А.В. Мельник, Н.В. Чир. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЯДРА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.043
Ukr. geogr. z. 2019, N3:43-52
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

А.В. Мельник - Ужгородський національний університет;
Н.В. Чир - Ужгородський національний університет.

Резюме: 

Мета публікації ‒ дослідження структури та сучасного стану природно-заповідного фонду (ПЗФ) області як ядра для розвитку екологічного туризму. Закарпатська область характеризується наявністю високого природно-рекреаційного та туристично-курортного потенціалу. В аспекті розвитку природно-заповідної справи в Україні Закарпатська область посідає одне з провідних місць. Станом на 2018 рік в області сформовано мережу в кількості 468 об’єктів і територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 204,2 тис. га (14,5 % від площі області). Здійснено оцінювання репрезентативності природно-заповідної мережі Закарпатської області, визначено її якість за індексом інсуляризованості шляхом проведення розрахунків середнього його показника по області. Проаналізовано динаміку природозаповідання в Закарпатській області, охарактеризовано потенціал ПЗФ території для розвитку екологічного туризму. Зокрема, для порівняння проаналізовано частку та співвідношення функціональних зон у національних природних парках Європи та України (на прикладі НПП Закарпатської області).

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, екологічний туризм, мережа ПЗФ, індекс інсуляризованості, Закарпатська область
Сторінки: 
43-52
Література: 

1. Klymenko V. G., Oliynyk A. V. (2014). Assessment and analysis of the effectiveness of the environmental network of the Kharkiv region by the graph-analytical method. Problems of Continuous Geographical Education and Cartography. Kharkiv. Iss. 19, 36-41. [In Ukrainian]. [Клименко В. Г., Олійник А. В. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Харків, 2014. Вип. 19. С. 36-41.]
 
2. Stetsenko M. P., Hamor F. D. (2017). Nature protecting in Ukraine: absolute reserve or European model of harmony of man and nature? Lviv. 238 p. [In Ukrainian]. [Стеценко М. П., Гамор Ф. Д. Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? Львів, 2017. 238 с.]
 
3. Kovalchuk A. A. (2002). Nature protecting. Uzhgorod. 328 p. [In Ukrainian]. [Ковальчук А. А. Заповідна справа. Ужгород, 2002. 328 с.]
 
4. Stoyko S., Hadach E., Shymon T., Mikhalyk S. (1991). Protected ecosystems of the Carpathians. Lviv. 248 p. [In Ukrainian]. [Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. Львів, 1991. 248 с.]
 
5. Dmytruk O. Yu. (2004). Ecological tourism: modern concepts of management and marketing. Kyiv, 192 p. [In Ukrainian]. [Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Київ, 2004. 192 с.]
https://doi.org/10.1007/978-1-137-09559-6_10
 
6. N. F. Habchak, L.F. Dubis, A.V. Melnyk, N.V. Chyr. Ecological tourism on the protected areas of the Transcarpathian region (2018). Uzhhorod. 392 p. [In Ukrainian]. [Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Н.Ф. Габчак, Л.Ф. Ду-біс, А.В. Мельник, Н.В. Чир. Ужгород, 2018. 392 с.]
 
7. Andrienko T. L., Onyshchenko V. A., Klestov M. L. et all. (2001). The system of the categories of natural reserve fund of Ukraine and its optimization. Kyiv, 60 p. [In Ukrainian]. [Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А., Клєстов М. Л. та ін. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації / за ред. Т. Л. Андрієнко. Київ, 2001. 60 с.]
 
8. Nature reserve fund of the Transcarpathian region. Editor-in-chief S. S. Pop (2011). Uzhgorod. 256 p. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд Закарпатської області / за ред. С. С. Поп. Ужгород, 2011. 256 с.]
 
9. Reserved activiti in Ukraine: an absolute reserved of an European model of harmony between and nature? Collection of Selested Moterials. Ed. M.P.Stetsenko, F.D. Gamor (2017). Lviv, 238 p. [In Ukrainian]. [Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природни? Збірник вибраних матеріалів / За ред. М.П. Стеценка, Ф.Д. Гамора. Львів. 238 с.]
 
10. Pobihun O. V., Fomenko N. V., Hoptariova N. V. Experience of using ecotourism products abroad. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation/theoretical-and-methodological-foundations-of-tourism-and-recreation/3467-om-fomenko-pobgun-hb-hb-goptarova) [In Ukrainian]. [Побігун О.В., Фоменко Н.В., Гоптарьова Н.В. Досвід використання екотуристичних продуктів за кордоном. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation/theoretical-and-methodological-foundations-of-tourism-and-recreation/3467-om-fomenko-pobgun-hb-hb-goptarova]
 
11. Zyma O. G. (2011). Ecological tourism as a leading factor of tourism development. Development economics. Kharkiv, 1(57), 43-46. [In Ukrainian]. [Зима О. Г. Екологічний туризм як провідний фактор розвитку туризму // Економіка розвитку. Харків, 2011. 1(57). С. 43-46.]
 
12. Baldzhi M. D. (2010). Organizational and economic principles of the integrated nature management at the regional level. Odesa, 500 p. [In Ukrainian]. [Балджи М. Д. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні : монографія. Одеса, 2010. 500 с.]
 
13. Ceballos-Lascuráin, Héctor. (1993). The IUCN Ecotourism Consultancy Programme. México, DF.
 
14. Blangy, Sylvie and Megan Epler Wood (1993). Developing and Implementing Ecotourism Guidelines for Wildlands and Neighboring Communities in Ecotourism. A Guide for Planners & Managers. Vol. I. TIES, Burlington, VT USA.
 
15. The Data of the World Tourism Organization (2014). URL : http://www2. unwto.org/
 
16. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubzsov O.H. et al. (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv, 144 p. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін. Київ, 2014. 144 с.]
 
17. Rudenko L. H., Lisovskyi S. A., Maruniak Eu. O. (2015). The problem of nature management and sustainable development in the works of the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Geographic Journal. 2, 3-9. doi: 10.15407/ugz2015.02.003 [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України // Укр. геогр. журнал. 2015. 2. 3-9. doi: 10.15407/ugz2015.02.003]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.003
 
18. Nature reserve fund of Ukraine. (2009). Kyiv, 104-105. [Природно-заповідний фонд України: території та об'єкти загальнодержавного значення. Київ. 2009. С. 104-105.]
 
19. Nature reserve fund of Transcarpathia: problems and prospects of development. (2018). Department of Ecology and Natural Resources of the Transcarpathian Regional State Administration. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд Закарпаття: проблеми та перспективи розвитку // Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації. URL: http://ecozakarpat.gov.ua]
 
20. Ivanov Ye. A., Kovalchuk I. P. (2007). Method of determination of the uniformity of distribution of territories and objects of the nature reserve fund of the region (the case of Lviv region). Scientific Journal of Volyn State University, 11, 274-279. [In Ukrainian]. [Іванов Є. А., Ковальчук І. П. Методика визначення рівномірності розподілу територій та об'єктів природно-заповідного фонду регіону (на прикладі Львівської області) // Науковий вісник Волинського державного університету. 2007. 11. С. 274-279.]
 
21. Program for the long-term development of the nature conservation and ecological network in Transcarpathian region for 2006-2020. Transcarpathian Regional Council. (2018). URL : http://ecozakarpat.gov.ua [In Ukrainian]. [Програма перспективного розвитку природно-заповідної справи та екологічної мережі в Закарпатській області на 2006-2020 роки // Закарпатська обласна рада. URL : http://ecozakarpat.gov.ua]