Ю.Д. Шуйський, Г.В. Вихованець, Д.О. Панкратенкова. ОСНОВНІ РИСИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ У МЕЖАХ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.008
Ukr. geogr. z. 2019, N1:08-14
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Ю.Д. Шуйський - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
Г.В. Вихованець - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
Д.О. Панкратенкова - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Резюме: 

Мета публікації – виклад результатів дослідження сучасного стану берегової зони Чорного та Азовського морів у межах України в умовах неконтрольованого антропогенного впливу та отримання первинних географічних даних для подальшого забезпечення оптимального природокористування. Представлено результати досліджень упродовж 2015-2018 рр. чотирьох типових берегових областей: Дунайської, Північно-західної та Дніпровсько-Каркінітської на Чорному морі, а також Північно-Азовської на Азовському морі. Охарактеризовано вплив різних споруд (берегозахисних, рекреаційних, портових, навігаційних та інших) на берегову зону цих морів. Серед основних наслідків антропогенної діяльності в межах морського узбережжя найбільше вираженими є абразійно-зсувні та абразійно-звальні процеси різних типів, зміни рельєфу акумулятивних форм, розмиви пляжів, зменшення запасів пляжеутворювальних наносів, знищення берегової флори та фауни. Визначено, що нині використання природних ресурсів у береговій зоні морів у межах України є нераціональним, тому що немає кваліфікованого природного обґрунтування, а будівництво та експлуатація споруд ведуться з порушеннями природоохоронного законодавства. Для збереження та відновлення природних ресурсів морського узбережжя необхідно проводити наукові дослідження з урахуванням фізико-географічних умов та антропогенного впливу.

Ключові слова: 
берегова зона, берегозахист, наноси, абразія, поселення, антропогенний вплив, Чорне море, Азовське море
Сторінки: 
08-14
Література: 

1. Schwartz M. L. (1982). Encyclopedia of Beaches and Coastal Environments. Vol. XV of Encycl. Earth Sci. Series. Stroudsburg, 940 p.
 
2. Shepard F. P., Wanless I. F. (1971). Our Changing Coastline. New-York: McGrow-Hill Book Co, 579 p.
 
3. Shuisky Y. D. (1999). Relative changes of the Black Sea level and impact of abrasive shores processes. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Vol. 22, 2, 87–97.
 
4. Yanko-Hombach V. B., Gilbert A. S., Panin N. S. & Dolukhanov P. M. (2005). Climate dynamics, Sea-level change, and shoreline migration in the Ukrainian sector of the Circum-Pontic Region. The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement, 251-277.
 
5. Shuisky Yu. D., Organ L. V. (2017). Pioneer landforms on the sea edge of the Kiliya delta of the Danube River. Scientific Notes of the Vinnitsa State University. Series Geography. Iss. 29, 3-4, 15-25. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Орган Л. В. Пионерные формы рельефа на морском крае Килийской дельты реки Дунай // Наукові записки Вінницького держ. ун-ту. Серія: Географія. 2017. Вип. 29. № 3-4. С. 15-25.]
 
6. Shuisky Yu. D., Vikhovanets G. V. (2011). Nature of the Black Sea estuaries. Odessa, 276 p. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа Причерноморских лиманов. Одесса, 2011. 276 с.]
 
7. Shuisky Yu. D., Vikhovanets G. V. (2017). Modern dynamics of sandy accumulative forms of relief in the coastal zone of the Black Sea. Slovak Intern. Scientific Journal (Bratislava). Iss. 1, 11, 22-32. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Современная динамика песчаных аккумулятивных форм рельефа в береговой зоне Черного моря // Slovak Intern. Scientific Journal (Bratislava). 2017. Вып. 1. № 11. С. 22-32.]
 
8. Vykhovanets G. V., Pankratenkova D. O. (2018). Influence of the anthropogenic factor on the current state of the accumulative relief forms of the northwestern part of the Black Sea. Bulletin of the Odessa National University. Vol. 23. Iss.1 (32), 11- 32. [In Russian]. [Выхованец Г.В., Панкратенкова Д.О. Влияние антропогенного фактора на современное состояние аккумулятивных форм рельефа северо-западной части Черного моря // Вісник Одеського нац. ун-ту. Географічні та геологічні науки. 2018. Том 23. Вип. 1 (32). С. 11-32.]
 
9. Murkalov A.B., Stoyan A.A., Skalenchuk E.V. (2018). Spatial distribution of hydrological elements in the middle part of the dry estuary during the summer period. Bulletin of the Odessa National University. Vol. 23. Iss. 1 (32), 33-42. [In Russian]. [Муркалов А. Б., Стоян А. А., Скаленчук Е. В. Пространственное распределение гидрологических элементов в средней части Сухого лимана в летний период // Вісник Одеського нац. ун-ту. Географічні та геологічні науки. 2018. Том 23. Вип. 1 (32). С. 33-42.]
 
10. Shuisky Yu. D., Sinyuk A. N. (2015). Salinity in the Tiligul estuary in the fall of 2015 (Black Sea coast). Bulletin of the Odessa National University. Geographical and geological sciences. Vol. 20. Iss. 4 (27), 89-98. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Синюк А. Н. Соленость воды в Тилигульском лимане осенью 2015 года (побережье Черного моря) // Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. 2015. Том 20. Вип. 4 (27). С. 89-98.]
 
11. Vorovka V. P. (2018). Azov Paradigm Landscape System. Manuscript. Thesis for a degree of doctor of geographical sciences in specialty 11.00.11. Kyiv. 41 p. [In Ukrainian]. [Воровка В. П. Приазовська парадинамічна ландшафтна система: автореф дис. … докт. геогр. наук: 11.00.11. Київ, 2018. 41 с.]
 
12. Shuisky Yu. D. (2018). History of development and methodology of coastal management. Monograph. Odessa, 456 p. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д. История развития и методология береговедения: Монография. Одесса, 2018. 456 с.]
 
13. Oceanographic Atlas of the Black and Azov Seas. Section 2. Black Sea Coastal Zone [Maps]. (2009). Kyiv. 356 p. [In Ukrainian]. [Океанографічний Атлас Чорного та Азовського морів: Розділ 2. Берегова зона Чорного моря Карти. Київ: ДУ «Держгідрографія», 2009. 356 с. ]
 
14. Artyukhin Yu. V. (1982). Wave destruction of landslide shores of the Azov Sea. Geomorphology, 4, 51-58. [In Russian]. [Артюхин Ю. В. Волновое разрушение обвальных берегов Азовского моря // Геоморфология. 1982. № 4. С. 51-58.]
 
15. Shuisky Yu. D., Stoyan A. A. (2007). Assessment of the knowledge of abrasion processes on the Ukrainian shores of the Black and Azov Seas. Fals'kyan Readings: Coll. sciences works. 375-384. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Стоян А. А. Оценка изученности абразионных процессов на украинских берегах Черного и Азовского морей // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. Херсон, 2007. С. 375-384.]