О.Г. Топчієв, В.А. Сич. ПРОБЛЕМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА СТРУКТУРУВАННЯ СОЦІОПРИРОДНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.065
Ukr. geogr. z. 2020, N2:65-72
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Г. Топчієв - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
В.А. Сич - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Резюме: 

Мета дослідження - виокремлення та структурування соціоприродних галузей і видів діяльності та обґрунтування їх ролі й місця в умовах формування постіндустріальної (інформаційної) цивілізації. В умовах новітньої наукової революції відбувається прискорене зростання соціоприродних видів господарської діяльності, які регламентують і регулюють стратегію і механізми взаємодії людини і природи. Базовими складовими групи (кластеру) соціоприродних видів діяльності є природоохоронні та рекреаційні напрями господарської діяльності, а також напрями впорядкування довкілля та планування територій. Методологічні труднощі групування (кластеризації) соціоприродних видів господарської діяльності зумовлені значним перекриттям їх виробничих і невиробничих складових, а також невідповідністю їх сучасної рубрикації чинним статистичним класифікаціям галузей і видів економічної діяльності. Обґрунтовано доцільність виділення таких галузей і видів діяльності у новий сектор господарства, що відповідає їх сучасному соціально-економічному статусу. Новизна дослідження полягає в систематизації соціоприродних видів економічної діяльності, а також розробці та представленні схеми регіонального міжгалузевого комплексу рекреаційно-туристичної діяльності, в якій поєднано комерційні та некомерційні різновиди рекреаційної діяльності з усіма її формами - туризм, організована рекреація, неорганізована масова рекреація, побутова рекреація.

Ключові слова: 
соціоприродні види діяльності, природоохоронна діяльність, рекреаційно-туристична діяльність, геопланування, концепція довкілля
Сторінки: 
65-72
Література: 

1. Sonko S.P. (2003). Spatial development of socio-natural systems: the path to a new paradigm. Kyiv, 286 p. [In Ukrainian]. [Сонько С.П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Київ, 2003. 286 с.]
 
2. Movchan Ya. I. (2007). State program of establishment of a national ecological network of Ukraine for 2000-2015. Ecological Encyclopedia. Vol. 2, 42-44 [In Ukrainian]. [Мовчан Я. І. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки // Екологічна енциклопедія. Т. 2. Київ, 2007. С. 42-44]
 
3. Topchiev O.G., Malchikova D.S. (2015). Territory planning. Textbook. Kherson, 268 p. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Планування територій. Навчальний посібник. Херсон, 2015. 268 с.]
 
4. Barriere O. et al. (2019). Coviability of Social and Ecological Systems: Reconnecting Mankind to the Biosphere in an Era of Global Change. Vol. 1 The Foundations of a New Paradigm. Cham, Switzerland, 728 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-78111-2
 
5. Bell D. (1999). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York, 618 p.
 
6. Benedict M.A., McMahon E.T. (2006). Green infrastructure: linking landscapes and communities. Washington, 185 p.
 
7. Berry T. (2000). The Great Work: Our Way into the Future. New York, 241 p.
 
8 Hall C. M., Page S. J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space. New York, 399 p.
 
9. Krugman P. (1994). Complex landscapes in economic geography. American Economic Association, Papers and Proceedings. 84, 412-416.
 
10. Munn T. (2002). Encyclopedia of global environmental change. Hoboken, 642 p.
 
11. Kohan O.V., Movchan Y.I., Protsenko L.D. et all. (2012). The eco-network of the Azov-Black Sea natural corridor. Kyiv, 44 p. [In Ukrainian]. [Кохан О.В., Мовчан Я.І., Проценко Л.Д. та ін. Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору. Київ, 2012. 44 с.]
 
12. The program of formation of the national ecological network in the Odessa region for 2005 - 2015. URL: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/doc/4-1-programa_ecomeregi.pdf [In Ukrainian]. [Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005 - 2015 роки. URL: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/doc/4-1-programa_ecomeregi.pdf]
 
13. Topchiyev O.G., Shashero A.M., Platonova L.P., Harina L.O. (2011). Prerequisites and peculiarities of formation of regional ecological network of the Odessa region. Bulletin of the Odessa National University, Geographical and Geological Sciences, Vol. 16. Iss. 1, 145-159. [In Ukrainian]. [Топчієв О. Г., Шашеро А. М., Платонова Л. П., Харіна Л. О. Передумови та особливості формування регіональної екологічної мережі Одеської області // Вісник Одеського нац. ун-ту. Географічні та геологічні науки. Т. 16. Вип. 1. С. 145-159.]
 
14. Yavorska V.V., Sych V.A., Kolomiets K.V. (2015). Features of formation of eco-network of the Ukrainian Black Sea region. Bulletin of the Odessa National University. Geographical and Geological Sciences, Vol. 20. Iss. 4, 129-143. [In Ukrainian]. [Яворська В. В., Сич В. А., Коломієць К. В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я // Вісник Одеського нац. ун-ту. Географічні та геологічні науки. 2015. Том 20. Вип. 4. С. 129-143.]
 
15. Antipov A.N., Drozdov A.V., Winkelbrandt A. et al. (2002). Landscape planning: principles, methods, European and Russian experience. Irkutsk, 141 p. [In Russian]. [Антипов А.Н., Дроздов А.В., Винкельбрандт А. и др. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт. Иркутск, 2002. 141 с.]
 
16. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.G. et all. (2014). Landscape Planning in Ukraine. Kyiv. 144 p. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін. Київ, 2014. 144 с].
 
17. Chris van Uffelen (2010). Landscape architecture. Moskow, 456 p. [In Russian]. [Крис ван Уффелен. Ландшафтная архитектура. Москва, 2010. 456 с.]
 
18. Topchiev O.G., Sych V.A., Shashero A.M. (2019). The concept of frames of anthropogenic-technogenic loads. Ukrainian Geographical Journal, 2, 41-48. doi: 10.15407/ugz2019.02.041 [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г., Сич В.А., Шашеро А.М. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень // Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 41-48. doi: 10.15407/ugz2019.02.041]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.041