А.Б. Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко. СИЛЬНІ ДОЩІ ТА ЗЛИВИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК СТИХІЙНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА (1999-2018 рр.)

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.011
Ukr. geogr. z. 2019, N4:11-17
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

А.Б. Семергей-Чумаченко - Одеський державний екологічний університет;
Р.Р. Озимко - Одеський державний екологічний університет.

Резюме: 

Метою дослідження є відображення просторового розподілу повторюваності та інтенсивності сильних дощів та злив на території Закарпатської області як одного з найбільш зливонебезпечних регіонів України, розкриття взаємозв’язків між орографією та просторовим розподілом сильних дощів шляхом використання інформації з пунктів спостережень всієї гідрометеорологічної мережі області за 1999-2018 рр. У роботі застосовано картографічний метод дослідження такими способами картографічного зображення як: ізолінії, фон та картодіаграми. В результаті проведення дослідження виділено зони максимумів і мінімумів поширення сильних дощів та охарактеризовано вплив орографії на їх просторовий розподіл. Вперше картографовано територію Закарпатської області за просторовим розподілом дощів як стихійного метеорологічного явища ІІ та ІІІ рівнів небезпечності протягом 1999-2018 рр. Окремо картографовано екстремальні дощі як рекордні та найбільш небезпечні за досліджуваний період.

Ключові слова: 
стихійне метеорологічне явище, сильний дощ, злива, орографія, Закарпатська область
Сторінки: 
11-17
Література: 

1. Shevchenko O.G. (2014). Climate Change vulnerability assessment: Ukraine. Kyiv, 61 p. [In Ukrainian]. [Шевченко О.Г. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна. Київ, 2014. 61 с.]
 
2. Balabukh V.O. (2013). Regional manifestations of global climate change in Transcarpathian region. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 55-62. [In Ukrainian]. [Балабух В.О. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Закарпатській області / Укр. гідрометеоролог. журн., 2013. С. 55-62.]
 
3. Logvinov K.T., Raevsky A.N., Eisenberg M.M. (1973). Dangerous hydrometeorological phenomena in the Ukrainian Carpathians. Leningrad, 200 p. [In Russian]. [Логвинов К.Т., Раевский А.Н., Айзенберг М.М. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах. Ленинград, 1973. 200 с.]
 
4. Storm weather phenomena in Ukraine and Moldova / Ed. V.N. Babichenko. (1991). Leningrad, 224 p. [In Russian]. [Стихийные метеорологические явления на Украине и в Молдавии / Под ред. В.Н. Бабиченко. Ленинград, 1991. 224 с.]
 
5. Storm meteorological phenomena in the territory of Ukraine over the last twenty years (1986-2005) / Ed. V.M. Lipinskyi, V.I. Osadchyi, V.M. Babichenko. (2006). Kyiv. 312 p. [In Ukrainian]. [Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / За ред. В.М. Лі-пінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. Київ, 2006. 312 с.]
 
6. Balabukh V.O. (2008).Variability of very heavy rains and heavy rainfall in Ukraine. Scientific works of UkrSEHMI. Iss. 257, 61-72. [In Ukrainian]. [Балабух В.О. Мінливість дуже сильних дощів і сильних злив в Україні / Наук. праці УкрНДГМІ. Вип. 257, 2008. С. 61-72.]
 
7. Report on research work: Carrying out a spatial analysis of trends in the frequency and intensity of extreme hydrometeorological phenomena in Ukraine due to climate change (2013). Kyiv, 126 p. [In Ukrainian]. [Звіт про науково-дослідну роботу: «Проведення просторового аналізу тенденцій зміни частоти та інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату». Київ, 2013. 126 с.]
 
8. Nature reserve fund of Transcarpathian region. Aut. collective: Braslavets V.V., Haydur M.I., Hamor F.D., Kopach V.O., Mihaly A.V., Pogorelov A.V., Pop S.S., Polyanovskyy A.O., Potish L.A., Radyk V.I., Turys E.V., Tjukh Yu.Yu., Sharodi V.V. Head. edition of Pop S.S. (2011). Uzhhorod, 256 p. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд Закарпатської області / Авт. колектив: Браславець В.В., Гайдур М.І., Гамор Ф.Д., Копач В.О., Мигаль А.В., Погорелов А.В., Поп С.С., Поляновський А.О., Потіш Л.А., Радик В.І., Турис Е.В., ТюхЮ.Ю., Шароді В.В. Заг. редакція Поп С.С. Ужгород, 2011. 256 с.]
 
9. Meteorological forecasting guide. Developers: L.V. Humonenko, N.H. Zhuk, L.I. Savchenko, L.V. Tkach, V.O. Filonenko. (2019). Kyiv, 35 p. [In Ukrainian]. [Настанова з метеорологічного прогнозування. Розробники: Л. В. Гумоненко, Н. Г Жук, Л. І. Савченко, Л. В. Ткач, В. О. Філоненко. Київ, 2019. 35 с.]
 
10. Code for storm alerts on actual hazardous and natural hydrometeorological phenomena (WAREP Code). (2013). Kyiv. 47 p. [In Ukrainian]. [Код для передавання штормових оповіщень про фактичні небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища (Код WAREP). Київ, 2013. 47 с.]
 
11. Climate of Ukraine. Eds Lipinskyi V.M., Diachuk V.A., Babichenko V.M. (2003). Kyiv. P.176-178. [In Ukrainian]. [Клімат України / за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. Київ, 2003. С. 176-178.]
 
12. Ukraine's fifth national communication on climate change. (2009). Kyiv. 281 p. [In Ukrainian]. [П'яте національне повідомлення України з питань зміни клімату. Київ, 2009. 281 с.]
 
13. Shevchenko O.V. International organizations organizing the global climate riscs: information warehouse. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3329. [Шевченко О.В. Діяльність міжнародних організацій щодо подолання глобальних кліматичних ризиків: інформаційна складова. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3329 [In Ukrainian].
 
14. Robert R. Orographischer Niederschlag im Alpenraum. Analyse von Beobachtungsdaten und Modelldaten regionaler Klimamodelle. Wegener Center für Klima und Globalen Wandel Karl-Franzens-Universität. Graz, September 2017.