М.Д. Гродзинський. СЕРЕДНЬОГОЛОЦЕНОВЕ ПОСТАГРІКУЛЬТУРНЕ ОСТЕПНЕННЯ – ПЕРШЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.003
Ukr. geogr. z. 2019, N2:03-12
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

М.Д. Гродзинський - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета цього дослідження – проаналізувати існуючі точки зору й з’ясувати причини, часовий проміжок і ареал, в якому антропізація ландшафтів України вперше досягла регіонального масштабу свого прояву, тобто вперше відбувся перехід від антропогенних змін ландшафту локального характеру Від часу заселення території України у ранньому палеоліті й до кінця атлантичного періоду голоцену ландшафти зазнавали антропогенних змін лише в локальному масштабі. Гіпотези щодо перебудови ландшафтної зональності на початку голоцену внаслідок винищення людиною мамонта та інших великих фітофагів, а також розорювання та знелісення на рівні ландшафтних зон (насамперед лісостепової) в неоліті не мають свого фактологічного підтвердження. За часів трипільської культури змін зазнали передусім широколистянолісові ландшафти правобережної частини лісостепової зони України, які нині виділяють в окрему зону широколистяних лісів. Проте у зв’язку з особливостями господарювання трипільців (зміни поселень через кожні 50-60 років) покинуті ними ресурсно-господарські території приблизно за 200 років встигали відновитись майже до клімаксового стану (грабові діброви). Однак, в останній період існування трипільської культури (її занепаду), який припадає на кінець атлантичного-початок суббореального періоду голоцену, більш посушливі умови не сприяли ренатуралізації лісових ландшафтів. З цього часу почався процес постагрікультурного остепнення ландшафту, який тривав протягом усього суббореалу і початку субатлантики й охопив ареал, який загалом збігається з областю поширення чорноземів реградованих.

Ключові слова: 
ландшафт, остепнення, голоцен, трипільська культура, еволюція ґрунтів
Сторінки: 
03-12
Література: 

1. Budyko M.I. (1984). The Evolution of the Biosphere. Moscow, 488 p. [In Russian]. [Будыко М.И. Эволюция биосферы. Ленинград, 1984. 488 с.]
 
2. Reimers N.F. (1994). Ecology: Theories, Laws, Rools, Principles, and Hypothesis. Moscow, 367 p. [In Russian]. [Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. Москва, 1994. 367 с.]
 
3. Vorontsov N.N. (1999). Ecological crises in humans' history. Soros Educational Journal, 10, 2-10. [In Russian]. [Воронцов Н.Н. Экологические кризисы в истории человечества // Соросовский образовательн. журн. 1999. №10. С. 2-10.]
 
4. Milkov F.N. (1950). Forest-and Steppe of the Russian Plain. The experience of landscape survey. Moscow, 296 p. [In Russian]. [Мильков Ф.Н. Лесостепь Русской равнины. Опыт ландшафтной характеристики. Москва, 1950. 296 с.]
 
5. Romanchuk S.P. (2005). The Fundamentals of Ethnogeoecology. Kyiv, 206 p. [In Ukrainian]. [Романчук С.П. Основи етногеоекології. Київ, 2005. 206 с.]
 
6. Aleksandrovskyi A.L. (2015). Historical anthropogenic evolution of soils. Evolution of Soils and Soil Cover: Theory, Diversity of the Natural Evolution and Anthropogenic Transformations of Soils. Moscow, 755-774. [In Russian]. [Александровский А.Л. Историческая антропогенная эволюция почв // Эволюция почв и почвенного покрова: Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв. Москва, 2015. С. 755-774.]
 
7. The Ancient History of Ukraine. In 3 vol. Vol.1 Primitive Society. (1997). Kyiv, 558 p. [In Ukrainian]. [Давня історія України: в 3-х томах. Т. 1: Первісне суспільство. Київ, 1997. 558 с.]
 
8. Stepanchuk V.M., Matviishyna Zh.M., Ryzhov S.M., Karmazynenko S.P. (2012). Initial peoplening and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: synthesis of archaeological and palaeogeographic evidences. Visnyk  of the National Academy of Sciences of Ukraine, 8, 34-46. [In Ukrainian]. [Cтепанчук В.М., Матвіїшина Ж.М., Рижов С.М., Кармазиненко С.П. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеогеографічних даних // Вісник НАН України. 2012, №8. С. 34-46.]
https://doi.org/10.15407/visn2012.08.034
 
9. Zalizniak L.L. (1999). The Ancient History of Ukraine. Kyiv, 263 p. [In Ukrainian]. [Залізняк Л.Л. Первісна історія України. Київ, 1999. 263 с.]
 
10. Masson V.M. (1976). Paleolithic society of Eastern Europe: issues of paleo-economics, cultural genesis and sociogenesis. Moscow, 71 p. [In Russian]. [Массон В.М. Палеолитическое общество Bосточной Европы: вопросы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза. Москва, 1976. 71 с.]
 
11. Smirnova O.V., Bobrovskyi M.V., Turubanova S.A., Kaliakin V.N. (2004). Modern zonality of the Eastern Europe as an effect of Late-Pleistocene transformation of the key species complex. Eastern European Forests: Holocene History and Modernity. Book 1 Moscow 134 - 147. URL: http://www.paleobase.narod.ru/article.html [In Russian]. [Смирнова О.В., Бобровский М.В., Турубанова С.А., Калякин В.Н. Современная зональность Восточной Европы как результат преобразования позднеплейстоценового комплекса ключевых видов // Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн.1 Москва, 2004. С. 134-147. URL: http://www.paleobase.narod.ru/article.html]
 
12. Velichko A.A. (1973). Natural Process in Pleistocene. Moscow, 256 p. [In Russian]. [Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене. Москва, 1973. 256 с.]
 
13. Denysyk G.I. (1988). Anthropogenic Landscapes of Right bank Ukraine. Vinnitsa, 292 p. [In Ukrainian]. [Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця, 1998. 292 с.]
 
14. Videiko M.Yu. (2004) The absolute dating of the Trypillya culture. Encyclopaedia of Trypillya civilization. Vol. 1. Book 1. Kyiv, 85 - 96 [In Ukrainian]. [Відейко М.Ю. Абсолютне датування трипільської культури // Енциклопедія трипільської цивілізації. Том 1. Кн. 1. Київ, 2004. - С. 85-96.]
 
15. Romanchuk S.P. (1998). Historic Landscape Studies: Theoretical and methodological basics and the methods of anthropogenic landscape reconstructions of the ancient land use. Kyiv, 146 p. [In Ukrainian]. [Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство: Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування. Київ, 1998. 146 с.]
 
16. Romanchuk S.P. (2007). The Right Bank Ukrainian forest and steppe as the ethnoecological niche of the Trypillya population. Historical Geography  Beginning of the 21 century. Vinnitsa, 53-64. [In Ukrainian]. [Романчук С.П. Правобережний лісостеп України як етногеоекологічна ніша трипільців // Історична географія: початок ХХІ сторіччя. Зб. наук. праць. Вінниця, 2007. С. 53-65]
 
17. Medvedev V.V., Lyndinia T.Ye., Laktionova T.Ye. (2004). Soil compactness. Genetic, ecological and agronomical dimensions. Kharkiv. 244 p. [In Russian]. [Медведев В.В., Лындина Т.Е., Лактионова Т.Е. Плотность сложения почв. Генетический, экологический и агрономический аспекты. Харьков, 2004. 244 с.]
 
18. Gerasimenko N.P. (2004). Development of zonal ecosystems in Ukraine during the Quaternary. Thesis for the scientific degree of Doctor of Geogr. Sciences. The Institute of Geography of NAS of Ukraine. Kyiv, 38 p. [In Ukrainian]. [Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України / Автореф. дис.. д-ра геогр.н. Київ: Ін-т географії НАН України, 2004. 38 с.]
 
19. Bezusko L.G., Mosiakin S.L., Bezusko A.G. (2011). Patterns and trends of development of the plant cover of Ukraine in the Late Pleistocene and Holocene. Kyiv, 448 p. [In Ukrainian]. [Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. Київ, 2011. 448 с.]
 
20. Encyclopaedia of Trypillya civilization: In 2 vol. Vol. 1. Book1 (2004). Kyiv 704 p. [In Ukrainian]. [Енциклопедія трипільської цивілізації: В 2-х томах. Том 1. Книга 1. Київ, 2004. 704 с.]
 
21. Isakov Yu.A., Kazanskaya A.A., Tishkov A.A. (1986). Zonal Regularities of the Ecosystems Dynamics. Moscow. 150 p. [In Russian]. [Исаков Ю.А., Казанская А.А., Тишков А.А. Зональные закономерности динамики экосистем. Москва, 1986. 150 с.]
 
22. Gorbanenko S.A., Pashkevych G.O. (2010). Farming of the Ancient Slavs (the end of the 1st millennium BC - 1st millennium AD). Kyiv, 316 p. [In Ukrainian]. [Горбаненко С.А., Пашкевич Г.О. Землеробство давніх слов'ян (кінець І тис. до н. е. - І тис. н. е.). Київ, 2010. 316 с.]
 
23. Dmytruk Yu.M. (2015). Evolution of soils in forest zone of Right-bank Ukraine. Evolution of soils and soil cover. Theory, diversity of natural evolution and anthropogenic transformations of soils. Moscow, 430 - 446. [In Russian]. [Дмитрук Ю.М. Эволюция почв лесной зоны правобережной Украины // Эволюция почв и почвенного покрова. Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв . Москва, 2015. С. 430-446].
 
24. Papish I., Pozniak S. (2008). Soil and archeological study of late Holocene chernozems. Proceeding of the Institute of Archaeology Lviv University. Iss. 3, 8-16. [In Ukrainian]. [Папіш І., Позняк С. Ґрунтово-археологічні дослідження чорноземів пізнього голоцену // Вісник Ін-ту археології, 2008. Вип. 3. С. 8-16.]