Л.Ю. Сорокіна, М.Ф. Петров. ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКА ЛАНДШАФТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.045
Ukr. geogr. z. 2020, N2:45-56
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
М.Ф. Петров - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою дослідження є розробка і представлення результатів застосування методів оцінювання та прогнозування рівнів пожежонебезпеки ландшафтів.Дослідження ґрунтується на аналізі пірологічних характеристик рослинного покриву та даних про сучасний стан і тенденції змін ландшафтів. Дослідження виконано для ландшафтів Чорнобильської зони відчуження. Ця теритрія є пожежонебезпечною, великі площі лісів та перелогів (19 200 га) постраждали тут від пожеж у квітні 2020 р. Методи дослідження: логічне поєднання методів наземних спостережень (польових ландшафтознавчих та ботаніко-географічних досліджень), методів узагальнення та аналізу кількісних пірологічних показників рослинного покриву, дешифрування супутникових знімків та геоінформаційного картографування. В результаті дослідження визначено пірологічні показники рослинного покриву у співставленні з характеристиками ландшафтних умов; проаналізовано сучасну структуру та прогноз просторово-часових змін земного покриву ландшафтів як передумову для визначення їхньої пожежонебезпеки; визначено класи пожежної набезпеки основних видів ландшафтів Чорнобильської зони відчуження; розкрито принципи прогнозування рівнів пожежонебезпеки ландшафтів. Для модельної ділянки у центральній частині зони відчуження виконано аналіз змін структури земного покриву за період з 1992 рік по 2018 рік та розрахунок їх ураження пожежами 2020 р. Проаналізовано також зміни структури земного покриву основних видів ландшафтів цієї території. Новизна дослідження полягає в опрацюванні методів оцінювання і прогнозування пожежної небезпеки ландшафтів на основі визначення пірологічних характеристик фітокомпонету ландшафтів та аналізу результатів дешифрування їхнього земного покриву.Завдяки застосуванню пропонованих методів розширюються напрями ландшафтознавчо-прикладних досліджень геоекологічного змісту.

Ключові слова: 
ландшафти, пожежонебезпека, пірологічна оцінка, земний покрив ландшафтів, дешифрування супутникових знімків, Чорнобильська зона відчуження
Сторінки: 
45-56
Література: 

1. National report on the state of man-made and natural security in Ukraine in 2014. State Service of Ukraine for Emergencies. Ukrainian Research Institute of Civil Defense. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/ua/nacionalna-dopovid-pro-stan-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-ukray... [In Ukrainian]. [Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році // Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/ua/nacionalna-dopovid-pro-stan-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-ukray...
 
2. Press release of the Regional Eastern European Fire Monitoring Centre for fires near the Chornobyl Exclusion Zone, March 29, 2020 - April 13, 2020. URL: https://nubip.edu.ua/node/75082 [In Ukrainian]. [Пресс реліз Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж щодо пожеж біля Чорнобильської зони відчуження 29 березня 2020 - 13 квітня 2020 р. URL: https://nubip.edu.ua/node/75082]
 
3. Azarov S.I. (1996). Assessing the predisposition of landscapes of the Chernobyl exclusion zone to fires. Problems of Chernobyl Exclusion Zone, 3, 204-208. [In Russian]. [Азаров С.И. Оценка предрасположенности ландшафтов Чернобыльской зоны отчуждения к пожарам // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. 1996. Вип. 3. С. 204-208.]
 
4. FAO. 2006. Fire management: review of international cooperation. Fire Management Working Paper 18. Rome (also available at www.fao.org/forestry/site/firemanagement/en). URL: http://gfmc.online/other_rep/programmes/un/fao/Review-Int-Coop-Fire-Mgmt-FAO-J9406E00.pdf
 
5. Levchenko V.V., Borsuk O.A., Borsuk A.A. (2015). Forest combustible materials: a textbook. Ed. S.V. Zibtsev. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 237 p. [In Ukrainian]. [Левченко В. В., Борсук О. А., Борсук А. А. Лісові горючі матеріали : навчальний посібник / за ред. С.В. Зібцева. К. : НУБІП України, 2015. 237 с.]
 
6. Kashparov V.A., Lundin S.M., Kadygrib A.M., Protsak V.P., Levchuk S.E., Yoshchenko V.I., Kashpur V.A., Talerko N.N. (2001). Radioecological and hygienic aspects of forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident Hygiene and Sanitation, 1, 30-35. [In Russian]. [Кашпаров В.А., Лундин С.М., Кадыгриб А.М., Процак В.П., Левчук С.Е., Йощенко В.И., Кашпур В.А., Талерко Н.Н. Радиоэкологические и гигиенические аспекты лесных пожаров на территории, загрязненной в результате чернобыльской аварии // Гигиена и санитария 2001. №1. C.30-35.]
 
7. Zibtsev S.V. (2006). Analysis of the peculiarities of the forest fire situation and the state of fire protection of forests in areas of radiation pollution. Scientific reports of the National Agrarian University, 4 (5). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd /2006-4/06zsvcbr.pdf [In Ukrainian]. [Зібцев С.В., Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення // Наукові доповіді НАУ. 2006. № 4(5). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-4/06zsvcbr.pdf]
 
8. Borsuk O.A. (2011). Natural fire danger of pine forests of the Exclusion Zone and the Zone of unconditional (compulsory) resettlement of the Chernobyl NPP. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Iss. 164. P. 1, 105-111. [ In Ukrainian]. [Борсук О.А. Природна пожежна небезпека соснових лісів Зони відчуження та Зони безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 164. Ч. 1. С. 105-111.]
 
9. Volokitina A.V., Sofronova T.M. (2014). Mapping of plant combustible materials. Siberian Forest Journal, 6, 8- 28. [In Russian]. [Волокитина А. В., Софронова Т. М. Картографирование растительных горючих материалов // Сибирский лесной журнал. 2014. № 6. С. 8 - 28.]
 
10. Talerko M. M., Lev T.D., Kireev S.I., Kashpur V.O., Kuzmenko G. G. (2019). Evaluation of radioactive air contamination due to a forest fire within the Exclusion zone on 5-8 June, 2018. Nuclear energy and the environment, 2 (14), 47 - 57. [Talerko М. М., Lev Т. D., Kireev S. I., Каshpur V. О., Кuzmenko G. G. Evaluation of radioactive air contamination due to a forest fire within the Exclusion zone on 5-8 June, 2018. // Ядерна енергетика та довкілля. №2 (14) 2019. С.47 - 57.]
https://doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.7
 
11. Protsak V.P., Wojciechowicz O.V., Laptev G.V. (2020). Assessment of the dynamics of radionuclide removal outside the exclusion zone by air for the period of fires 02-20.04. 2020 Ukrainian Hydrometeorological Institute, Kyiv, UkrGMI URL: https://uhmi.org.ua/msg/fire2020/analytical.pdf [In Ukrainian]. [Оцінка динаміки виносу радіонуклідів за межі зони відчуження повітряним шляхом за період пожеж 02-20.04. 2020 р. / Процак В.П., Войцехович О.В., Лаптєв Г.В. Український гідрометеорологічний інститут м. Київ, УкрГМІ URL: https://uhmi.org.ua/msg/fire2020/analytical.pdf]
 
12. Zibtsev S.V., Soshenskyi O.M., Myroniuk V.V., Humeniuk V.V. (2019). Monitoring of landscape fires of the cross-border Ramsar territory "Olmany-Perebrody" according to remote sensing of the Earth. Forestry and agroforestry. Iss. 134. 88-95 [In Ukrainian]. [Зібцев С. В., Сошенський О. М., Миронюк В. В., Гуменюк В. В. Моніторинг ландшафтних пожеж транскордонної рамсарської території «Ольмани-Переброди» за даними дистанційного зондування Землі // Лісівництво і агролісомеліорація. 2019. Вип. 134. С.88-95.]
https://doi.org/10.33220/1026-3365.134.2019.88
 
13. The concept of integrated interagency management of natural fires in the exclusion zone (2018). Regional Eastern European Fire Monitoring Center, 34 p. URL:https://nubip.edu.ua/node/9083/11 [In Ukrainian]. [Концепція інтегрованого міжвідомчого управління природними пожежами у зоні відчуження. Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж, 2018. 34 с. URL:https://nubip.edu.ua/node/9083/11]
 
14. Davydchuk V.S., Zarudnaya R.F., Mikheli S.V., Petrov M. F., Sorokina L.Yu., Tkachenko A.N. (1994). Landscapes of the Chernobyl zone and their assessment by the conditions for the migration of radionuclides. Ed. A.M. Marynich. Kyiv, 112 p. [In Russian]. [Давыдчук В.С., Зарудная Р.Ф., Михели С.В., Петров М.Ф., Сорокина Л.Ю., Ткаченко А.Н.  Ландшафты Чернобыль-ской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / под ред. А.М. Маринича. Киев, 1994. 112 с.]
 
15. Davydchuk V.S., Sorokina L.Yu., Fomenko Yu.Ya. (1992). Anthropogenic changes in landscapes and modern vegetation of the Chernobyl zone. Map scale 1: 100 000. Kyiv, on 4 sheets. [In Russian]. [Давыдчук В.С., Сорокина Л.Ю., Фоменко Ю.Я. Антропогенные изменения ландшафтов и современная растительность зоны Чернобыльской АЭС. Карта масштаба 1:100 000. Киев, 1992, на 4 листах.]
 
16. Davydchuk V.S., Sorokina L.Yu., Zarudna R.F., Petrov M.F., Nazarchuk N.I. (2011). Methods of landscape mapping and their anthropogenic changes for radioecological GIS of the Chornobyl zone. Ukrainian Geographical Journal, 4, 3-12. [In Ukrainian]. [Давидчук В.С., Сорокіна Л.Ю., Зарудна Р.Ф., Петров М.Ф., Назарчук Н.І. Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони // Укр. геогр. журн. 2011. № 4. С.3-12.]
 
17. Petrov M.F. (2004). Vegetation dynamics in the Exclusion Zone. Bulletin of the ecological condition of the alienation zone and the zone of unconditional (mandatory) employment, 2 (24), October, 55-62. [In Ukrainian]. [Петров М.Ф. Динаміка рослинного покриву в Зоні відчуження // Бюлетень екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. 2004. № 2(24), жовтень. C. 55-62.]
 
18. Petrov M.F. (2009). Changes in soil and vegetation cover of the Chornobyl Exclusion Zone deposits. Physical Geography and Geomorphology. Iss. 55, 236-246. [In Ukrainian]. [Петров М.Ф. Зміни ґрунтово-рослинного покриву перелогів Чорнобильської зони відчуження // Фізична географія та геоморфологія. 2009. Вип. 55. C. 236-246.]
 
19. Petrov M.F. (2016). Botanical and geographical studies of the Chornobyl zone. Problems of Chernobyl Exclusion Zone Iss. 15-16, 52-263. [In Ukrainian]. [Петров М.Ф. Ботаніко-географічні дослідження Чорнобильської зони // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. 2016. Вип.15-16. С.52 -263.]
 
20. Rudenko L. H., Golubtsov O.G., Chekhniy V. M., Tymuliak L. M., Farion Yu. M. (2019). Changes in the use of lands of the forest-steppe zone of Ukraine during 1991 - 2018: methods, main tendencies. Ukrainian Geographical Journal, 1, 24-32. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.024 [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Голубцов О. Г., Чехній В. М., Тимуляк Л. М., Фаріон Ю. М. Зміни у використанні земель лісостепової зони України протягом 1991 - 2018 років: методика, основні тенденції // Укр. геогр. журн. 2019. № 1. С.24-32. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.024]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.024
 
21. Petrov M.F., Kireev S.I., Paskevich S.A. (2004). Reserves of terrestrial organic matter in ecosystems of meadows and deposits of the Chernobyl exclusion zone as combustible material. Problems of Forest Radioecology. Forest. Person. Chernobyl. Collection of scientific papers. Iss. 61, 117-120. [In Russian]. [Петров М.Ф., Киреев С.И., Паскевич С.А. Запасы наземного органического вещества экосистем лугов и залежей зоны отчуждения ЧАЭС как горючего материала // Проблемы радиоэкологии леса. Лес. Человек. Чернобыль. / Сборник научных трудов. ИЛ НАН Беларуси. 2004. Вып. 61. C. 117-120.]
 
22. Davydchuk V.S., Sorokina L.Yu. Overview landscape map of the Chornobyl zone. (2003). Bulletin of the ecological condition of the alienation zone and the zone of unconditional (mandatory) employment, 1 (21), 47-53. [In Ukrainian]. [Давидчук B.C., Сорокіна Л.Ю. Оглядова ландшафтна карта Чорнобильської зони // Бюл. екол. стану ЗВЗБ(О)В. 2003. № 1 (21). C. 47-53.]
 
23. Rules of fire safety in the forests of Ukraine (Order of the State Forestry Committee of Ukraine of 12.2004 #278). URL: http://www.zakon.rada.gov.ua [In Ukrainian]. [Правила пожежної безпеки в лісах України (Наказ держкомлісгоспу України від 12.2004 №278). URL: http://www.zakon.rada.gov.ua]