Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.018
Ukr. geogr. z. 2019, N4:18-27
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.А. Горошкова - Запорізький національний університет;
Є.В. Хлобистов - Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Резюме: 

Мета дослідження – проведення суспільно-географічного обґрунтування напрямів, моделей, механізмів та пріоритетів реформування адміністративно-територіального устрою країни на засадах децентралізації на прикладі Запорізької області. Проведений аналіз результатів децентралізації забезпечив можливість виявити чинники, що сповільнюють процеси реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Доведено необхідність суспільно-географічного обґрунтування механізмів подальшого розвитку реформ. Запропоновано здійснення подальшого укрупнення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) шляхом їх об’єднання у кластери. Для визначення рівня, можливостей і перспектив створення кластерів ОТГ використано кластерний аналіз, який був проведений на прикладі ОТГ Запорізької області. За результатами проведеного аналізу виявлено наявність семи кластерів, до складу кожного з яких входять ОТГ з подібним рівнем економічного розвитку. Сформовано пропозиції щодо приєднання на наступному етапі децентралізації до сформованих кластерів тих сільських рад, в яких не створено ОТГ. Отримані результати можуть бути основою для розроблення рекомендацій щодо оптимізації використання соціально-економічного потенціалу розвитку об’єднаних територіальних громад. Проведене дослідження, спрямоване на наукове забезпечення процесів децентралізації, сприятиме формуванню оптимальних територіальних комплексів, які акцентують регіональну політику на базовий та субрегіональний територіальний рівень, що матиме потенціал та спроможність до сталого розвитку.

Ключові слова: 
адміністративно-територіальний устрій, децентралізація, об’єднані територіальні громади, соціально-економічний потенціал розвитку, кластерний аналіз, кластери, Запорізька область
Сторінки: 
18-27
Література: 

1. Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of Sustainable Development» Ukraine-2020» (from January 12, 2015, # 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (date of treatment 04.02.2018). [In Ukrainian]. [Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» (від 12 січня 2015 р., # 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 04.02.2018)].
 
2. Strategy of Sustainable Development» Ukraine-2030, project. Kyiv, 2017. [In Ukrainian]. [Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) Київ, 2017, ПРООН]
 
3. Wollmann H. (2011). Reorganizing Local Government: Between Territorial Consolidation and Two-tier Intermunicipality. HKJU-CCPA, 11(3), 681-706.
 
4. Andre C., Garcia C. local Public Finances and Municipal Reform in Finland (2014). OECD Economics Department Working Papers, 1121. oecd publishing. URL: http:dx.doi.org/10.1787/5jz2qt0zj024-en
 
5. Feltensteina A., Iwata S. (2005). Decentralization and macroeconomic performance in China: regional autonomy has its costs. Jornal of Development Economics, 76, 481-501.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.01.004
 
6. Rudenko L.H., Lisovsky S.A., Maruniak Eu.O. (2016). Challenges and threats of spatial development of Ukraine on the way to European integration. Ukrainian geographical journal, 1, 41-46. DOI: 10.15407/ugz2016.01.041 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції. Укр. геогр. журн. 2016. # 1, C. 41-46. DOI: 10.15407/ugz2016.01.041]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041
 
7. Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. Kyiv, 2016. 61 p. [In Ukrainian]. [Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ, 2016. 61 с.]
 
8. Batanov O. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf. (date of treatment 04.02.2018). [In Ukrainian]. [Батанов О.В. Територіальна громада - первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf (дата звернення 04.02.2018).]
 
9. Murkovich L. Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf. (date of treatment 04.02.2018). [In Ukrainian]. [Муркович Л. Територіальна громада як суб'єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf (дата звернення 04.02.2018).]
 
10. Molodozhen Yu. B. (2006). Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine. University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university, 2, 128-136. [In Ukrainian]. [Молодожен Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького ун-ту. 2006. # 2. С. 128-136.]
 
11. Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and practice of reforming: monograph (2016). Lviv. [In Ukrainian]. [Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія. Львів, 2016. 264 с.]
 
12. Baranovskyi M.O. (2017). Financial decentralization in Ukraine: reculiarities of implemantation. Ukrainian geographical journal, 4, 30-38. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030. [In Ukrainian]. [Барановський М.О. Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення // Укр. геогр. журн. 2017. # 4. С. 30-38. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030
 
13. Oliinyk Ya.B., Ostapenko P.O. (2016). The Formation of amalgamated territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, Threats. Ukrainian geohraphical journal, 4, 37-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030 [In Ukrainian]. [Олійник Я. Б., Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. // Укр. геогр. журн. 2016. #4. С. 37-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030
 
14. A public ecological policy of Ukraine is in the conditions of decentralization of power. Nauk. red. prof. Ye.V. Khlobystov. (2016). Kyiv. 226 p. [In Ukrainian]. [Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади / за наук. ред. Є.В. Хлобистова. Київ, 2016. 226 с.]
 
15. Horoshkova L.A., Volkov V.P., Karbivnichy R.O. (2018). Cluster-logistical approach in management of territorial communities Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property: a collection of scientific works. Mariupol. 17, 97-105. [In Ukrainian]. [Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь, 2018. # 17. C. 97-105.]
 
16. Volkov V.P., Horoshkova L.A., Karbivnichy R.O. (2018). Property Management of Territorial Communities. Belostok. 144 p. [In Ukrainian]. [Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О. Управління нерухомістю територіальних громад. Белосток, 2018. 144 с.]
 
17. Volkov V.P., Karbivnychyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A. Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Belostok, 2018. 190 p.
 
18. Horoshkova L., Volkov V., Kapranova L., Komelina A. (2018). The Reverse Subsidy's Impact of United Territorial Community's Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 539-543.
 
19. Horoshkova L.A., Volkov V.P., Khlobistov Ie.V., Kutyk V.V. (2019) Prognostic models of financial regulation of budgets of territorial communities. University Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, 42. 179-190. [In Ukrainian]. [Горошкова Л. А., Волков В. П., Хлобистов Є.В., Кутик В.В. Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. 2019. # 42. C. 179-190.]
https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-42-179-190
 
20. Porter M. (2001). A competition. Moskow. 560 p. [In Russian]. [Портер М. Конкуренция. Москва, 2001. 560 с.]
 
21. Porter M. (1993). The international competition. Moskow. 896 p. [In Russian]. [Портер М. Международная конкуренция. Москва, 1993. 896 с.]