С.П. Позняк, З.П. Паньків, Т.С. Ямелинець, Н.С. Гавриш. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ҐРУНТІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.026
Ukr. geogr. z. 2020, N1:26-34
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.П. Позняк - Львівський національний університет імені Івана Франка;
З.П. Паньків - Львівський національний університет імені Івана Франка;
Т.С. Ямелинець - Львівський національний університет імені Івана Франка;
Н.С. Гавриш - Національний університет «Одеська юридична академія».

Резюме: 

Мета цієї публікації – обґрунтувати необхідність комплексної оцінки та вдосконалити теоретико-методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості ґрунтів Карпатського регіону України, розробити систему показників для оцінювання агровиробничих властивостей ґрунтів і сформувати структуру показників регіональної інвестиційної привабливості модальних типів ґрунтів. До критеріїв інвестиційної привабливості ґрунтів віднесено їхні морфологічні особливості та фізико-хімічні властивості, кліматичні, технологічні, організаційно-економічні, соціальні, правові параметри. Першочерговим завданням є формування баз даних морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей модальних типів ґрунтів Карпатського регіону, які визначають родючість та інвестиційну привабливість. Пропонована оцінка інвестиційної привабливості ґрунтів земельних ділянок є запорукою мінімізації можливих ризиків інвестування та впровадження рентабельного типу землекористування.

Ключові слова: 
ґрунти, інвестиційна привабливість ґрунтів, родючість ґрунтів, правовий режим ґрунтів, землі сільськогосподарського призначення, Карпатський регіон
Сторінки: 
26-34
Література: 

1. Pankiv Z. P. (2015). Land use in the Carpathian region of Ukraine: theory, history and current state. Lviv, 340 p. [In Ukrainian]. [Паньків З. П. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан. Львів, 2015. 340 с.]
 
2. Pankiv Z. P. (2013). Productive soils as basis for effective agricultural land use in Carpathian region of Ukraine. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. Iss. 44, 257-263. [In Ukrainian]. [Паньків З. П. Продуктивні ґрунти - основа ефективного сільськогосподарського землекористування в Карпатському регіоні України. Вісник Львів.ун-ту. Серія географічна. Випуск 44. Львів. 2013. С. 257-263]
https://doi.org/10.30970/vgg.2013.44.1231
 
3. Pozniak S. P., Gavrysh N. S. (2019). The role soils in social development of society. Ukrainian geographical jounal, 2, 57-61. https: doi.org/10.15407/ugz 2019.02.057 [In Ukrainian]. [Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства. Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 57-61. https: doi.org//10.15407/ugz 2019.02.057]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
 
4. Medvedev V. V., Plysko I. V., Bihun O. M. (2014). The invested attraction of on arable land for Ukraine (the method of determination and mapping-analytical estimation). Kharkiv, 186 p. [In Ukrainian]. [Медведєв В. В., Пліско І. В., Бігун О. М. Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки). Харків. 2014. 186 с.]
 
5. Baliuk S. A., Kucher A. V. (2019). Spatial features of the soil cover as the basis for sustainable soil. Ukrainian geographical jounal, 3, 3-14. https: doi.org/10.15407/ugz 2019.03.003 [In Ukrainian]. [Балюк С. А , Кучер А. В. Просторові особливості ґрунтового покриву як основа сталого розвитку. Укр. геогр. журн. 2019. № 3. C. 3 - 14. https: doi.org/10.15407/ugz 2019.03.003]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003
 
6. Kulynych P. F. (2009). Legal problems of soil conservation of Ukraine. Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 2 (88), 79 - 88. [In Ukrainian]. [Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони ґрунтів України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 2 (88). С. 79 - 88.]
 
7. Havrysh N. S. (2016) Use reproduction and protection of soils in Ukraine: theoretical and legal aspects. Odessa, 396 p. [In Ukrainian]. [Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти. Одеса. 2016. 396 с.]
 
8. Novakovskyi L.Ya., Martyn A.G. (2019). Implementation of the agricultural land market: responsible and balanced decisions are needed. Bulletin of Agrarian Science, 9(798), 3 - 11 [In Ukrainian]. [Новаківський Л. Я., Мартин А. Г. Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення: потрібні відповідальні та зважені рішення. Вісник аграрної науки. 2019. № 9(798). C. 3 - 11.]
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201909-01
 
9. Laktionova T. N., Medvedev V. V., Savchenko K. V. et al. (2012). Database Soil Properties of the Ukraine. Structure and the order of use. 2-nd ed. Kharkiv, 150 p. [In Ukrainian]. [База данных "Свойства почв Украины". Структура и порядок использования / Т.Н. Лактионова, В.В. Медведев, К.В. Савченко и др. 2-е изд. Харьков, 2012. 150 с.]
 
10. Barannyk A. V., Pozniak S. P. (2019). The mountainous meadow-brown soils of the Svydovets and Chornogora arrays of the Ukrainian Carpathians. Lviv, Kamianets-Podilskyi. 187 p. [In Ukrainian]. [Баранник А.В., Позняк С.П. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат. Львів, Кам'янець-Подільський, 2019. 187 с.]
 
11. Gaskevych O.V., Pozniak S.P. (2007). Soil cover structure of the Gologoro-Kremenets highland regionh. Lviv, 208 p. [In Ukrainian]. [Гаськевич О.В., Позняк С.П. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я. Львів, 2007. 208 с.]
 
12. Gaskevych V.G., Pozniak S.P. (2004). Dried mineral soils of Small Polissia. Lviv, 256 p. [In Ukrainian]. [Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся. Львів, 2004. 256 с.]
 
13. Kyrylchuk A. A., Pozniak S.P. (2004). Pendric Leptosoils of Maly Polissya. Lviv, 180 p. [In Ukrainian]. [Кирильчук А. А., Позняк С. П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся. Львів, 2004. 180 с.]
 
14. Lutsyshyn O. Z., Gaskevych V. G. (2016). Soils of the Nadsyanska plain. Lviv, 368 p. [In Ukrainian]. [Луцишин О. З., Гаськевич В. Г. Ґрунти Надсянської рівнини. Львів, 2016. 368 c.]
 
15. Nakonechny Ya. I. Pozniak S.P. (2011). Soils of the Western Bug river floodplain. Lviv, 220 p. [In Ukrainian]. [Наконечний Ю. І., Позняк С. П. Ґрунти заплави ріки Західний Буг. Львів, 2011. 220 с.]
 
16. Pankiv Z. P., Pozniak S. P. (1998). Morphogenetic peculiarities of furt-podzolicsurfice-gleevy soil of northwestern pre-Carpathians. Lviv, 132 p. [In Ukrainian]. [Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. Львів, 1998 р. 132 с.]
 
17. Pavliuk N. M., Gaskevych V. G. (2011). Gray forest soils of Opilya region. Lviv, 208 p. [In Ukrainian]. [Павлюк Н. М., Гаськевич В. Г. Сірі лісові ґрунти Опілля. Львів, 2011. 208 с.]
 
18. Pidkova O. M., Kit M. G. (2010). Lithologic-genetical conditionality of soil cover within Roztochhia region. Lviv, 246p. [In Ukrainian]. [Підкова О. М., Кіт М. Г. Літолого-генетична зумовленість ґрунтового пориву Розточчя. Львів, 2010. 246 с.]
 
19. Pidvalna G. S., Pozniak S. P. (2004). Humus conditions of the Pasmove Pobuzhia automorphic soils. Lviv, 192 p. [In Ukrainian]. [Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя. Львів, 2004. 192 с.]
 
20. Pshevlotsky M. I., Gaskevych V. G. (2002). Agrotechnogenic transformation of soils Sokal range. Lviv: Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv. 2002. 180 p. [In Ukrainian]. [Пшевлоцький М. І., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. Львів, 2002. 180 с.]
 
21. Romaniv P. V., Pozniak S. P. (2010). Geographica-genetic characteristics of the physical condition of soil in Precarpathian. Lviv, 200 p. [In Ukrainian]. [Романів П. В., Позняк С. П. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття. Львів , 2010. 200 с.]
 
22. Semashchuk R. B., Kyrylchuk A. A. (2018). Initial soil formation and carbonate soils of the Western Podillya region. Lviv, 164 p. [In Ukrainian]. [Семащук Р. Б., Кирильчук А. А. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля. Львів, 2018.164 с.]
 
23. Sova O. S., Gaskevych V. G. (2018). Soils of the Sian-Dniester Highland region. Lviv, 248 p. [In Ukrainian]. [Сова О. С., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини. Львів, 2018. 248 с.]
 
24. Telehuz O. G., Kit M. G. (2008). Technogenic soils of the pipelines. Lviv , 184 p. [In Ukrainian]. [Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів. Львів , 2008. 184 с.]
 
25. Voitkiv P. S., Pozniak S. P. (2009). Virgin forest burozems of the Ukrainian Carpathians. Lviv, 244 p. [In Ukrainian]. [Войтків П. С., Позняк С. П. Буроземи пралісів Українських Карпат. Львів, 2009. 244 с.]
 
26. Yamelynets T. S., Kit M. G. (2007). The spatial analysis of degradation processes of Grey forest soils of the Western forest Steppe of Ukraine. Lviv, 204 p. [In Ukrainian]. [Ямелинець Т. С., Кіт М. Г. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу. Львів, 2007. 204 с.]
 
27. Netsyk M. V., Gaskevych V. G.(2015). Peat soils of the Male Polissia. Lviv, 198 p. [In Ukrainian]. [Нецик М. В., Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся. Львів, 2015. 198 с.]