Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк, С.О. Санталова, В.І. Подвойська, О.М. Лейберюк, М.М. Вишня, М.О. Кирилюк. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРИРОДНА І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В АТЛАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.057
Ukr. geogr. z. 2020, N4:57-70
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії НАН України, Київ;
А.І. Бочковська - Інститут географії НАН України, Київ;
К.А. Поливач - Інститут географії НАН України, Київ;
В.С. Чабанюк - Інститут географії НАН України, Київ;
С.О. Санталова - Інститут географії НАН України, Київ;
В.І. Подвойська - Інститут географії НАН України, Київ;
О.М. Лейберюк - Інститут географії НАН України, Київ;
М.М. Вишня - Інститут географії НАН України, Київ;
М.О. Кирилюк - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Метою публікації є висвітлення основних результатів розроблення першого в Україні інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», який створено згідно з Меморандумом про співпрацю між НАН України і Міністерством культури та інформаційної політики України. На основі аналізу попередніх досліджень встановлено, що досі в Україні та за її межами не було спроб здійснити картографування складних і багаторічних процесів взаємовпливу населення та його культурної й природної спадщини. В Атласі викладено знання та інформацію про історичні етапи розвитку населення України та формування його природної та культурної спадщини в таких розділах: 1. Україна у європейському просторі – 3 карти; 2. Населення – суб’єкт формування спадщини – 57 карт; 3. Природна та культурна спадщина – 28 карт; 4. Охорона, збереження, відновлення та використання природної і культурної спадщини – 9 карт. Розроблення Атласу виконано застосуванням оновленого Каркасу атласних рішень AtlasSF, одна з попередніх версій якого використана для створення Електронної версії Національного атласу України. Сучасна архітектура AtlasSF дозволяє інтегрувати розроблений атлас як в атласну інформаційну систему, так і в атласну гео-інформаційну систему культурної спадщини.Для створення Атласу використано всі види інформаційних ресурсів: карти, тексти, світлини, статистика. Інтерактивний атлас містить 97 векторних карт, тексти, світлини та таблиці.

Ключові слова: 
населення, регіони України, атласне картографування, атласні геоінформаційні системи, електронні карти, інтерактивні карти, природна спадщина, культурна спадщина
Сторінки: 
57-70
Література: 

1. On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the Topic: "Status, Problems and Prospects of Cultural Heritage Protection in Ukraine": Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of May 14, 2019 VIII 2716-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2716-19#Text [In Ukrainian]. [Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 14 травня 2019 року № 2716-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2716-19#Text]
 
2. Recommendation on the protection of cultural and natural heritage at the national level. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_724 [In Ukrainian]. [Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_724]
 
3. Bronnikova V.K. Sveshnikov V.V. (2003). Experience of natural heritage mapping. A.A. Liuty and mapping of Russia's heritage. Moscow, 45-60. [In Russian]. [Бронникова В.К., Свешников В.В. Опыт картографирования природного наследия / В кн.: А.А. Лютый и картографирование наследия России. Москва, 2003. С.45-60.]
 
4. Elchaninov A.I. (2013). Mapping of Cultural and Natural Heritage of Russia. Geodesy and Cartography, 2, 39-47. [In Russian]. [Ельчанинов А.И. Картографирование культурного и природного наследия России // Геодезия и картография. 2013. №2. С. 39-47.]
 
5. National Atlas of Russia. In 4 volumes. Maps (2004 - 2009). Borodko A.V., Sveshnikov V.V. (eds.). Moscow. [In Russian]. [Национальный атлас России в четырех томах. Карты / гл. редкол.: А.В. Бородко (пред.), В.В. Свешников (гл. ред.) и др. Москва, 2004-2008. 4 т.]
 
6. The National Atlas of Ukraine. Ch. Ed. L.H. Rudenko (2007). Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г.Руденко. Київ, 2007. 440 с.]
 
7. Nature Reserve Fund of Ukraine: areas and objects of national importance. (2009). Kyiv, 331 p. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд України: території та об'єкти загальнодержавного значення / М-во охорони навколишнього природного середовища України. Київ, 2009. 331 с.]
 
8. Tourist necklace of Ukraine: atlas (2011). Resp. ed. N. Kryzhova. Kyiv, 136 p. [In Ukrainian]. [Туристичне намисто України: атлас / Відп. редактор Н.О. Крижова. Київ, 2011. 136 с.]
 
9. Atlas der Schweiz. URL: http://www.atlasderschweiz.ch
 
10. De Bosatlas van het cultureel erfgoed. (2014). Groningen, 416 p.
 
11. Knight G.R, Oetting J, and Cross L, (editors). (2011). Atlas of Florida's Natural Heritage: Biodiversity, Landscapes, Stewardship, and Opportunities. Tallahassee, FL: Institute of Science and Public Affairs, Florida State University. 162 p.
 
12. The cultural heritage map of Apulia project. URL: http://soi.cnr.it/archcalc/indice/PDF21/04_Barbanente_et_al.pdf
 
13. Rudenko L.H., Polyvach K.A., Chabaniuk V.S. and others. Ed. L.H. Rudenko. (2018) Cultural heritage in the Atlas geoinformation system of sustainable development of Ukraine. Kyiv, 172 p. [In Ukrainian]. [Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк та ін. за ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2018. 172 с.]
 
14. Atlas of the History of Ukraine (2012). Kyiv, 152 p. [In Ukrainian]. [Атлас історії України. Київ, 2012. 152 стр.]
 
15. Atlas of the history of Ukrainian statehood: Ukrainian lands from ancient times to the present. Author-compiler V.Hrytseliak (2013). Lviv, 128 p. [In Ukrainian]. [Атлас історії української державності: українські землі від найдавніших часів до сьогодення / Автор-упорядник В. Грицеляк. Львів, 2013. 128 с.]
 
16. Yu. Loza. (2012). Territorial system of Russia-Ukraine (X-XIII centuries): Atlas. Kyiv, 54 p. [In Ukrainian]. [Юрій Лоза. Територіальний устрій Русі-України (Х - ХІІІ ст.): Атлас. Київ, 2012. 54 с.]
 
17. Historical Atlas of Ukraine. The most ancient past. Rus (Kyiv state, Halych-Volyn state). Project manager and author-compiler Yu. Loza. (2010). Kyiv, 300 p. [In Ukrainian]. [Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / Керівник проєкту й автор-упорядник Юрій Лоза. Київ, 2010. 300 с.]
 
18. Loza Yu. (2015). Historical Atlas of Ukraine. Kyiv, 320 p. [In Ukrainian]. [Лоза Ю. Історичний атлас України. Київ, 2015. 320 с.]
 
19. Verstiuk V., Garan O., Gurzhiy O. and others. Ed. V. Smoliy (1997). History of Ukraine: textbook. manual. Kyiv, 416 p. [In Ukrainian]. [Історія України: навч. посібник / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. Київ, 1997. 416 с.]
 
20. Subtelny Orest. (1991). Ukraine: history. Trans. from English Y. Shevchuk. Kyiv, 512 p. [In Ukrainian]. [Субтельний Орест. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука. Київ, 1991. 512 с.]
 
21. Ogienko I. (1993). Ukrainian Church: Essays on the history of the Ukrainian Orthodox Church. In 2 vol. Kyiv, 284 p. [In Ukrainian]. [Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. Київ, 1993. 284 с.]
 
22. Encyclopedia of the History of Ukraine. Volume (Ukraine - Ukrainians) Book 2. URL: http: //resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK2&P21DBN=EIU [In Ukrainian]. [Енциклопедія історії України. Том (Україна - Українці) Кн. 2 URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK2&P21DBN=EIU]
 
23. Tolochko O., Tolochko P. (1998). Ukraine through the ages. Kyivan Rus. Vol.4. Kyiv, 351 p. [In Ukrainian]. [Толочко О.П., Толочко П.П. Україна крізь віки. Київська Русь. Т.4. Київ, 1998. 351 c.]
 
24. Rudenko L.H, Polyvach K.A. (2015). Natural heritage: experience and prospects of mapping in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 4, 40-49. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.040 [In Ukrainian] [Руденко Л.Г., Поливач К.А. Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні // Укр. геогр. журн. 2015. №4. С.40-49. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.040]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.040
 
25. Polyvach K. A. (2016). Information and reference atlas of the nature reserve fund of the region. Ukrainian geographical journal, 1 , 53 - 60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.1.053 [In Ukrainian]. [Поливач К.А. Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону // Укр. геогр. журн. 2016. №1. С. 53 - 60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.1.053]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.053