Г.П. Підгрушний, М.Д. Бикова. ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ КИЄВА: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.033
Ukr. geogr. z. 2019, N1:33-42
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
М.Д. Бикова - Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Резюме: 

Мета статті – охарактеризувати сучасні проблеми розвитку виробничих територій Києва та визначити напрями їх трансформації. Здійснено групування процесів трансформації виробничих територій міст. Установлено, що за своєю спрямованістю ці процеси мають деструктивний, адаптивний та прогресовизначальний (постіндустріальний) характер. Внаслідок деструктивних трансформацій виробничих територій формуються великі ділянки, зайняті невикористовуваними та закинутими виробничими будівлями, технологічними спорудами та іншими об’єктами. Адаптивні трансформації виробничих територій пов’язані з повною або частковою зміною їх функцій згідно з кон’юнктурою ринку. Виявлено, що у Києві ця кон’юнктура визначається попитом на житло, офісні приміщення, торговельно-розважальні заклади тощо. Установлено, що трансформаційні процеси набувають прогресовизначального характеру за умови, що внаслідок їх реалізації на виробничих територіях міста формуються господарські об’єкти та їх комплекси, що є притаманними для нового, вищого технологічного устрою. У випадку Києва йдеться про установи та підприємства, що функціонують на засадах 5-го та 6-го технологічних устроїв. Розроблено та апробовано на прикладі Києва методику визначення рівня та особливостей постіндустріальної трансформованості виробничих територій. На цій основі здійснено їх типізацію. Проведено детальний аналіз розвитку на виробничих територіях високотехнологічних виробництв, ІТ та інжинірингового бізнесу, галузей невиробничої сфери, що забезпечують ефективність та конкурентоспроможність функціонування економіки (кредитно-банківська сфера, аудит, консалтин-гова та рекламна діяльність тощо). Установлено, що постіндустріальна трансформація виробничих територій Києва все ще не досягла належних масштабів. Визначено напрями активізації постіндустріальної трансформації виробничих територій міста.

Ключові слова: 
виробничі території, промислові зони та райони, територіальні групи підприємств, деструктивна, адаптивна та прогресовизначальна постіндустріальна трансформації, Київ
Сторінки: 
33-42
Література: 

1. Chernyshova N.A. (2013). Comparison of the reorganisation mechanisms of the Moscow industrial zones and the largest cities of the world developed countries. Geography, urban planning, architecture: synthesis of sciences and practice. Smolensk, 242-255. [In Russian]. [Чернышова Н.А. Сравнение механизмов реорганизации производственных зон Москвы и крупнейших городов развитых стран мира // География, градостроительство, архитектура: синтез наук и практика. Смоленск, 2013. С. 242 – 255.]
 
2. Afanasyev K.S. (2014). Gentrification and re-industrialisation in the development of the urban area. Bulletin of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin. Vol. 6. Economy, 2, 48-58. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhentrifikatsiya-i-reindustrializatsiya-v-razvitii-gorodskoy-territorii [In Russian]. [Афанасьев К.С. Джентрификация и реиндустриализация в развитии городской территории. Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 2014. Том. 6 Экономика. № 2. С. 48-58. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhentrifikatsiya-i-reindustrializatsiya-v-razvitii-gorodskoy-territorii]
 
3. Demidova Ye. V. (2013). Rehabilitation of the industrial areas as part of urban space. Academic Bulletin UralNIIprogect RAACS. 1, 8-13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-promyshlennyh-territoriy-kak-chasti-gorodskogo-prostranstva [In Russian]. [Демидова Е. В. Реабилитация промышленных территорий как части городского пространства. Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2013. №1. С. 8-13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-promyshlennyh-territoriy-kak-chasti-gorodskogo-prostranstva]
 
4. Mysachenko V.I. (2008). Competitiveness and restructuring of industrial enterprises. Russian business. Vol. 9. 7, 120-124. URL: https://creativeconomy.ru/lib/3104#html [In Russian]. [Мысаченко В.И. Конкурентоспособность и реструктуризация промышленных предприятий. Российское предпринимательство. 2008. Том 9. № 7. С. 120-124. URL: https://creativeconomy.ru/lib/3104#html]
 
5. Pestrikova A.G., Burda E.A. (2012). Renovation of industrial areas as one of the effective methods to improve the urban environment. Urban planning and territorial planning. Iss. 45(2), 122–132. [In Russian]. [Пестрикова А.Г., Бурда Е.А. Реновация промышленных территорий как один из эффективных методов улучшения городской среды. Містобудування та територіальне планування. 2012. Вип. 45(2). С. 122-132]
 
6. Sysoeva O.I. (2005). Industrial facilities reconstruction: study guide. Minsk. 136 p. URL: https://rep.bntu.by/handle/data/929 [In Russian]. [Сысоева О.И. Реконструкция промышленных объектов: учебное пособие. Минск, 2005. 136 с. URL: https://rep.bntu.by/handle/data/929]