Ю.М. Палеха. НОВА РЕДАКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ – СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007
Ukr. geogr. z. 2020, N1:07-15
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Ю.М. Палеха - Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя», Київ.

Резюме: 

Метою цієї публікації є аналіз недоліків і проблем, пов’язаних з діючою Генеральною схемою, встановлення передумов розроблення її нової редакції та визначення основних наукових та практичних принципів виконання. Викладено основні аспекти розроблення нової редакції Генеральної схеми планування території України. Діюча Генеральна схема була затверджена Законом України 7 лютого 2002 року. Термін її дії завершується у 2020 році. Програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено розроблення нової Генеральної схеми у найближчі роки. Встановлено, що основними питаннями, які потребують вирішення у новій Генеральній схемі, є: побудова планувального каркасу, пов’язаного з європейським планувальним каркасом (в основу якого покладені міжнародні транспортні коридори TIN); використання переваг точок зростання; розвиток функціональних регіонів (Азово-Чорноморське узбережжя, Українські Карпати, прикордонні регіони, міські агломерації тощо); розбудова Національної екологічної мережі на базі Смарагдової мережі України; розвиток сучасної системи розселення; зміна структури використання земель і підвищення частки природоохоронних та рекреаційних територій. В основу рішень Генеральної схеми має бути покладена затверджена Стратегія регіонального розвитку України до 2027 року. Нова Генеральна схема має створюватись як інтерактивна геоінформаційна модель у єдиній державній референцній системі координат УСК-2000, загальнодоступній для використання органами державної влади та місцевого самоврядування і включати прогнозні карти за такою тематикою: Планувальна структура (планувальний каркас) території України; Функціональне зонування за видами переважного використання; Комплексна оцінка території; Система розселення і перспективний адміністративно-територіальний устрій держави; Система транспорту; Екологічний каркас. Така інтерактивна моделююча система буде актуальною для визначення стратегії просторового розвитку на основі положень Державної стратегії регіонального розвитку України до 2027 р. і водночас буде здатна оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в державі на основі інформації щодо природного, економічного, соціального, демографічного та інших потенціалів її території та відповідно корегувати стратегію її розвитку.

Ключові слова: 
Генеральна схема планування території України, просторове планування, Державна стратегія регіонального розвитку, геоінформаційні технології
Сторінки: 
07-15
Література: 

1. Bilokon Yu.M., Vladymyrov V.V., Fomin I.A. (2002). Organization of the territory of border regions (conceptual provisions). Monograph. Kyiv, 88 p. [In Russian]. [Белоконь Ю.Н., Владимиров В.В., Фомин И.А. Организация территории приграничных районов (концептуальные положения): Монография. Киев, 2002. 88 с.]
 
2. Bilokon Yu.M. (2003). Regional planning (theory and practice). Monograph. Kyiv, 246 p. [In Ukrainian]. [Білоконь Ю. М. Регіональне планування (теорія і практика): Монографія. Київ, 2003. 246 с.]
 
3. Bilokon Yu.M. (2004). Planning of the territory of Ukraine in the conditions of European integration. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, 7, 5-18 [In Ukrainian]. [Білоконь Ю.М. Планування території України в умовах євроінтеграції // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2004. №7. С. 5-18.]
 
4. Kuybida V.S., Bilokon Yu.M. (2009). Territorial planning in Ukraine: European principles and national experience. Kyiv, 108 p. [In Ukrainian]. [Куйбіда В.С., Білоконь Ю.М. Територіальне планування в Україні: Європейські засади та національний досвід. Київ, 2009. 108 с.]
 
5. Nudelman V.I. (2013). Kyiv in the supporting framework of the main lines and nodes of urbanization in Europe: future scenarios. Changes in urban space in Ukraine. Kyiv, 60-72. [In Russian]. [Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы: сценарии будущего // Изменения городского пространства в Украине. Киев, 2013. С. 60-72.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.03.008
 
6. Palekha Yu.M. (2011). Development of the largest cities in Ukraine in the context of resettlement reform. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, 20, 5-23. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Розвиток найбільших міст України в контексті реформування системи розселення // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2011. №20. С. 5-23.]
 
7. Palekha Yu.M., Oleshenko A.V. (2014). General scheme of planning of the territory of Ukraine and structural changes in land use (according to annual monitoring of the General scheme). Land management and cadastre, 1, 20-25. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М., Олещенко А.В. Генеральна схема планування території України і структурні зміни у використанні земель (за даними щорічного моніторингу Генеральної схеми) // Землеустрій і кадастр. 2014. №1. С. 20-25.]
 
8. Palekha Yu.M. (2015). Scientific research at the Institute Dipromisto (retrospective analysis). Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, 28, 78-88. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Наукові дослідження в інституті «Діпромісто» (ретроспективний аналіз) // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2015. №28. С. 78-88.]
 
9. General scheme of planning of the territory of Ukraine. URL: http://mrbu.maps.arcgis.com/home/index.html [In Ukrainian]. [Генеральна схема планування території України. URL: http://mrbu.maps.arcgis.com/home/index.html]
 
10. The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT)/ Resolution no.1 - Functional areas. Capitalisation of local potential in territorial development policies over the European continent. URL: https://rm.coe.int/the-17th-session-of-the-council-of-europe-conference-of-ministers-resp/16807670ac
 
11. National Spatial Development Concept 2030. (2013). Ministry of Regional Development. Warshaw, 268 p.
 
12. National Spatial Development Concept (2005). Government of the Hungarian Republic. Budapesht, 53 p.
 
13. Handbook for the national implementation of the territorial agenda of the European Union: the case of Hungary (2010). Ministry for National Development and Economy Republic of Hungary. Budapesht, 108 p.
 
14. Palekha Yu.M. (2011). Development of the transport system as a basis for forming the planning framework of Ukraine. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, 21, 4-13. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Розвиток транспортної системи як основа формування планувального каркасу України // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2011. №21. С. 4-13.]
 
15. Palekha Yu.M. (2015). Planning framework of Ukraine as a basis for ensuring its sustainable spatial development. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, 29, 48-56. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Планувальний каркас України як основа забезпечення її сталого просторового розвитку // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2015. №29. С. 48-56.]
 
16. Pidgrushnyi G.P. (2017). Formation of growth poles system in Ukraine as a precondition to its transition to the model of polycentric spatial development. Ukrainian geographical journal, 1, 48-54. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048 [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку // Укр. геогр. журн. 2017. №1. С. 48-54. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048
 
17. Rudenko L., Maruniak Eu. (2012). Landscape planning and it's importance for sustainable spatial development of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 3-8. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Маруняк Є.О. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України // Укр. геогр. журн. 2012. №1. С. 3 - 8.]
 
18. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtzov O.G. et all. (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv, 144 p. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін. Київ, 2014. 144 с.]
 
19. Ailykova G.V., Golubtzov O.G., Maruniak Eu.O., Palekha Yu.M. et all. (2016). Methods of integration of ecological component of development into spatial planning of Ukraine (regional level). Kyiv, 76 p. [In Ukrainian]. [Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Г.В. Айлікова, О.Г. Голубцов, Є.О. Маруняк, Ю.М. Палеха та ін. Київ, 2016. 76 с.]