О.М. Гнатюк, А.Л. Мельничук. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.046
Ukr. geogr. z. 2020, N3:46-55
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.М. Гнатюк - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
А.Л. Мельничук - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Метою статті є виявлення просторових закономірностей змін адміністративно-територіального устрою України на макрорівні та визначення можливостей їх практичного застосування при здійсненні адміністративно-територіальної реформи. Шляхом накладання послідовних історичних сіток адміністративного поділу було отримано мережу територіальних осередків з унікальною послідовністю перебування у сфері впливу адміністративних центрів першого порядку, для кожного з яких було визначено параметри їхньої адміністративної стабільності. Виявлені закономірності є своєрідним статистичним «відбитком» найбільш стабільних суспільних просторових структур. Найстабільніші осередки відповідають ядрам суспільно-географічного районоутворення, тоді як найбільш нестабільні осередки концентруються в зонах безпосередньої або опосередкованої конкуренції таких ядер і формують систему буферних зон між ними. Це дає підстави розглядати такі просторові структури як основу для коригування меж адміністративних одиниць країни на макрорівні на наступних етапах адміністративно-територіальної реформи.

Ключові слова: 
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, стабільність, зміни, просторові закономірності, адміністративно-територіальна реформа
Сторінки: 
46-55
Література: 

1. De Montis A., Caschili S., Chessa A. (2013). Commuter networks and community detection: A method for planning subregional areas. The European Physical Journal Special Topics, 215 (1), 75-91.
https://doi.org/10.1140/epjst/e2013-01716-4
 
2. Tarkhov S. A. (2001). Changes in the administrative-territorial division of Russia over the last 300 years. Geography, 15, 1-32. [In Russian]. [Тархов С. А. Изменения административно-территориального деления России за последние 300 лет // География. 2001. № 15. С. 1-32.]
 
3. Hanushchak Yu. (2013). Reform of the territorial organization of power. Kyiv, 160 p. [In Ukrainian]. [Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади. Київ, 2013. 160 с.]
 
4. Maruniak Ye. O. (2014). Territorial (spatial) planning: content and evolution of major modern trends. Ukrainian geographical journal, 2, 22-31. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2014.02.022 [In Ukrainian]. [Маруняк Є. О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями // Укр/ геогр. журн. 2014. № 2. С. 22-31. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2014.02.022]
https://doi.org/10.15407/ugz2014.02.022
 
5. Rudenko L. H., Lisovskyi S. A., Maruniak Ye. O. (2018). Modern Ukraine: challenges and threats as determinants of development. Ukrainian geographical journal, 3, 31-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031 [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Виклики і загрози просторового розвитку України // Укр. геогр. журн. 2018. № 3. С. 31-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031
 
6. Social and economical geography of Ukraine. (1994). O.I. Shablii (ed.). Lviv, 606 c. [In Ukrainian]. [Соціально-економічна географія України / за ред. О. І. Шаблія. Львів, 1994. 606 с.]
 
7. Kolomyichuk V. (2001). Shaping of administrative-territorial division of Ukraine: historical realities and contemporary problems. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2(1), 125-131. [In Ukrainian]. [Коломийчук В. Формування адміністративно-територіальної структури України: історичні реалії та сучасні проблеми // Вісник УАДУ. 2001. № 2. Ч. 1. С. 125-131.]
 
8. Nudelman V. (2003). Improvement of the administrative-territorial division of Ukraine. In: Administrative reform in Ukraine: a way to European integration. Collection of scientific works, 128-130. [In Ukrainian]. [Нудельман В. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. Київ, 2003. С. 128-130.]
 
9. Palamarchuk M., Palamarchuk O. (1996). Territorial division of Ukraine. Principles and experience of elaborating specific schemes of socio-economic zoning. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11-12, 10-16. [In Ukrainian]. [Паламарчук М., Паламарчук О. Територіальний устрій України. Принципи, досвід розробки конкретних схем соціально-економічного районування // Вісн. Нац. акад. наук України. 1996. № 11-12. С. 10-16.]
 
10. Males V. (1994). State and regions (on elaboration of regional politics in Ukraine). State Building, 9, 12-17. [In Ukrainian]. [Малес В. Держава і регіони (До формування регіональної політики в Україні) // Розбудова держави. 1994. № 9. С. 12-17.]
 
11. Administrative-territorial reform: objectives, ways of implementation, performance criteria: round table materials (2005). (ed. Z. S. Varnalii). Kyiv, 73 p. [In Ukrainian]. [Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності: матеріали «круглого столу» / за ред. З. С. Варналія. Київ, 2005. 73 с.]
 
12. Dnistrianskyi M. S. (2000). Ukraine in political and geographical dimension. Lviv, 310 p. [In Ukrainian]. [Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі. Львів, 2000. 310 с.]
 
13. Fedchyshyn M., Fronchko V. (2001). New administrative-territorial division of Ukraine and local governance: a way of interrelation. Viche, 4, 38-46. [In Ukrainian]. [Федчишин М., Фрончко В. Новий АТУ України і місцеве самоврядування: характер взаємозв'язку // Віче. 2001. № 4. С. 38-46.]
 
14. Zhuk P. V. (2015). Up-to-day issues and ways of administrative and territorial system reforming in Ukraine. Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, 1 (111), 20-25. [In Ukrainian]. [Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 1 (111). С. 20-25.]
 
15. Udovychenko V., Melnychuk A., Gnatiuk O., Ostapenko P. (2017). Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model. European Spatial Research and Policy, 24 (1), 23-40.
https://doi.org/10.1515/esrp-2017-0002
 
16. Territorial Development and Regional Policy in Ukraine: Challenges and Priorities of Ukraine (2018). (ed. V.S.Kravtsiv). Lviv, 157 p. [In Ukrainian]. [Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети України. Наук. редактор В.С.Кравців. Львів, 2018. 157 с.]
 
17. Oliynyk Ya. B., Ostapenko P. O. (2016). The formation of amalgamated territorial communities in Ukraine: benefits, risks, threats. Ukrainian geographical journal, 4, 37-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037 [In Ukrainian]. [Олійник Я.Б, Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози // Український географічний журнал. 2016. № 4. С. 37-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037
 
18. Pistun M. (2014). Decentralization is to rescue the regions. Uryadovy Courier, 26 March 2014. [In Ukrainian]. [Пістун М. Регіони врятує децентралізація // Урядовий кур'єр, 26 березня 2014 р.]
 
19. Semynozhenko V. (2014). Federation without federalization. Den, 15 May 2014. [In Ukrainian]. [Семиноженко В. Федерація без федералізації // День, 15 травня 2014 р.]
 
20. Vivsiana I. (2010). Justification of the administrative-territorial reform in Ukraine from the standpoint of historical geography. Scientific Bulletin of Volodymyr Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University. Series: Historical sciences, 13, 43-52. [In Ukrainian]. [Вівсяна І. Обґрунтування реформи адміністративно-територіального устрою України з позицій історичної географії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. 2010. Вип. 13. С. 43-52.]
 
21. Malko Yu. (2017). Reform of administrative and territorial structure of Ukraine and its impact on the rural development governance in Ukraine in XX-XXI centuries. Public Administration and Local Government, 1 (32), 35-41. [In Ukrainian]. [Малько Ю. Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у ХХ-ХХІ ст. // Державне управління та місцеве самоврядування, 2017, Вип. 1(32). С. 35-41.]
 
22. Yavorska V. (2013). Methodological principles of investigation of geodemographic processes. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 1 (61), 16-20 [In Ukrainian]. [Яворська В. Методологічні принципи дослідження геодемографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2013. Вип. 1 (16). С. 16-20.]
 
23. Melnychuk A., Gnatiuk O. (2017). Regional identity and the renewal of spatial administrative structures: The case of Podolia, Ukraine. Moravian Geographical Reports, 26 (1), 42-54.
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0004
 
24. Gnatiuk O., Melnychuk A. (2019). Identities with historical regions - are they adapting to modern administrative division? The case of Ukraine. European Spatial Research and Policy, 26 (1), 175-194.
https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.1.09
 
25. Krykun M. (1993). Administrative territorial division of the Right Bank Ukraine in XV-XVIII centuries. Borders of voivodeships through the lens of the sources. Kyiv, 184 p. [In Ukrainian]. [Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV-ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993. 184 с.]
 
26. Tkachuk A., Tkachuk R., Hanushchak Yu. (2009). From the history of administrative division reforms in Ukraine, 1907-2009. Kyiv, 152 p. [In Ukrainian]. [Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки . Київ, 2009. 152 с.]
 
27. Mezentsev K. V. (2005). Forecasting of Regional Development in Human Geography. Kyiv, 253 p. [In Ukrainian]. [Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. Київ, 2005. 253 с.]
 
28. Pistun M. D., Mezentsev K. V., Tiorlo V. O. (2004). Regional politics in Ukraine: human-geographical aspect. Kyiv, 130 p. [In Ukrainian]. [Пістун М. Д., Мезенцев К. В., Тьорло В. О. Регіональна політика України: суспільно-географічний аспект. Київ, 2004. 130 с.]
 
29. Zastavnyi F. D. (2010). Economic regions of Ukraine: realities and prospectives. Lviv, 207 p. [In Ukrainian]. [Заставний Ф.Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів, 2010. 207 c.]
 
30. Marinich A. M., Gorlenko I. A., Rudenko L. G., et al. (1990). Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodological studies (Eds. A.M.Marynych, M.M.Palamarchuk). Kyiv, 200 p. [In Russian]. [Маринич A.M., Горленко И.А., Руденко Л.Г. и др. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методологические исследования (Отв.ред. Маринич A.M., Паламарчук М.М.). Киев, 1990. 200 c.]
 
31. Popovkin V. A. (1993). Regional holistic approach in the economy. Kyiv, 219 p. [In Ukrainian]. [Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. Київ, 1993. 219 с.]