С.А. Балюк, А.В. Кучер. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТАМИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003
Ukr. geogr. z. 2019, N3:03-14
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.А. Балюк - ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Харків;
А.В. Кучер - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Резюме: 

Мета цієї публікації – представити результати дослідження щодо просторових особливостей ґрунтового покриву як основи сталого управління ґрунтами в Україні. Новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку положення щодо сталого управління ґрунтами, зокрема в частині пропозицій застосовувати просторово-диференційований та адаптивний підходи; здійснено одну з перших спроб обґрунтувати систему сталого управління ґрунтовим органічним вуглецем з позицій міждисциплінарного підходу. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що їх застосування має сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління ґрунтами, передусім на національному рівні, та досягненню нейтрального рівня деградації за вмістом органічного вуглецю в ґрунті.

Ключові слова: 
ґрунтовий покрив, родючість, органічний вуглець, стале управління ґрунтами
Сторінки: 
03-14
Література: 

1. Thorsøe M. H., Noe E. B., Lamandé M., Frelih-Larsen A., Kjeldsen C., Zandersen M., Schjønning P. (2019). Sustainable soil management - Farmers' perspectives on subsoil compaction and the opportunities and barriers for intervention. Land Use Policy, 86, 427-437. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.017
 
2. Baritz R., Wiese L., Verbeke I., Wargas R. (2017). Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management: Global Action for Healthy Soils. International Yearbook of Soil Law and Policy 2017, 17-36.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5_3
 
3. Helming K., Daedlow K., Hansjürgens B. Koellner T. (2018). Assessment and Governance of Sustainable Soil Management. Sustainability, 10, 4432.
https://doi.org/10.3390/su10124432
 
4. Towhid O. K. (2018). Management of Soil Problems. Springer International Publishing, XX.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-75527-4
 
5. Ginzky H., Dooley E., Heuser I. L., Kasimbazi E., Markus T., Qin T. eds. (2017). International Yearbook of Soil Law and Policy 2017. Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5
 
6. Jónsson J. Ö. G., Davíðsdóttir B., Nikolaidis N. P., Giannakis G. V. (2019). Tools for Sustainable Soil Management: Soil Ecosystem Services, EROI and Economic Analysis. Ecological Economics, 157(C), 109-119.
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.010
 
7. Adeyolanu O. D., Ogunkunle A. O. (2016). Soil Quality Assessment for Sustainable Land Use and Management. International Journal of Plant & Soil Science, 13(6), 22136.
https://doi.org/10.9734/IJPSS/2016/22136
 
8. Ansong Omari R., Bellingrath-Kimura S. D., Sarkodee Addo E., Oikawa Y., Fujii Y. (2018). Exploring Farmers' Indigenous Knowledge of Soil Quality and Fertility Management Practices in Selected Farming Communities of the Guinea Savannah Agro-Ecological Zone of Ghana. Sustainability, 10, 1034.
https://doi.org/10.3390/su10041034
 
9. Kuria A. W., Barrios E., Pagella T., Muthuri C. W., Mukuralinda A., Sinclair F. L. (2019). Farmers' knowledge of soil quality indicators along a land degradation gradient in Rwanda. Geoderma Regional, 16, e00199.
https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2018.e00199
 
10. Ingram J., Mills J. (2019). Are advisory services "fit for purpose" to support sustainable soil management? An assessment of advice in Europe. Soil Use and Management, 35(1), 21-31.
https://doi.org/10.1111/sum.12452
 
11. Pozniak S. P., Havrysh N. S. (2019). The role of soils in social development of society. Ukrainian geographical journal, 2, 57-61. [In Ukrainian]. [Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства // Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 57-61.]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
 
12. Baliuk S. A., Medvedev V. V., Miroshnichenko M. M., Skrylnik Ye. V., Timchenko D. O., Fatieev A. I., Khristenko A. O., Tsapko Yu. L. (2012). Environmental state of soils in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2, 38-42. [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Медведєв В. В., Мірошниченко М. М., Скрильник Є. В., Тимченко Д. О., Фатєєв А. І., Христенко А. О., Цапко Ю. Л. Екологічний стан ґрунтів України // Укр. геогр. журн. 2012. № 2. С. 38-42]
 
13. Pozniak S. P. (2016). Chernozems of Ukraine: geography, genesis and current conditions. Ukrainian geographical journal, 1, 9-13. [In Ukrainian]. [Позняк С. П. Чорноземи України: географія, ґенеза і сучасний стан // Укр. геогр. журн. 2016. № 1. С. 9-13.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.009
 
14. Kucher A. V., Kucher L. Yu. (2015). Expert assessment of economic losses caused by soil degradation at agricultural enterprises. Actual Problems of Economics, 8, 165-169.
 
15. Tarariko O. H., Ilienko T. V., Kuchma T. L. (2016). Sustainable land use management and soil conservation: urgency and challenges in modern conditions. Ukrainian geographical journal, 3, 56-60. [In Ukrainian]. [Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Укр. геогр. журн. 2016. № 3. С. 56-60.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056
 
16. Ulko Ye., Kucher A., Salkova I. and Priamukhina N. (2018). Management of soil fertility based on innovative approaches to evaluation of arable land: case of Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, IX, 7(31), 1559-1569.
https://doi.org/10.14505//jemt.9.7(31).18
 
17. Baliuk S., Miroshnychenko M., Medvedev V. (2018). Scientific bases of stable management of soil resources of Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 11, 5-12. [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Медведєв В. В. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України // Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 5-12.]
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01
 
18. Borodina O., Kyryziuk S., Yarovyi V., Ermoliev Y., Ermolieva T. (2016). Modeling local land uses under the global climate change. Ekonomika i prognozuvannâ, 1, 117-128. [In Ukrainian]. [Бородіна О. М., Киризюк С. В., Яровий В. Д., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. Моделювання локальних систем землекористування в умовах глобальних змін клімату // Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 117-128.]
https://doi.org/10.15407/eip2016.01.117
 
19. Kazakova I. (2016). The impact of global changes at soil resources and agricultural production. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(1), 21-44, available at: http://are-journal.com [In Ukrainian]. [Казакова І. Вплив глобальних змін на ґрунтові ресурси та сільськогосподарське виробництво // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2016. Vol. 2. No. 1. Pp. 21-44. URL: http://are-journal.com]
 
20. Kucher A. (2017). Adaptation of the agricultural land use to climate change. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3(1), 119-138, available at: http://are-journal.com [In Ukrainian]. [Кучер А. Адаптація аграрного землекористування до змін клімату // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 1. Pp. 119-138. URL: http://are-journal.com]
 
21. Rudenko L. H., Maruniak Eu. O., Chervaniov I. H. (2018). «Come on!» Geography: updating toward world trends. Ukrainian geographical journal, 2, 17-25. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Маруняк Є. О., Черваньов І. Г. «Come on!» Географія: актуалізація на тлі світових трендів // Укр. геогр. журн. 2018. № 2. С. 17-25.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.017
 
22. Tyshchenko O. P. (2012). Methodology of Spatial Approach to the Study of National Economy Development: Theoretical Framework and the Necessity of an Interdisciplinary Synthesis. Rehionalna ekonomika, 3, 16-24. [In Ukrainian]. [Тищенко О. П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 16-24]
 
23. Stadnytskyi Yu. I. (2016). Prostrology: the science of spatial aspects of efficiency. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series «Economy», 1(2), 18-22. [In Ukrainian]. [Стадницький Ю. І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1(2). С. 18-22.]
 
24. Polupan M.I., Velychko V.A., Solovej V.B. (2015). Development of Ukrainian agronomical pedology: genetic and production aspects. Kyiv, 400 p. [In Ukrainian]. [Полупан М.І., Величко В.А., Соловей В.Б. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти. Київ, 2015. 400 с.]
 
25. Status of the World's Soil Resources: Main Report (2015). FAO, Rome, Italy, 650 p.
 
26. Official site Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2018). Protocol No. 1 meeting of the Coordinating council on combating land degradation and desertification. URL: https://menr.gov.ua. [In Ukrainian]. [Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. Протокол № 1 засідання Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням. URL: https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/Протокол%20КР%20від%2004.05.18.pdf]
 
27. Viatkin K., Zalavskyi Yu., Bihun O., Lebed V., Sherstiuk O., Plisko I., Nakisko S. (2018). Creation of the Ukrainian national soil organic carbon stocks map using digital soil mapping methods. Soil Science and Agrochemistry, 2, 5-17. [In Russian]. [Вяткин К. В., Залавский Ю. В., Бигун О. Н., Лебедь В. В., Шерстюк А. И., Плиско И. В., Накисько С. Г. Создание национальной карты запасов органического углерода в почвах Украины с использованием цифровых методов почвенного картографирования. Почвоведение и агрохимия. 2018. № 2. С. 5-17.]