П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЕКОСИСТЕМНА ЦІННІСТЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІСУ ЯК МІСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТЕРИТОРІЙ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040
Ukr. geogr. z. 2019, N4:40-49
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

П.Г. Шищенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.П. Гавриленко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Є.Ю. Циганок - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета дослідження – ідентифікувати цінності екосистем Голосіївського лісу, та з’ясувати причини деградації їх внаслідок впливу на лісові екосистеми великого міста та недосконалої організації території національного природного парку «Голосіївський» у м. Київ. За допомогою програмного забезпечення QGIS, аналізу Google-знімків, наявних цифрових карт і результатів польових досліджень побудовано картосхему просторового прояву екологічних конфліктів між різними суб’єктами природокористування на території Голосіївського лісу. В результаті проведених досліджень ідентифіковано потенційні загрози впливу мегаполісу на екосистеми Голосіївського лісу. Новизна дослідження полягає у виявленні причин і механізмів деградації лісових екосистем міських природоохоронних територій з прив’язкою до конкретних конфліктів природокористування та їх відображенні на відповідній картосхемі з метою недопущення подальшого занепаду заповідних екосистем.

Ключові слова: 
міські природоохоронні території, Голосіївський ліс, екосистемна цінність, конфлікти природокористування, урбанізоване середовище, біорізноманіття
Сторінки: 
40-49
Література: 

1. Trzyna T. (2001). California's urban protected areas: progress despite daunting pressures. Parks: Cities and Protected Areas, 11 (3), 4-15.
 
2. Phillips A. and Gay H. (2001). Nature in cities - biodiversity and protected areas in London. Parks: Cities and Protected Areas, 11(3), 35-43.
 
3. Trzyna T., Edmiston J. T., Hyman G., Jeffrey A. Mc., Menezes P. C., Myrdal B., Phillips A., et al. (2014). Urban Protected Areas: Profiles and best practice guidelines. Best Practice Protected Area Guidelines Series, 22, Gland, Switzerland: IUCN, 110 pp. URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-022.pdf
 
4. Khoshtaria T. K. and Chachava N. T. (2017). The planning of urban green areas and its protective importance in resort cities (case of Georgian resorts). Annals of Agrarian Science, 15, 217-223. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.05.009.
https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.05.009
 
5. Veinberga M. and Zigmunde D. (2016). Aesthetics and Ecology in Planning of Urban Green Spaces of Latvia. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture, 8(8), 43-52.
 
6. Roe M., Townshend T., Davies C., Thompson C. W., Gulsrud N. M. and Qin Q. (2018). Urban national parks or national park cities? Town and country planning: the quarterly review of the Town and Country Planning Association, 87(7), 261-267.
 
7. Reyers B., Polasky S., Tallis H., Mooney H.A. and Larigauderie A. (2012). Finding Common Ground for Biodiversity and Ecosystem Services. BioScience, 62(5), 503-507. https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.5.12
https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.5.12
 
8. Nikodinoska N., Paletto A., Franzese P. P., Jonasson Ch. (2015). Valuation of Ecosystem Services in Protected Areas: The Case of the Abisko National Park (Sweden). Journal of Environmental Accounting and Management, 3(4), 355-369. DOI:10.5890/JEAM.2015.11.005
https://doi.org/10.5890/JEAM.2015.11.005
 
9. Mishenin Ye. V., Degtyar N. V. (2016). Strategical Directions in the Wetlands Ecosystem Services Management. Mechanism of Economic Regulation, 1, 33-41. [In Ukrainian]. [Мішенін Є.В., Дегтяр Н.В. Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь // Механізм регулювання економіки. 2016. # 1. С. 33-41.]
 
10. Pelyukh O. R., Zahvoyska L. D. (2017). Choice Experiment Method in Forest Ecosystem Services Valuation. Scientific Bulletin of UNFU, 27(7), 46-52. https://doi.org/10.15421/40270708 [In Ukrainian]. [Пелюх О.Р., Загвойська Л.Д. Метод експерименту з вибором в оцінюванні вартості послуг лісових екосистем // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27(7). С. 46-52.]
https://doi.org/10.15421/40270708
 
11. Havrylenko O.P. (2018). Managing ecosystem services: strategy of implementation in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geography, 1(70), 29-35. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.5 [In Ukrainian]. [Гавриленко О.П. Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2018. Вип. 1(70). С. 29-35. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.5]
https://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.5
 
12. Fedorenko M. A. (2017). Classification of ecosystem services of protected areas. Balanced nature using, 1, 78-82. [In Ukrainian]. [Федоренко М.А. Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій // Збалансоване природокористування. 2017. # 1. С. 78-82.]
 
13. Varyvoda Ye. O. (2017). Management of the nature protected areas and objects in the frame of ecosystem approach (Case study of Kharkiv region). Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Ecology. Iss. 16, 53-60. [In Ukrainian]. [Варивода Є.О. Управління природно-заповідними територіями та об'єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. 2017. Вип. 16. С. 53-60.]
 
14. Lukavenko Ya. I., Derevska K. I. (2017). Economic estimation of the ecosystem services of Askanian Steppe (Askania-Nova biosphere reserve as an example). NaUKMA Research Papers. Vol. 197, 38-46. [In Ukrainian]. [Лукавенко Я.І., Деревська К.І. Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника «Асканія-Нова») // Наукові записки НаУКМА. 2017. Т. 197. С. 38-46.]
 
15. Havrylenko O.P. (2019). Nature management conflicts in the context of loss of ecosystem services. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences. Iss. 10, 101-106. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-14 [In Ukrainian]. [Гавриленко О.П. Конфлікти природокористування в контексті втрати екосистемних послуг. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2019. Вип. 10. С. 101-106. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-14]
https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-10-14
 
16. Havrylenko O. P., Tsyhanok Ye. Yu. (2018). Degradation of ecosystem services of protected areas in urbanized zones. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geography. Iss. 4(73), 10-14. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2 [In Ukrainian]. [Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Деградація екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2018. Вип. 4(73). С. 10-14. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2]
https://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2
 
17. IUCN. What is a protected area? URL: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about
 
18. Official site of National Natural Park "Holosiyivskyi" (2018). Territorial structure. URL: http://nppg.gov.ua/uk/ter-structure. [In Ukrainian]. [Офіційний сайт НПП «Голосіївський». Територіальна структура. 2018. URL: http://nppg.gov.ua/uk/ter-structure]
 
19. Marynych O. M., Parhomenko H. O., Petrenko O. M., Shyshchenko P. H. (2003). Improved physical-geographical zoning of the Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 16-20 [In Ukrainian]. [Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. геогр. журн. 2003. # 1. С. 16-20.]
 
20. Onyshhenko V. A., Prjadko O. I., Virchenko V. M., Arap R. Ya., Orlov O. O., Datsiuk V. V. (2016) Vascular plants and bryophytes of Holosiyivskyi National Nature Park. Kyiv, 94 p. [In Ukrainian]. [Онищенко В.А., Прядко О.І., Вірченко В.М., Арап Р.Я., Орлов О.О., Дацюк В.В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку "Голосіївський". Київ, 2016. 94 с.]
 
21. Sotnyk L. P. (2018). Phytopathological studies of oak tree stands on the territory of NPP "Holosiyivskyi" in the conditions of the transformed environment. In: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Problems of Ecology and Evolution of Ecosystems in Conditions of the Transformed Environment", Chernihiv, 11-12 March 2018, 123-126. [In Ukrainian]. [Сотник Л.П. Фітопатологічні дослідження дубових деревостанів на території НПП «Голосіївський» в умовах трансформованого середовища. Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища», Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р. С. 123-126.]
 
22. Parnikoza I. Ju., Shevchenko M. S., Petrenko N. A. (2008). The current state of rare plants populations of Holosiyivskyi forest in Kyiv. Actual problems of botany and ecology. Iss. 2, 105-115. [In Ukrainian]. [Парнікоза І.Ю., Шевченко М.С., Петренко Н.А. Сучасний стан популяцій рідкісних рослин Голосіївського лісу в м. Києві. Актуальні проблеми ботаніки та екології. 2008. Вип. 2. С. 105-115.]