Леонід Руденко., Сергій Лісовський, Євгенія Маруняк. ДИЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.036
Ukr. geogr. z. 2020, N3:36-45
Мова публікації: 
Англійська
Повний текст: 
Автори: 

Леонід Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Сергій Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Євгенія Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Типовими проблемами регіонального розвитку є поляризація та конфліктність. Їх вирішення повинно забезпечуватися за допомогою конкретних програм та стратегій і потребує впровадження концепцій та знань відповідно до змісту викликів та стадії соціального розвитку. Країни пострадянського простору, включаючи Україну, все ще переживають трансформації, спричинені зміною управлінських моделей, свідомості та переглядом методологічних засад реалізації державної регіональної політики. У статті проаналізовано ключові особливості радянського територіального планування та наукові дослідження того часу, які частково призвели до прогалин у відповідній політиці сучасної України, яка ще недостатньо гармонізована з політикою Європейського Союзу. Інший аспект дослідження - виявлення відмінностей регіонального розвитку. Зокрема, він включає наслідки геополітичних впливів, надмірну концентрацію фінансових, промислових та людських ресурсів у конкретних центрах, процеси периферійності, депопуляції, а також проблеми доступності та низький рівень розвитку мережі. Новизна дослідження визначається насамперед завдяки всебічному погляду на проблеми регіонального розвитку в Україні, як з точки зору методологічного забезпечення та передумов формування регіональної політики, так і з точки зору її відповідності сучасним європейським концептам та практикам планування. Це, в першу чергу, концепції територіального капіталу (локалізаційний підхід), поліцентричного та збалансованого територіального розвитку та територіальної згуртованості функціональних територій, а також підходи до прогнозування та моделювання просторового розвитку. Представлено загальну основу для концептуалізації політики просторового розвитку в Україні, необхідну для успішного управління країною та регіонами в контексті глобалізації.

Ключові слова: 
просторовий розвиток, територіальне планування, регіональний розвиток, геополітичні впливи, глобалізація, поляризація
Сторінки: 
36-45
Література: 

1. Pallot Judith (1981). Planning in the Soviet Union. University of Georgia Press in Athens, 303 p.
 
2. Alaiev E.B. (1977). Economic and geographical terminology. Moskow, 91 p. [In Russian]. [Е.Б. Алаeв. Экономико-географическая терминология. Москва, 91 c.]
 
3. Morrill Richard L. (1974). The spatial organization of society. Duxbury Press, 267 p.
 
4. Poles of the socio-economic development of the territory: theoretical aspects of research (2014). Pidgrushnyi G.P. (ed). Problems of human geography. Iss. 3. Kyiv, 97 p. [In Ukrainian]. [Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження / За наук. ред. Г.П.Під-грушного // Проблеми суспільної географії. 2014. Вип. 3. Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 29 вересня 2013 р. Київ, 97 с.]
 
5. EU project 'Support for regional development policy in Ukraine'. Analytical report Regional development and state regional policy in Ukraine: the status and prospects of changes in the context of global challenges and european policy standarts. URL: https://surdp.eu/uploads/files/Analytical_Report_Main_part_UA.pdf [In Ukrainian]. [Pегіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Аналітичний звіт. Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні URL:https://surdp.eu/uploads/files/Analytical_Report_Main_part_UA.pdf]
 
6. Marynych A.M., Gorlenko I.A., Rudenko L.G. et al. (1990). Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodological studies. (Editor-in-chief: A.M. Marinich, M.M. Palamarchuk). Kiev, 1990. 200 p.] Kyiv, 200 p. [In Russian]. [Маринич A.M., Горленко И.А., Руденко Л.Г. и др. Конструктивно-географические основы рационального при-родопользования в Украинской ССР. Теоретические и методологические исследования. (Отв. ред. А.М. Маринич, М.М. Паламарчук). Киев, 1990. 200 с.]
 
7. Kuybida V.S., Negoda V.A., Tolkovanov V.V. (2009). Regional Development and Spatial Planning of Territories: Experience of Ukraine and other Council of Europe member states. Kyiv, 176 p. [In Ukrainian]. [Куйбіда В.С., Негода В.А., Толкованов В.В. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав членів Ради Європи. Київ, 2009. 176 с.]
 
8. Baranovskyi M.O. (2007). Depressive territories: the essence of the concept, features of development, approaches to typology. Ukrainian geographical journal, 3, 26-30. [In Ukrainian]. [Барановський М.О. Депресивні території: сутність поняття, особливості розвитку, підходи до типології // Укр. геогр. журн. 2007. №3. С. 26-30.]
 
9. Carlin M.I. (2006). Problems and ways of depressed region development (a case of regions of Polissya economic district). Lutsk. 332 p. [In Ukrainian]. [Карлін М.І. Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району): Монографія. Луцьк, 2006. 332 с.]
 
10. Shevchuk Ya.V. (2004). Rehabilitation mechanisms of depressed territorial social systems in the context of regional policy-making. Lviv, 63 p. [In Ukrainian]. [Шевчук Я.В. Механізми санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики. Льві,в 2004, 63 с.]
 
11. Gorlenko I.A., Rudenko L.G., Maliuk S.N., Balabanov G.V., Lebed N.P. (1994). Issuess of complex development of the territory. Kyiv, 296 p. [In Russian]. [Проблемы комплексного развития территории / Горленко И.А., Руденко Л.Г., Малюк С.Н., Балабанов Г.В., Лебедь Н.Р. Киев, 1994. 296 с.]
 
12. Lisovskyi S.A. (2009). Society and Nature: Balance of Interests in Ukraine. Kyiv, 300 p. [In Ukrainian]. [Лісовський С.А Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ, 2009. 300 с.]
 
13. Rudenko L.H., Gorlenko I.O., Gukalova I.V. et al. (2004). Assessment of the implementation status of the final documents of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. Kyiv, 208 p. [In Ukrainian]. [Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / Л. Г. Руденко, І. О. Горленко, І. В. Гукалова та ін. Київ, 2004. 208 с.]
 
14. Status of implementation of the Agenda 21 in Ukraine (2002 - 2012). (2014). L.G. Rudenko (ed.). Kyiv, 359 p. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 - 2012) / За ред. Руденко Л.Г. Київ, 2014. 359 с.]
 
15. Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030 (draft). (2017). UNDP, Kyiv. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf [In Ukrainian]. [Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) Київ, 2017, ПРООН URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf ]
 
16. Rudenko L. H., Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O. (2016). Environmental guidline in priorities of integral planning process in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 4, 9-16. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.009 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні// Укр. геогр. журн. 2016. №4, С. 9-16. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.009]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.009
 
17. Sabine von Löwis (2019). Socio-spatial differences and representations of the past and its reflection in Western Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 59-68. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.059 [In Ukrainian]. [Сабіна фон Льовіс. Соціально-просторова диференціація минулого України та її прояв у Західній Україні // Укр. геогр. журн. 2019. №1. С.59-68. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.059]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.059
 
18. Lefebvre H. (2006). Die Produktion des Raums. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main, p. 330-342.
 
19. Maruniak Eu.O. (2020). Spatial development of Ukraine in global vision. Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4. 73-83. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073 [In Ukrainian]. [Маруняк Є.О. Просторовий розвиток України у глобальній візії // Вісник національної академії наук України. 2020. № 4. С. 73 - 83. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073]
https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073
 
20. State Statistic Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [In Ukrainian]. [Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/]
 
21. Maruniak Eu.O. (2018). Geospatial research and planning practice: Ukraine within global trends. Kyiv, 336 p. [In Ukrainian]. [Маруняк Є.О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. Київ, 2018. 336 c.]