Б.В. Кіндюк, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗЕМЛЯХ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.049
Ukr. geogr. z. 2019, N4:49-56
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Б.В. Кіндюк - Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ;
В.Н. Патлачук - Національний університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, Київська область;
О.В. Патлачук - Донецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія Управління Персоналом», Краматорськ, Донецька область.

Резюме: 

У статті розглянуто питання природокористування, охорони природи, захисту окремих природних об’єктів на землях українського козацтва. Реконструювання картини природних умов, зокрема особливостей клімату, водності річок, площі лісів та їх видового складу, поширення різних видів тварин у період з другої половини ХVІІ до кінця ХVІІІ ст., тобто у час розквіту та занепаду Запорізької Січі, здійснено на основі архівних матеріалів, наукової літератури, картографічних творів та інших джерел. Заходи, здійснювані на землях українського козацтва стосовно природокористування та охорони природи, розглянуто на підставі універсалів українських гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Скоропадського та Кирила Розумовського, що збереглися до наших часів, а також нормативно-правових актів Коша, зокрема надання дозволів (ордерів) на різні види та обсяги природокористування, а також наказів паланкової та полкової старшини, що встановлювали не лише обмеження на використання природних ресурсів, а й відповідальність за їх порушення. Досвід українського козацтва у сфері охорони природи набуває особливої актуальності в нинішніх умовах.

Ключові слова: 
Запорізька Січ, українське козацтво, охорона природи, гетьманські універсали, Ордери Коша
Сторінки: 
49-56
Література: 

1. Geographical Science at the National Academy of Sciences of Ukraine (2009). Ed. LG Rudenko. Kyiv, 2009. 129 p. [In Ukrainian]. [Географічна наука в Національній академії наук України / За ред. Л.Г.Руденка. Київ, 2009. С. 129.]
 
2. Slabchenko M. (1929). Palanka organization of Zaporizhzhya Liberties. In the book: Proceedings of the Commission for the Study of the History of Western Russian and Ukrainian Law. Iss. 6. Kiev. [In Ukrainian]. [Слабченко М. Паланкова організація Запорізьких Вольностей. В кн: Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. Вип. 6. Київ, 1929].
 
3. Buchinskyi I..E. (1963). The climate of Ukraine in the past, present and future. Leningrad. 360 p. [In Russian]. [Бучинський И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. Ленинград, 1963. 360 с.]
 
4. Yavornytskyi D.I. (1990). History of Zaporizhzhya Cossacks. In 3 volumes Vol. 1. Foreword by V.A.Smolii. Kyiv, 596 p. [In Ukrainian]. [Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1 / Передмова В. А. Смолія. Київ, 1990. 596 с.]
 
5. Shvets G.I. (1964). Water characteristics of rivers of Ukraine. Kyiv. 191 p. [In Ukrainian]. [Швець Г.І. Характеристики водності річок України. Київ, 1964. 191 с.]
 
6. Gensiruk C.A. (2002). Forests of Ukraine. Lviv. 469 p. [In Ukrainian]. [Генсірук C. А. Ліси України. Львів, 2002. 469 с.]
 
7. Begeka A.D. (1997). Nature conservation in Ukraine from ancient times to the end of XVIII century. : teach. manual. Kyiv, 110 p. [In Ukrainian]. [Бегека А. Д. Охорона природи в Україні з найдавніших часів до кінця XVIII ст. : навч. посібник. Київ, 1997. 110 с.]
 
8. Lashchenko K.G. (1996). The problem of forest management in Zaporozhye in the light of documents from the Kosh Archive. Southern Ukraine in the 18th-19th centuries. Collection. Zaporizhzhia. Iss. 2, 100-107. [In Ukrainian]. [Лащенко К. Г. Проблема лісокористування на Запорожжі у світлі документів з Архіву Коша. Південна Україна у 18-19 ст. : Збірник. Запоріжжя, 1996. Вип. 2. С. 100-107.]
 
9. Slabchenko M.E. (2003). The social and legal organization of the Sich of Zaporizhia. Anthology of Ukrainian Legal Thought. In 6 vol. Vol. 3. History of the State and Law of Ukraine: Cossack-Hetman Times. Kyiv, 239 - 271. [In Ukrainian]. [Слабченко М. Є. Соціально-правова організація Січі Запорізької // Антологія української юридичної думки: в 6 т. Т.3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. Київ, 2003. С. 239 - 271.]
 
10. Grozovskyi I.M. (2000). New Sich Law (1734-1775). Educ. manual. Kharkiv. 108 p. [In Ukrainian]. [Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734-1775 рр.). Навч. посібник. Харків, 2000. 108 с.]
 
11. Lvov L. (1895). Relations between Zaporozhye and Crimea. Odessa. 60 p. [In Russian]. [Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. Одесса, 1895. 60 с.]
 
12. Tovkailo M., Budnyk M. (1995). Zaporizhzhya Guard. Kyiv antiquity, 2, 82 - 84. [In Ukrainian]. [Товкайло М., Будник М. Запорізький Ґард // Київська старовина. 1995. # 2. С. 82 - 84.]
https://doi.org/10.1016/0165-4608(95)00000-3
 
13. Boiko A.V.(1995). Zaporozhye winter quarters of the last quarter of XVIII century. Zaporozhye. [In Russian]. [Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. Запоріжжя, 1995.]
 
14. Oliinyk O.L. (2005). The Zaporozhye winter quarters of the times of New Sich (1734-1775). Zaporozhye. 255 p. [In Ukrainian]. [Олійник О.Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775). Запоріжжя, 2005. 255 с.]