О.Г. Топчієв, В.А. Сич, А.М. Шашеро. КОНЦЕПЦІЯ КАРКАСІВ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.041
Ukr. geogr. z. 2019, N2:41-48
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Г. Топчієв - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
В.А. Сич - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
А.М. Шашеро - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Резюме: 

Розглянуто проблему формування єдиної системи понять, що характеризують навантаження на територію населення та його господарської діяльності. Мета цієї роботи полягає у методологічному і методичному розробленні інтегрованого представлення антропогенно-техногенних навантажень (АТН) на територію. Раціональну територіальну організацію природного середовища забезпечують природні каркаси екологічної безпеки території у формі екологічних мереж, тоді як соціально-економічні чинники зберігають своє компонентно-галузеве представлення. Поняття антропогенно-техногенного навантаження розроблене за його територіальною структурою: точкові АТН, ареальні АТН та мережеві АТН. Наголошено, що формування каркасів АТН потребує врахування кількісних та якісних характеристик АТН різних видів, господарської діяльності та інфраструктури. Позначено проблеми інвентаризації «гарячих точок» та «гарячих ареалів», систематики оброблюваних земель за рівнями інтенсивності їх сільськогосподарського використання. Встановлено, що для раціональної територіальної організації регіону потрібен поєднаний і зівставлюваний аналіз природи-населення-господарства з використанням новітньої концепції каркасів АТН.

Ключові слова: 
антропогенно-техногенне навантаження, планування території, геоекологічні дослідження, екологічні мережі, інфраструктурні мережі
Сторінки: 
41-48
Література: 

1. The Law of Ukraine On the Principles of State Regional Policy dated February 5, 2015, No. 156-VIII (2015). Bulletin of the Verkhovna Rada, 13, 90 [In Ukrainian]. [Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5.02.2015 № 156-VIII / Відомості Верховної Ради, 2015. № 13. C. 90.]
 
2. The Concept of State Regional Policy. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341%2F2001 [In Ukrainian]. [Концепція державної регіональної політики. URL:: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341%2F2001].
 
3. Kuibida V.S., Negoda V.A., Tolkovanov V.V. (2009). Regional development and spatial planning of territories: experience of Ukraine and other states - members of the Council of Europe. Kyiv, 170 p. [In Ukrainian]. [Куйбіда В.С., Негода В.А., Толкованов В.В. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи. Київ, 2009. 170 с.]
 
4. Topchiev O.G. (1997). Theoretical Foundations of the Regional Economy. Textbook. Kyiv, 140 p. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки (навчальний посібник). Київ, 1997. 140 с.]
 
5. General scheme of planning of the territory of Ukraine. Explanatory note in 2 vol. (2000). State Committee for Construction, Architecture and Housing Policy of Ukraine. State Institute for Designing Cities «DIPROMISTO». Kyiv. 68 p. [In Ukrainian]. [Генеральна схема планування території України. Пояснювальна записка в 2 т. / Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Державний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО». Київ, 2000. 68 с.]
 
6. Gilla J., Malamud B. (2017). Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework. Earth-Science Reviews. Vol. 166. P. 246-269. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002
 
7. Goudie A. (1994). The human impact on the natural environment. 4th ed. Cambridge, 454 p.
 
8. Herweg K., Steiner K., Staats J. (1998). Sustainable Land Management. Guidelines for Impact Monitoring. Centre for Development and Environment (CDE), Berne. URL : https://www.mpl.ird.fr/crea/taller-colombia/FAO/AGLL/pdfdocs/Im_workb.pdf
 
9. Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face (2017). European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection DG (ECHO). Publications Office of the European Union, 84 p. URL : https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/285d038f-b543-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en
 
10. Risk assessment and mapping guidelines for disaster management (2011). European Union Commission staff working paper. URL : https://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf
 
11. Schmidt-Thome P. (2006). Spatial Effects and Management of Natural and Technological Hazards in Europe. Geological Survey of Finland. 309 p. URL : http://www.mie.ro/espon_cd1/Project_Reports/Thematic_projects/1.3.1_final_report.pdf
 
12. The future of our land: facing the challenge. Guidelines for Integrated Planning for Sustainable Management of Land Resources (1999). FAO/UNEP, 71 p. URL : http://www.fao.org/docrep/004/x3810e/x3810e00.htm
 
13. Words into Action guideline: Man-made/technological hazards. Practical Considerations for Addressing Man-made and Technological Hazards in Disaster Risk Reduction (2018). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 84 p. URL : http://www.unisdr.org/files/54012_manmadetechhazards.pdf
 
14. Topchiev O.G. (1993). Environmental safety and rational territorial organization of society. Ukrainian geographical journal, 2, 3-8. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г. Екологічна безпека і раціональна територіальна організація суспільства // Укр. геогр. журн. 1993. № 2. С. 3-8].
 
15. Topchiev O.G., Malchikova D.S. (2015). Territory planning. Textbook. Kherson, 268 p. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Планування територій. Навчальний посібник. Херсон, 2015. 268 с.]
 
16. Topchiev O.G., Malchikova D.S., Yavorska V.V. (2015). Regionalistics: Geographical Foundations of Regional Development and Regional Policy. Textbook. Kherson, 372 p. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навчальний посібник. Херсон, 2015. 372 с.]
 
17. Shashero A.M. (2014). Planning of territories. Educational and methodical manual. Odesa, 123 p. [In Ukrainian]. [Шашеро А.М. Планування територій. Навчально-методичний посібник. Одеса, 2014. 123 с.]
 
18. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.G. et all. (2014). Landscape Planning in Ukraine. Kyiv, 144 p. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін. Київ, 2014. 144 с]