Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, В.М. Чехній, Л.М. Тимуляк, Ю.М. Фаріон. ЗМІНИ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1991 – 2018 РОКІВ: МЕТОДИКА, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.024
Ukr. geogr. z. 2019, N1:24-32
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Л.М. Тимуляк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Ю.М. Фаріон - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета цієї публікації – представити результати геоінформаційного аналізу відкритих геоданих щодо визначення трендів та особливостей змін у використанні земель лісостепової зони України протягом 1992 – 2018 років. Вихідні дані – мультиспектральні космічні знімки Landsat та серія геоданих про земний покрив від 1992 по 2015 рік проекту Climate Change Initiative – Land Cover (CCI-LS). Визначено три основні тренди змін у використанні земель: зменшення частки сільськогосподарських угідь на 4 %; зростання частки лісів та лісовкритої площі; зростання частки земель під забудовою. На 2015 рік з виведених із сільськогосподарського використання земель переважна частина (61 %) була забудована. Зростання площі лісів відбулося внаслідок залісення колишніх агроугідь. 36 % земель, які раніше розорювали, у 2015 р. ідентифіковані як лісові насадження. Зміна ріллі на ліс відбулася переважно на непридатних землях – із бідними піщаними ґрунтами, на крутих схилах, заплавах. Нова забудова концентрується довкола великих міст (переважно обласні центри, інші значні міста) та у зоні досяжності автошляхів міжнародного і державного значення. Період найбільших змін у використанні земель припадає на 1994 – 2004 роки. Такі тенденції властиві для адміністративних областей України, що лежать у межах лісостепової зони, зокрема Вінницької і Черкаської, які повністю розташовані у межах цієї зони, та Сумської і Полтавської, більша частина площі яких характеризується лісостеповими ландшафтами. Детальніші дослідження структури земного покриву та змін, що відбулися у використанні земель, здійснено на ключових ділянках у Вінницькій та Сумських областях включно із Вінницею і Сумами. Аналіз змін ґрунтується на власних результатах дешифрування космічних знімків Landsat 4 і 5 (1992), Landsat 8 (2018). Тенденції й особливості змін у використанні земель відповідають загальній ситуації у лісостеповій зоні України. Результати дослідження передано до Вінницької, Черкаської, Сумської і Полтавської обласних державних адміністрацій.

Ключові слова: 
сучасні ландшафти, геоінформаційні системи (ГІС), використання земель, земний покрив, лісостепова зона
Сторінки: 
24-32
Література: 

1. Satellite methods of minerals finding. Ed. V.I. Lyalko and M.A. Popov. (2012). Kyiv. 436 p. [In Russian]. [Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / Под ред. В. И. Лялько и М. А. Попова. Киев, 2012. 436 с.]
 
2. Earth Systems Change over Eastern Europe. Coeditors P. Groisman, V. Lyalko (2012). Kyiv. 488 p.
 
4. Marynich A. M., Palamarchuk M. M., Rudenko L. H. et all. (1988). Constructive-geographical foundations of environmental management in the Ukrainian SSR. Kiev Dnieper Region. Kyiv. 176 p. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / А. М. Маринич, М. М. Паламарчук, Л. Г. Руденко и др. Киев, 1988. 176 с.]
 
5. Rudenko L.H., Parkhomenko H.O. , Molochko A.N. et all. (1991). Cartographic studies of environmental management (theory and practice of works). Kyiv. 212 p. [In Russian]. [Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. Молочко и др. Киев, 1991. 212 с.]
 
6. Tymuliak L.M. (2011). Urbanized Landscapes of Precarpathians (on the example of the city of Ivano-Frankivsk). Diss. cand. geogr. sciences: 11.00.01. Kyiv. 240 p.[In Ukrainian]. [Тимуляк Л. М. Урбанізовані ландшафти Передкарпаття (на прикладі м. Івано-Франківська) : дис. канд. геогр. наук : 11.00.01. Київ, 2011. 240 с.]
 
7. Tymuliak L.M. (2013). Foothills urban landscapes: structure, functioning, research for applied purposes. Monograph. Kyiv. 172 p. [In Ukrainian]. [Тимуляк Л. М. Передгірські урбанізовані ландшафти: структура, функціонування, дослідження для прикладних цілей монографія. Київ, 2013. 172 с.]
 
9. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.G. et all. (2014). Landscape Planning in Ukraine. Kyiv. 144 p. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін. Київ, 2014. 144 с]
 
10. Rudenko L., Maruniak E., Lisovskyi S., Golubtsov O., Chekhniy V., Farion Yu. (2015). The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine. In: Luc M., Somorowska U., Szmańda J. (eds) Landscape Analysis and Planning. Springer Geography. Springer, Cham: DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4_13
https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4_13
 
11. Rudenko L., Maruniak E., Golubtsov O., Lisovskyi S., Chekhniy V., Farion Yu. (2017). Reshaping Rural Communities and Spatial Planning in Ukraine. European Countryside, 9(3), 594-616. DOI : https://doi.org/10.1515/euco-2017-0035
https://doi.org/10.1515/euco-2017-0035
 
12. Marynych O.M., Shyshchenko P. H. (2005). Physical Geography of Ukraine. Textbook. Kyiv. 511 p. [In Ukrainian]. [Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підручник. Київ, 2005. 511 с.]
 
13. National Atlas of Ukraine. Editor-in-chief L. H. Rudenko (2007). Kyiv. 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / гол. ред. Л. Г. Руденко. Київ, 2007. 440 с.]
 
14. Bartalev S. (2000). Global land cover mapping: conceptual and historical background . GLC 2000. URL : http://www.peer.eu/fileadmin/user_upload/opportunities/metier/course3/c3_global_landcover_mapping_concept.pdf
 
15. ESA Climate Change Initiative. URL : http://www.esa-landcover-cci.org/
 
16. Land Cover CCI. Product user guide. Version 2.0. URL : http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf
 
17. Land Cover Classification System (LCCS) (2000): Classification Concepts and User Manual. Di Gregorio A., and Jansen L.J.M. Environment and Natural Resources Service, GCP/RAF/287/ITA Africover – East Africa Project and Soil Resources, Management and Conservation Service. 179 pages, 28 figures, 3 tables and including CD-ROM. FAO, Rome. 2000.
 
18. USGS EarthExplorer. URL: https://earthexplorer.usgs.gov/
 
19. Landsat 8 Data Users Handbook. URL: https://landsat.usgs.gov/landsat-8-data-users-handbook
 
20. On Approval of Classification of Land Use Purpose Types. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10#n17 [Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10#n17]
 
21. Documentation Qgis 2.18. URL: https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user_manual/index.html
 
22. User Manual of the Semi-Automatic Classification Plugin. URL: https://fromgistors.blogspot.com/p/user-manual.html?spref=scp
 
23. Atanasov V. (2010). Policy of housing construction in post-soviet Ukraine (2010). Joint, 2. Transformation of urban space. Kyiv, 68-72. [In Ukrainian]. [Атанасов В. Політика житлового будівництва в пострадянській Україні // Спільне, 2010, № 2: Трансформації міського простору. Київ, 2010. С. 68-72.]