І.Г. Черваньов, О.В. Залюбовська, А.Ю. Овчаренко. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНДИКАТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Й ПОЛЬОВОГО ЗНІМАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.015
Ukr. geogr. z. 2019, N1:15-23
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.Г. Черваньов - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
О.В. Залюбовська - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
А.Ю. Овчаренко - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Резюме: 

На основі аналізу даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та польового ландшафтного знімання тестових ділянок обґрунтовано вибір індикаторів – водно-болотних угідь - для проведення ландшафтного моніторингу території національного природного парку «Слобожанський». Експериментально визначено можливості автоматизованого розпізнавання контурів ландшафтних виділів за допомогою даних космічних знімків високої роздільної здатності Sentinel-2 в поєднанні з сучасними ГІС-технологіями. На основі застосування різних методів обробки даних космічних знімків удосконалено традиційну методику ландшафтних досліджень як на камеральному, так і на польовому етапах і сформовано базу геоданих для проведення моніторингу. Визначено, що показником для візуального простеження змін індикативних об’єктів є рослинний покрив. Використання оверлейного аналізу сприяло автоматичному поєднанню даних усіх компонентів для формування ландшафтних виділів. Результати, отримані з використанням даних ДЗЗ і ГІС-технологій, є основою інтерпретації ландшафтних угруповань на різночасові моменти дослідження для виявлення ландшафтних змін.

Ключові слова: 
індикативні об’єкти, ландшафтний моніторинг, дані дистанційного зондування, космічні знімки Sentinel-2, НПП «Слобожанський»
Сторінки: 
15-23
Література: 

1. Davydchuk V., Sorokina L., Zarudna R., Petrov M., Nazarchuk N. (2011). Methodology of landscapes and their anthropogenic changes mapping as the base for the radioecological GIS of the Chornobyl Zone. Ukrainian geographical journal.,4. 3–12. [In Ukrainian]. [Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження / В.С. Давидчук, Л.Ю. Сорокіна, Р.Ф. Зарудна, М.Ф.Петров, Н.І.Назарчук // Укр. геогр. журн. 2011. № 4. С. 3–12.]
 
2. Chekhniy V. M., Golubtsov O. G., Batova N. I. (2018). Geoinformational of mapping and analysis of modern natural landscapes for goals of environmental protection. Natural resources of region: problems of use, revitalization and protection: materials of the international scientific seminar. Lviv, 367-370. [In Ukrainian]. [Чехній В. М., Голубцов О.Г., Батова Н. І. Геоінформаційне картографування та аналіз сучасних ландшафтів для природоохоронних цілей // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: матеріали міжнар. наук. семінару (Львів, 5-7 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С.367-370.]
 
3. Shcherbak V. I., Splodytel A.O. (2017). Methodological aspects of the water area landscape complexes research of the national nature park Nyzhniosulskyi. Ukrainian geographical journal, 2, 7-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.007 [In Ukrainian]. [Щербак В. І., Сплодитель А. О. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку «Нижньосульський») // Укр. геогр. журн. 2017. № 2. С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.007]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.007
 
4. Splodytel A. O. (2018). Landscape-justifying substantiation of optimization of activity of national natural parks of Ukraine (on the example of national natural parks Nizhnesulskiy and Oleshkivsky sands): abstract of dissertation of candidate of geographical sciences. Odesa, 22 p. [In Ukrainian]. [Сплодитель А. О. Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяльності національних природних парків України (на прикладі національних природних парків «Нижньосульський» та «Олешківські піски»): автореф. дис….канд. геогр. наук. Одеса, 2018. 22 с.]
 
6. Bayrak G. R. Muha B. P. (2010). Remote sensing of Earth. Lviv, 712 p. [In Ukrainian]. [Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. Львів, 2010. 712 с.]
 
7. Ståhl G., Allard A., Esseen P. (2011). National Inventory of Landscapesin Sweden (NILS) – scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 173, 579-595.
https://doi.org/10.1007/s10661-010-1406-7
 
8. Keith D., Rodoreda S., Holman L. et al. (2006). Monitoring change in uplands wampsin Sydney's water catchments: the roles of fire and rain. Department of Environment and Conservation. Sydney, 1055-1059.
 
9. Hakan A. (2017). Analysis of landscape changes as an indicator for environmental monitoring. Environmental Monitoring & Assessment. Vol. 189, 1-10.
 
10. Watson D., Doeer V., Banks S. et al (2017). Monitoring ecological consequences of efforts to restore landscape-scale connectivity. Biological Conservation. Vol. 206, 201-209.
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.032
 
11. Villoslada M., Bunce R., Sepp K. et al. (2016). A framework for habitat monitoring and climate change modelling: construction and validation of the Environmental Stratification of Estonia. Regional Environmental Change, 336-349.
 
12. Kruhlov I., Dominik T., Chaskovskiy O. (2018). Future forest landscapes of the Carpathians: vegetation and carbondynamics under climate change . Regional Environmental Change, 2-14.
https://doi.org/10.1007/s10113-018-1296-8
 
13. Romanchuk I. F., Sakhatskyi O. I., Apostolov O. A. (2018). Estimation of soil moisture using satellite images of Sentinel-2 (on the example of Baryshevsky testing ground in the Kiev region). Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 60-66. [In Ukrainian]. [Романчук І. Ф., Сахацький О. І., Апостолов О. А. Оцінка вологості ґрунту за допомогою супутникових знімків Sentinel-2 (на прикладі Баришівського полігону Київської області) // Доповіді НАН України. Київ, 2018. № 1. С. 60-66.]
 
17. Houet T., Verburg P., Loveland T. (2010). Monitoring and modelling landscape dynamics. Landscape Ecology. Vol. 25, 163-167.
https://doi.org/10.1007/s10980-009-9417-x
 
18. Ricardo D. Lopez, Frohn C. (2017). Remote Sensing for Landscape Ecology: New Metric Indicators. Monitoring, Modeling, and Assessment of Ecosystems. Boca Raton. 285 p.
 
20. Bodnya O. V. (2014). Organization of the territory of the objects of the natural reserve fund of the Oskil valley by means of geoinformation technologies: abstract. Kharkiv, 20 p. [In Ukrainian]. [Бодня О. В. Організація території об'єктів природно-заповідного фонду долини річки Оскіл засобами геоінформаційних технологій: автореферат. Харків, 2014. 20 с.]
 
22. Rudenko L., Holubtsov O., Lisovsky S. Maruniak Ye., Farion Yu., Chekhniy V. (2013). Cherkassy region landscape program: methodological approaches and main results of the planning. Ukrainian geographical journal, 2, 30-39. [In Ukrainian]. [Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л.Г. Руденко, О.Г., Голубцов, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М.Чехній // Укр. геогр. журн. 2013. № 2. С. 30-39.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.02.030
 
23. Petlin V.M. (2009). Methodology and methods of the experimental landscape studies investigations. Lviv. 400 p. [In Ukrainian]. [Петлін В.М. Методологія та методика ландшафтознавчих експериментальних досліджень. Львів, 2009. 400 с.]
 
27. Bodnya O. V., Ovcharenko A. Yu., Sinna O. I. et al. (2016) Landscape mapping of NNP Slobozhansky with mobile, desktop and web-based ArcGis. Problems of Continuous Geographical Education and Cartography: collection of scientific works. Kharkiv, 15-21. [In Ukrainian]. [Бодня О. В., Овчаренко А. Ю., Сінна О. І. та ін. Ландшафтне картографування НПП «Слобожанський» засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGis // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: збірник наукових праць. Харків, 2016. 15-21.]
 
28. Bodnya O. V., Oliynikov I. A., Barishnikov O. O. et al. (2015). The use of mobile GIS for landscape research during the practice of geographer students. Collection of materials of the conference GIS-forum-2017. Kharkiv. Iss. 1, 49-52. [In Ukrainian]. [Бодня О. В., Олійников І. А. Баришніков О. О. та ін. Використання мобільних ГІС для ландшафтних досліджень під час практик студентів-географів // Збірник матеріалів конференції «ГІС-форум-2017». Харків, 2015. Вип. 1. 49-52.]
 
29. What is shp-file? URL: http://desktop.arcgis.com [Что такое шейп-файл? URL: http://desktop.arcgis.com ]