С.П. Позняк, Н.С. Гавриш. РОЛЬ ҐРУНТІВ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
Ukr. geogr. z. 2019, N2:57-61
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.П. Позняк - Львівський національний університет імені Івана Франка;
Н.С. Гавриш - Національний університет «Одеська юридична академія».

Резюме: 

Стаття висвітлює виняткову важливість ґрунтів у сучасному світі та значущість наукових досліджень з ґрунтознавства, які можуть стати важливим засобам розв’язання соціальних проблем. Показано, що ґрунтові ресурси, як основа сільськогосподарського розвитку, є тим «довготерміновим» капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні нації. Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація на довготермінову зацікавленість суспільства в охороні ґрунтів. Сучасний стан ґрунтів може слугувати не лише характеристикою розви-неності суспільства, а й критерієм оцінювання діяльності влади та соціальної стабільності країни. Для того, щоб ґрунт виконував соціальну функцію, необхідно впроваджувати ґрунтозберігаючі інноваційні технології, ощадливі знаряддя, проводити активну земельно-правову політику держави, організаційні, освітянські, естетичні та виховні заходи.

Ключові слова: 
ґрунт, ґрунтові ресурси, ґрунтозбережувальні технології, ґрунтознавство
Сторінки: 
57-61
Література: 

1. Pozniak S. P. (2017). Actual problems of soil science and geography of soils. Lviv. 272 p. [In Ukrainian]. [Позняк С П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів. Львів, 2017. 272 с.]
 
2. Medvedev V.V. (2017). On some debatable and unresolved questions in investigation of soils. Kharkiv, 188 p. [In Ukrainian]. [Медведєв В. В. Про деякі дискусійні і невирішені проблеми в дослідженнях ґрунтів. Харків, 2017. 188 с.]
 
3. Havrysh N. S. (2016). Use reproduction and protection of soil in Ukraine: teoretical and legal aspects. Odesa, 396 p. [In Ukrainian]. [Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти. Одеса, 2016. 396 с.]
 
4. Nagirna V. P., Rudenko L. H. (2016). Rural locality of Ukraine as a consequence of transformations in agrarian sphere of economy. Ukrainian geographical journal, 2, 39-47. [In Ukrainian]. [Нагірна В. П., Руденко Л. Г. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів у аграрній сфері // Укр. геогр. журн. № 2. 2016. С. 39-47.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.039
 
5. Medvedev V. V. (2017). Chornozem as object of land reform. lessons of land in Ukraine. To 25 years of land reform. Kharkiv, 92 p. [In Ukrainian]. [Медведєв В. В. Чорноземи як об'єкт земельної реформи. Уроки земельного реформування в Україні. До 25-річчя земельної реформи. Харків, 2017. 92 с.]
 
6. Dmytruk Yu. M. (2018). Soil biochemistry in the anropocene: necessity and possibility. Agrochemistry and soil science. Kharkiv, 87, 46-51. [In Ukrainian]. [Дмитрук Ю. М. Біогеохімія ґрунтового пориву в антропоцені: потреби та можливості // Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, 2018. №87. С. 46-51.]
https://doi.org/10.31073/acss87-07
 
7. Rational use of soil resources and soil fertility restoration: organizational, economic, ecological and legal aspect: collective monograph. Edited S. A. Baliuk, A.V. Kucher. (2015). Kharkiv, 432 p. [In Ukrainian]. [Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів / за ред. аС. А. Балюка, А. В. Кучера. Харків, 2015. 432 с.]
 
8. Holubets M.A. (1997). From biosphere to sociosphere. Lviv. 254 p. [In Ukrainian]. [Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів, 1997. 254 с.]
 
9. Montgomery D. R. (2017). Dirt: the of civilization / translated into Russian by prof. H. Mumynadzhanova. Ankara, 403 p. [Монтгомери Д. Р. Почва. Эрозия цивилизаций / пер. на рус. язык под общ. ред проф. Х. Муминджанова. Анкара, 2017. 403 с.]
 
10. Barloug N. (2001). Green revolution: past, present and future. Ecology and life. 4, 8. [In Russian]. [Борлоуг Н. Зеленая революция: вчера, сегодня, завтра // Экология и жизнь. № 4. 2001. С.8.]
 
11. Polupan M.I., Solovei V.B., Kycil V.I., Velychko V.A. (2005). The determinant of the ecological end genetic status of soil fertility of Ukraine. Kyiv, 304 p. [In Ukrainian]. [Полупан М. І., Соловей В Б., Кисіль В. І., Величко В. А. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України. Київ, 2005. 304 с.]
 
12. Strategy of balanced use, reproduction and management of Ukraine soil resources. Baliuk S.A., Medvedev V. V. (Ed.) (2012). Kyiv, 240 p. [In Ukrainian]. [Стратегія збалансованого використання, відтворення й управління ґрунтовими ресурсами України / за наук. ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва. Київ, 2012. 240 с.]