І.І. Запрудський. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.029
Ukr. geogr. z. 2020, N4:29-37
Мова публікації: 
Англійська
Повний текст: 
Автори: 

І.І. Запрудський - Білоруський державний університет, Мінськ, Республіка Білорусь.

Резюме: 

Мета дослідження – виявлення й характеристика трансформаційних процесів, які відбулися в територіально-галузевій структурі промисловості Республіки Білорусь за період з 1990 року по 2018 рік. Дослідження проведено на основівикористання авторської бази даних за кількістю промислових підприємств. Запропоновано методичний алгоритм економіко-географічного аналізу змін у територіально-галузевій структурі промисловості на основі оцінки територіальної концентрації, територіальної диференціації виробництва та супутніх структурних зрушень. Обгрунтовано висновок, що за період дослідження в Білорусі при збільшенні кількості промислових підприємств і числа вузлових елементів склалася стійка центр-периферійна стратифікація територіально-галузевої структури з формуванням Мінської промислової агломерації. Це потребуєрозроблення напрямів вдосконалення територіальної організації суспільства і регіональної політики в країні, у тому числі із застосуванням напрацювань географічної науки.

Ключові слова: 
географія промисловості, територіально-галузева структура, трансформація, концентрація, диференціація, структурні зрушення, Республіка Білорусь
Сторінки: 
29-37
Література: 

1. Statistical Yearbook of the Republic of Belarus (2019). 472 p. [In Russian]. [Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2019: Статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. 472 с.]
 
2. Zaprudski I. I. (2018). Territorial and sectoral changes in the industry of Republic of Belarus over a post-soviet period. Regional studies, 2 (60), 101-110. [In Russian]. [Запрудский И. И. Территориально-отраслевые сдвиги в промышленности в Республике Беларусь в постсоветский период // Региональные исследования. 2018. № 2 (60). С. 101-110.]
 
3. Kozlovskaya L. V. (2001). Territorial organization of the economic complex and economic and geographical zoning of Belarus. Selected scientific works of the Belarusian State University. In 7 volumes. Vol. 7. Biology. Geography. Minsk, 462-481. [In Russian]. [Козловская Л. В. Территориальная организация хозяйственного комплекса и экономико-географическое районирование Беларуси // Избранные научные труды Белорусского государственного университета: в 7 томах. Т. 7. Биология. География. Минск, 2001.  С. 462-481.]
 
4. Mikhaylova T. N. (2016). Transformation of the industrial geography of the Russian Federation. Russian business. Vol. 17, 3, 351-358. doi: 10.18334/rp.17.3.2223  [In Russian]. [Михайлова, Т. Н. Трансформация географии промышленности Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 3.  С. 351-358. doi: 10.18334/rp.17.3.2223.]
https://doi.org/10.18334/rp.17.3.2223
 
5. Pidgrushnyi G. P. (2009). Industry and regional development of Ukraine. Kyiv, 300 p. [In Ukrainian]. [Підгрушний, Г. П. Промисловість і регіональний розвиток України, Київ, 2009. 300 с.]
 
6. Stryjakiewicz T. (1999). Spatial adaptation of industry in Poland in the conditions of transformation. Poznan, 225 p. [In Polish]. [Stryjakiewicz T. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, 1999. Poznan, 225 s.]
 
7. Lobanov M. M. (2010) Transformation of the sectoral and territorial structure of industry in the countries of Central-Eastern Europe. Regional studies, 3 (29),  106-112. [In Russian]. [Лобанов, М. М. Трансформация отраслевой и территориальной структуры промышленности стран Центрально-Восточной Европы // Региональные исследования. 2010. № 3 (29).  С. 106-112.]
 
8. Chasovskiy V. I. (2009). Structural transformation of industry in the CIS countries (territorial-sectoral aspect). Smolensk, 316 p. [In Russian]. [Часовский, В. И. Структурная трансформация промышленности стран СНГ (территориально-отраслевой аспект). Смоленск, 2009. 316 с.]
 
9. Ridevskiy G. V. (2007). Territorial organization of the Republic of Belarus: socio-ecological-economic model of transition to sustainable development. Mogilev, 525 p. [In Russian]. [Ридевский, Г. В. Территориальная организация Республики Беларусь: социально-эколого-экономическая модель перехода к устойчивому развитию. Могилев, 2007. 525 с.]
 
10. Pirozhnik I. I. (2011). Economic and geographical trends in the regional development of Belarus during the post-Soviet transformation. Bulletin of the Belarusian State University, Series 2. Chemistry. Biology. Geography, 3, 91-97. [In Russian]. [Пирожник, И. И. Экономико-географические тенденции регионального развития Беларуси в период постсоветской трансформации // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. 2011. № 3. С. 91-97]
 
11. Bobrik M. Yu., Strochko O. D. (2008). The territorial structure of the real sector of the economy of the Vitebsk region. Vitebsk, 187 p. [In Russian]. [Бобрик, М. Ю.
 
Строчко, О. Д. Территориальная структура реального сектора экономики Витебской области, Витебск, 2008. 187 с.]
 
12. Fateyev V. S. (2011). Socio-economic development and changes in the industrial structure of the industry of the regions of the Republic of Belarus in 1990-2010. Scientific works of the Belarusian State Economic University, Minsk. P.  413-419. [In Russian]. [Фатеев В. С. Социально-экономическое развитие и изменения в отраслевой структуре промышленности регионов Республики Беларусь в 1990-2010 гг. // Научные труды Белорусского государственного экономического университета.  Минск, 2011.  С. 413-419.]
 
13. Kozlovskaya L. V. (2014). New forms of spatial organization of industry in the context of the competitiveness of the regions of Belarus. Bulletin of the Belarusian State University. Series 2. Chemistry. Biology. Geography,3, 82-86. [In Russian]. [Козловская, Л. В. Новые формы пространственной организации промышленности в контексте конкурентоспособности регионов Беларуси // Вестник БГУ. Серия 2, Химия. Биология. География. 2014. № 3. С. 82-86.]
 
14. Pavlovskaya Yu. V. (2012). The territorial structure of industry and the formation of regional clusters. Belarusian economic journal, 3, 99-106. [In Russian]. [Павловская, Ю. В. Территориальная структура промышленности и формирование региональных кластеров // Белорусский экономический журнал.  2012. № 3. С. 99-106.]
 
15. Ridevskiy G. V. (2012). Regionopolization as a fundamental process of transformation of the territorial structure of the regions of the Russian-Belarusian border. Russian-Belarusian border area: twenty years of change. Ed. A.P. Katrovsky and Yu.P. Kovalev. Smolensk. P 80-105. [In Russian]. [Ридевский, Г. В. Регионополизация как фундаментальный процесс трансформации территориальной структуры регионов российско-белорусского приграничья // Российско-белорусское приграничье: двадцать лет перемен / под ред. А. П. Катровского и Ю. П. Ковалева. Cмоленск, 2012. С. 80-105.]
 
16. Chasovskiy V. I. (2010). Russian-Belarusian border area: changes in the territorial and sectoral structure of the economy in the post-Soviet period. Regional studies, 2, 82-90. [In Russian]. [Часовский, В.И. Российско-белорусское приграничье: изменения в территориально-отраслевой структуре хозяйства в постсоветский период // Региональные исследования. 2010. №2.- С. 82-90.]
 
17. Shadrakov A. V. (2018). Regional trends and development factors of the industrial complex of the adjacent territories of the Belarusian-Russian border. Strategy for the development of border areas: traditions and innovations: collection of papers V international scientific-practical conference. Kursk. P. 112-119. [In Russian]. [Шадраков, А. В. Региональные тенденции и факторы развития промышленного комплекса сопредельных территорий белорусско-российского приграничья // Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации: сб. ст. V международной научно-практической конференции. Курск, 2018.  С. 112-119.]
 
18. Mayergoyz I. M. (1986). Territorial structure of the economy. Moscow, 1986. 303 p. [In Russian]. [Маергойз, И. М. Территориальная структура хозяйства. Москва, 1986. 303 с.]
 
19. Polyan P. M. (2014). Territorial structures - urbanization - resettlement: theoretical approaches and study methods. Moscow, 783 p. [In Russian]. [Полян, П. М. Территориальные структуры - урбанизация - расселение: теоретические подходы и методы изучения. Москва, 2014.  783 с.]
 
20. Baklanov P. Ya. (2007). Territorial structures of the economy in regional management. Moscow, 239 p. [In Russian]. [Бакланов, П. Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. Mосква, 2007. 239 с.]
 
21. Gorkin, A. P. (2012). Geography of the post-industrial industry (methodology and research results, 1973-2012). Moscow, 2012. 348 p. [In Russian]. [Горкин, А. П. География постиндустриальной промышленности (методология и результаты исследований, 1973-2012 годы). Mосква, 2012. 348 с.]
 
22. Zaprudski I. I. (2019). Transformation of the territorial-sectoral structure and regionalization of the industry of the Republic of Belarus. PhD thesis. Minsk, 2019. 22 p. [In Belarusian]. [Запрудскі, І. І. Трансфармацыя тэрытарыяльна-галіновай структуры і рэгіяналізацыя прамысловасці Рэспублікі Беларусь : аўтарэф. дыс. ... к-та геагр. навук : Мінск, 2019. 22 с.]
 
23. Adashkevich S. P. (2013). Study of the processes of concentration of production in the Republic of Belarus. Economics and Management, 1 (33),  83-88. [In Russian]. [Адашкевич, С. П. Исследование процессов концентрации производства в Республике Беларусь // Экономика и управление. 2013. № 1 (33). С. 83-88. ]