бердник, Л.В. Серих, В.Ю.Зайковська, Е.І. Парасадян // Гігієна населених міст. Київ, 2001. Вип. 38. Т. 2. С. 408-418.]
 
9. Markovych I.H., Markovych I.F. (2016). Influence of the environment factors of human life on the risk of infectious diseases. Infectious diseases, 4. 13-20. [In Ukrainian]. [Маркович І.Г., Маркович І.Ф. Вплив факторів середовища життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб // Інфекційні хвороби. 2016. № 4. С. 13-20.]
 
10. Mezentseva N.I., Batychenko S.P. (2012). Socio-geographical study of population morbidity: theoretical and methodological foundations. Economic and social geography. Iss. 2 (65), 45-52. [In Ukrainian]. [Мезенцева Н.І., Батиченко С.П. Суспільно-географічне дослідження захворюваності населення: теоретичні та методичні основи // Економічна та соціальна географія. 2012. Вип. 2 (65). С. 45-52.]
 
11. Neiko Ye.M,. Rudko H.I., N.I.Smoliar. (2001). Medical-geoecological analysis of the state of the environment as a tool for assessing and controlling the health of the population. Ivano-Frankivsk-Lviv. [In Ukrainian]. [Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров'я населення / Є.М.Нейко, Г.І. Рудько, Н.І. Смоляр. Івано-Франківськ – Львів: Екор, 2001. 163 с.]
 
12. Tsiborovskyi O.M. (2015). Population Health and Risk Factors Affecting Its Condition as an Object of Management. Ukraine. Health of the nation, 2 (34), 13-19. [In Ukrainian]. [Ціборовський О.М. Здоров'я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об'єкт управління // Україна. Здоров'я нації. 2015. № 2 (34). С. 13-19.]
 
13. Shablij O.I., Shevczuk L.T. (1993). Regional peculiarities of the population exhaustion as a current problem of medical geography (on the example of Lviv region). Health and the environment: Materials of a scientific conference on medical geography. Lublin. 85-87. [In Polish]. [Shablij O.I. Regionalne osobliwości wyczerpania ludności jako aktualny problem geografii medycznej (na przykładzie obwodu Lwowskiego) / O. I. Shablij, L. T. Shevczuk // Zdrowie a środowisko: Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej. Lublin, 1993. S. 85–87.]
 
14. Zapadniuk S.O. (2017). Regional peculiarities of the most lethal diseases of the Ukraine's population spreading. Materials of the VII International Scientific and Practical Conference: Regional Problems of Ukraine: Geographical Analysis and Finding Solutions. Kherson. 78-80. [In Ukrainian]. [Западнюк С.О. Регіональні особливості поширення найбільш летальних захворювань населення України // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення». Херсон, 2017. С. 78-80.]
 
15. Zapadniuk S.O. (2017). Trends of spreading particularly dangerous population diseases in Ukraine and some european countries. Ukrainian geographical journal, 4, 53-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.053 [In Ukrainian]. [Западнюк С.О. Тенденції поширення в Україні та деяких країнах Європи особливо небезпечних захворювань населення // Укр. геогр.журн. 2017. № 4. С. 53-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.053]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.053