Р.І. Сосса. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ КАРТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.057
Ukr. geogr. z. 2020, N2:57-64
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Р.І. Сосса - Національний університет «Львівська політехніка», Львів; Інститут історії України НАН України, Київ.

Резюме: 

Метою дослідження є визначення основних етапів і тенденцій розвитку історичної картографії в Україні на основі вивчення систематизованої інформації про картографічні видання. На першому етапі (до 1917 р.) зафіксовано лише видання текстових історичних карт, переважно періоду феодалізму, для наукових і популярних видань історії України. Головною подією другого етапу (1917-1991 рр.) стали незавершені роботи зі створення історичного атласу України. Об’єктивне бачення вітчизняної історії у незалежній Україні та наявна картографічна інфраструктура (висококваліфіковані кадри, виробничі картографічні потужності, комп’ютерні технології) уможливили високий розвиток історичного картографування. Здобутком української картографії стало видання низки історичних науково-довідкових і науково-популярних атласів України, а також видання історичних пропагандистсько-просвітницьких і туристичних карт.

Ключові слова: 
історична картографія, історичні карти, історичні атласи, історичні карти і атласи України
Сторінки: 
57-64
Література: 

1. Sossa R. I. (2007). History of the territory of Ukraine mapping. Kyiv, 336 p. [In Ukrainian]. [Сосса Р.І. Історія картографування території України. 2007. Київ, 336 с.]
 
2. Sossa R. I. (2002). Cartographic works on the territory of Ukraine (1945-2000). Bibliographic index. Kyiv, 400 p. [In Ukrainian]. [Сосса Р.І. Картографічні твори на територію України (1945-2000 рр.): Бібліографічний покажчик. Київ, 2002. 400 с.]
 
3. Yatsunskii V. K. (1965). On the creation of the historical atlas of Ukraine. Ukrainian historical journal, 7, 30-34. [In Ukrainian]. [Яцунський В.К. Про створення історичного атласу України // Укр. істор. журнал. 1965. № 7. С. 30-34.]
 
4. Kharchenko A. S. (1966). On the creation of the National Atlas of the Ukrainian SSR and its component part - the historical atlas. Ukrainian historical journal, 4, 83-85. [In Ukrainian]. [Харченко А.С. Про створення Національного атласу Української РСР та його складової частини - історичного атласу // Укр. істор. журнал. 1966. № 4. С. 83-85.]
 
5. Shevchenko F. P. (1966). About the structure and maps list of the historical atlas of Ukraine. Ukrainian historical journal, 4, 86-90. [In Ukrainian]. [Шевченко Ф.П. Про структуру та список карт історичного атласу України // Укр. істор. журнал. 1966. № 4. С.86-90.]
 
6. Ivankov P. O. (1980). Collaboration of historian and cartographers in the development of historical reference maps. Ukrainian historical journal, 8. 85-89. [In Ukrainian]. [Іваньков П.О. Співробітництво істориків і картографів у розробці науково-довідкових історичних карт // Укр. істор. журнал. 1980. № 8. С. 85-89.]
 
7. Loza Y. (2000). On the concept and structure of the Great Historical Atlas of Ukraine. Cartography and History of Ukraine. Lviv, 173-195. [In Ukrainian]. [Лоза Ю. Про концепцію та структуру Великого Історичного Атласу України // Картографія та історія України: Зб. наук. пр. Львів, 2000. С. 173-195.]
 
8. Loza Y. (2012). Versions of historian and cartographers: a few thoughts after Volume 1 of the Historical Atlas of Ukraine releasing. National cartography: state, problems and development prospects. Iss. 5. Kyiv, 98-103. [In Ukrainian]. [Лоза Ю. Версії істориків та картографів: кілька думок після виходу у світ 1-го тому «Історичного атласу України» // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів. Вип. 5. Київ, 2012. С. 98-103.]
 
9. Isaiev D. V. (2014). Atlas of the history of Ukraine as a modern form of the past study. Bulletin of geodesy and cartography, 2, 11-14. [In Ukrainian]. [Ісаєв Д.В. Атлас історії України як сучасна форма дослідження минулого // Вісник геодезії та картографії. 2014. № 2. С. 11-14.]
 
10. Dashkevych Y. (1993). Around the historical atlas of Ukraine. Ukraine in the past. Iss. 4. Kyiv, Lviv, 163-211. [In Ukrainian]. [Дашкевич Я. Навколо історичного атласу України // Україна в минулому. Київ, Львів, 1993. Вип. 4. С. 163-211.]
 
11. Naulko V., Vynnychenko I., Sossa R. (1992; 1993). Ukrainians. Of the Eastern Diaspora: An Atlas. Kyiv. 24 p. [In Ukrainian]. [Наулко В., Винниченко І., Сосса Р. Українці. Східна діаспора. Атлас. Київ, 1992; 1993. 24 с.]
 
12. Naulko V., Vynnychenko I., Sossa R. (1993). Ukrainians. Of the Eastern Diaspora: An Atlas. Kyiv-Edmonton - Toronto.
 
13. National Atlas of Ukraine (2007). Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Київ, 2007. 440 с.]
 
14. Loza Y. (proj. man. and author-ed.). (2010). Historical Atlas of Ukraine: The ancient past. Rus (Kyiv State, Galicia-Volyn State). Kyiv, 300 p. [In Ukrainian]. [Історичний атлас України: Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / Керівник проєкту й автор-упорядник Ю. Лоза. Київ, 2010. 300 с.]
 
15. Isaiev D. V. (comp.) (2012). Atlas of the History of Ukraine. Kyiv, 152 p. [In Ukrainian]. [Атлас історії України / Упорядник атласу Д.В. Ісаєв. Київ, 2012. 152 с.]
 
16. Loza Y. (2015). Historical atlas of Ukraine. Kyiv, 320 p. [In Ukrainian]. [Лоза Ю. Історичний атлас України. Київ, 2015. 320 с.]
 
17. Hrytseliak V. (author-comp.). (2013). The Atlas of the History of Ukrainian statehood: Ukrainian lands from ancient times to the present. Lviv, 128 p. [In Ukrainian]. [Атлас історії української державності: українські землі від найдавніших часів до сьогодення / Автор-упорядник В. Грицеляк. Львів, 2013. 128 с.]
 
18. Vortman D., Hordiienko Y., Maiiorov V. (2018). Terra Ucrainica. Historical atlas of Ukraine and neighboring lands: from the Cymmerians to the present. Kharkiv, 224 p. [In Ukrainian]. [Вортман Д., Гордієнко Я., Майоров М. Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель: від кімерійців до сьогодення. Харків, 2018. 224 с.]
 
19. Kapral M. (ed.). (2014). Atlas of Ukrainian historic cities. Vol. 1. Lviv. Kyiv, 96 p. [In Ukrainian]. [Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів / За наук. ред. М. Капраля. Київ, 2014. 96 с. + 25 ориг. к., 11 к.-реконстр., 6 видів міста.]
 
20. Paschenko V. M. (2014). "Historical atlas of Ukraine" by Yurii Loza - a unique scientific statement of Ukrainian. Kyiv Geographic Yearbook. Iss. 9, 157-167. [In Ukrainian]. [Пащенко В.М. «Історичний атлас України» Юрія Лози - унікальне наукове утвердження українства // Київський географічний щорічник. 2014. Вип. 9. С. 157-167.]
 
21. Zharkykh M. (2011). Inside the Historical atlas of Ukraine. URL: https://www.m-zharkikh.name/uk/History/Reviews/HistAtlas.html [In Ukrainian]. [Жарких М. Всередині історичного атласу України. URL: https://www.m-zharkikh.name/uk/History/Reviews/HistAtlas.html]
 
22. Maiiorov M. V. (2014). Review: Atlas of the history of Ukraine. Kyiv: SSPE "Kartohrafia", 2012. 152 p. Ukrainian historical journal, 6, 198-206. [In Ukrainian]. [Майоров М.В. Рец.: Атлас історії України. - К.: ДНВП «Картографія», 2012. - 152 с. // Укр. істор. журнал. 2014. № 6. С. 198-206.]
 
23. Isaiiev D. (2018). Terra Ucrainica. Historical atlas of Ukraine and neighboring lands: from the Cymmerians to the present. Ukrainian historical journal, 6, 205-209. [In Ukrainian]. [Ісаєв Д. Terra Ucrainica: Історичний атлас України і сусідніх земель: Від кімерійців до сьогодення // Укр. істор. журнал. 2018. № 6. С. 205-209.]