В.М. Мацуй, У.З. Науменко. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПОШУКУ ТА ПРОГНОЗУ УКРАЇНСЬКОГО БУРШТИНУ-СУКЦИНІТУ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.003
Ukr. geogr. z. 2020, N4:03-10
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.М. Мацуй - Інститут геологічних наук НАН України, Київ;
У.З. Науменко - Інститут геологічних наук НАН України, Київ.

Резюме: 

Мета цього дослідження – визначення геолого-географічних особливостей перетворення смоляних виділень хвойних рослин при переході з живої речовини в неживу (мінеральну) в процесікількох етапів фосилізації; формування розсипів бурштину-сукциніту, а такожобґрунтування прогнозної оцінки перспектив відкриття новихродовищ і бурштинопроявів. Охарактеризовано природно-географічні палеокомплекси південно-східної частини Балтійсько-Дніпровської бурштиноносної провінції в еоцен-олігоцені, що зумовили накопичення первинних біогенно-осадових покладів смоляних виділень (протобурштину) і умови формування різновікових розсипів бурштину-сукциніту. Ці розсипи за генезисом поділено на корінні, прибережно-морські, морські та лиманно-дельтові й дельтові перших проміжних колекторів, а також континентальні полігенетичні, які утворилися внаслідок розмивання й перевідкладення корінних розсипів. Встановлено, що корінним першоджерелом бурштину-сукциніту в Україні були біогенно-осадові поклади смоляних виділень рослинності, характерної для центральної частини сучасної території України. Викладено обґрунтування прогнозу виявлення нових промислових родовищ бурштину-сукциніту в Україні. Приділено увагу проблемі освоєння покладів цінного самоцвіту – нелегального видобування бурштину, негативні наслідки якого розглядаються як прояви стихійних геологічних процесів.

Ключові слова: 
бурштин-сукциніт, викопні смоли, смоляні виділення, розсипи, нелегальне видобування, прогноз відкриття нових родовищ
Сторінки: 
03-10
Література: 

1. Tutkovskyi P.A. (1893). Amber of Kyiv. Southwest Region. Popular natural history and geography essays. Iss. 1. Kyiv, 12 - 18. [In Russian]. [Тутковский П.А. Киевский янтарь // Юго-западный край. Популярные естественно-исторические и географические очерки. Вып. 1. Киев, 1893. С. 12-18.]
 
2. Tutkovskyi P.A. (1920). Ukrainian amber. Essays on the nature of Ukraine. Kyiv. 189 p. [In Ukrainian]. [Тутковский П.А. Українский янтарь (бурштин) // Нариси з природи України. Київ, 1920. 189 c.]
 
3. Vasylenko P.I. (1928). Amber of Kyiv region. Proceedings of the Ukrainian Research Geological Institute, 180-230. [In Ukrainian]. [Василенко П.І. (1928). Бурштин Київщини. Тр. Укр. наук. досл. геол. ін-ту. 1928. С.180- 230.]
https://doi.org/10.25291/VR/1928-VLR-180
 
4. Vasylenko P.I. (1933). Geological prospecting for amber carried out by the URGRU party in the area of the village of Staropetrivtsi - Vyshhorod in Kyiv region in 1929. Materials of geology and minerals of Ukraine. Iss. 9. Kyiv, 1 - 47. [In Ukrainian]. [Василенко П.І. Геологорозшукові роботи на бурштин (янтарі), проведені партією УРГРУ в районі с. Старопетрівці - м. Вишгород на Київщині року 1929 // Матеріали до геології та корисних копалин України. Київ, 1933. Вип. 9. С. 1 - 47.]
 
5. Matsui V.M., Nesterovskyi V.A. (1995). Amber of Ukraine (state of the problem). Kyiv, 55 p. [In Russian]. [Мацуй В.М., Нестеровский В.А. Янтарь Украины (состояние проблемы). Киeв, 1995. 55 с.]
 
6. Marinich A.M. (1963). Geomorphology of southern Polesie. Kyiv, 252 p. [In Russian]. [Маринич А.М. Геоморфология южного Полесья. Киев, 1963. 252 с.]
 
7. Lebed M.I., Matsui V.M. (2007). Paleogeographic aspects o amber placers forecast (based on bituminous lignite hypothesis). Ukrainian Amber World: Proc. I Int. Conf. (October, 17, 2007, Kyiv), 38 - 45. [In Ukrainian]. [Лебідь М.І., Мацуй В.М. Палеогеографічні аспекти прогнозу розсипів бурштину (на основі бітумно-буровугільної гіпотези): Матерiали I мiжнар. наук.-практ. конф. «Український бурштиновий свiт», Київ, 17-21 жовт. 2007 р. Київ, 2008. С. 38 - 48.]
 
8. Lebed N.I., Matsui V.M. (2009). To the problem of formation of productive horizons of amber - succinite. Geological journal, 2, 64 - 67. [In Russian]. [Лебедь Н.И., Мацуй В.М. К проблеме формирования продуктивных горизонтов янтаря - сукцинита // Геол. журн. 2009. № 2. С. 64 - 67.]
 
9. Matsui V.M. (2016). Evolution of resin producing vegetation and the formation of fossil resins deposits. Kyiv. 144 p. [In Russian]. [Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол. Киев, 2016. 144 c.]
 
10. Matsui V., Naumenko U., Remezova O. (2019). Amber (succinite) in Ukraine. 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber. Edited by Paul C. Nascimbene. 116-118.
 
11. Matsui V.M., Naumenko U.Z. (2019). Coastal and marine placers of succinite amber in Ukraine. Geology and mineral resources of World Ocean ,4, 44-56. [In Ukrainian]. [Мацуй В.М., Науменко У.З. Прибережно-морські і морські розсипи бурштину-сукциніту в Україні // Геологія та корисні копалини Світового океану. 2019. № 4. C. 44-56.]
 
12. Krasnov S.G., Kaplan A.A. (1976). On the genesis of amber-bearing deposits of the Paleogene of the Kaliningrad region according to the data of lithological studies. Lithology and mineral resources, 4, 95-104 [In Russian]. [Краснов С.Г., Каплaн А.А. О генезисе янтареносных отложений палеогена Калининградской области по данным литологических исследований // Литология и полезные ископаемые. 1976, №4. C. 95-104.]
 
13. Savkevich S.S. (1983). The processes of transformation amber and some amber-like fossil resins in connection with the conditions of their formation and being in nature. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Ser. Geology, 12, 96-106. [In Russian]. [Савкевич С.С. Процессы превращения янтаря и некоторых янтареподобных ископаемых смол в связи с условиями их образования и нахождения в природе // Изв АН СССР. Серия геология. 1983. № 12. С. 96-106.]
 
14. Mojski J.E., Rzechowski J, Wozny E. (1966). Przeglad Geologiczny, 12 (165), 513-517.
 
15. Melnychuk V.G., Krynytska M.V. (2918). Amber of Polissya. Rivne, 236 p. [In Ukrainian]. [Мельничук В.Г., Криницька М.В. Бурштин Полісся. Рівне, 2018. 236 c.]