О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОСТОРОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.006
Ukr. geogr. z. 2021, N1:06-14
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.І. Лук’янець - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
О.Г. Ободовський - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
В.В. Гребінь - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
О.О. Почаєвець - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
В.О. Корнієнко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Резюме: 

Одним з найважливіших способів широкого територіального узагальнення гідрологічних характеристик є карти ізоліній, які застосовуються при розрахунках середнього річного, сезонного, максимального і мінімального стоку води, стоку наносів при оцінюванні водних ресурсів або водного балансу досліджуваних територій тощо. Мета цього дослідження – побудова за допомогою аналітичних функцій ГІС карти ізоліній середнього річного стоку води річок України та аналіз просторових закономірностей його змін. Для цього створено банк даних середніх річних витрат води від початку спостережень по 2015 р. включно з 389 гідрологічних постів, розташованих на території України та за її межами (Білорусь, Російська Федерація, Молдова, Словаччина, Угорщина, Румунія). Створена за сучасними даними карта має важливе практичне значення при різних видах водогосподарського проектування: розробленні стратегії раціонального використання й охорони водних ресурсів, плануванні та реалізації водогосподарських заходів водозабезпечення, оптимального регулювання річкового стоку, оцінюванні гідроенергетичного потенціалу річок тощо.

Ключові слова: 
річки України, середній річний стік води, територіальне просторове узагальнення, карта ізоліній, аналітичні функції ГІС
Сторінки: 
06-14
Література: 

1. Kocherin D. I. (1927). Average annual and monthly runoff in the European part of the Union. Proceedings of the Moscow Institute of Transport Engineers. Iss.6. Moscow, 10-26. [In Russian]. [Кочерин Д. И. Средний многолетний годовой и месячный сток в Европейской части Союза // Труды Московского ин-та инженеров транспорта. Вып. 6. Москва, 1927. С. 10-26.]
 
2. Lvovich M. I. (1938). Experience in the classification of rivers of the USSR. Proceedings of the State Hydrological Institute. Iss. 6. Leningrad, 58-104. [In Russian]. [Львович М. И. Опыт классификации рек СССР. // Труды ГГИ. 1938. Вып. 6. С.58-104.]
 
3. Zaikov B.D. (1946). Average runoff and its distribution per year on the territory of the USSR. Proceedings of the National Research University of the Main Department of the Hydrometeorological Service of the USSR, Ser. 4, Iss. 24, 67-95 [In Russian]. [Зайков Б. Д. Средний сток и его распределение в году на территории СССР. Труды НИУ ГУГМС, 1946. Серия IV. Вып. 24. С. 67-95.]
 
4. Troitsky V. A. (1948). Hydrological zoning of the USSR. Proceedings of the Commission on Natural History Regionaliza- tion of the USSR. Vol. 2. Iss.3. Moscow-Leningrad, 11 1p. [In Russian]. [Троицкий В. А. Гидрологическое районирование СССР. Труды комиссии по естественно-историческому районированию СССР. Т.2, вып.3. Москва-Ленинград, 1948. 111 с]
 
5. Lvovich M. I. (1969). Method for Integrated Study of the Territorial Water Balance. Water Balance of the USSR and its Transformation: Collected papers. Moscow, 15-23 [In Russian]. [Львович М. И. Метод комплексного изучения водного баланса территории / Водный баланс СССР и его преобразование: Сборник статей. Москва, 1969. С. 15-23.]
 
6. Kuzin P. S. (1960). Classification of rivers and hydrological zoning of the USSR. Leningrad, 455 p. [In Russian]. [Кузин П. С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР. Ленинград, 1960. 455 с.]
 
7. Hydrological calculations for rivers of Ukraine(1962). G. I. Shvets (ed.). Kyiv, 390 p. [In Ukrainian]. [Гідрологічні розрахунки для річок України //За ред. Г. І. Швеця. Київ, 1962. 390 с.]
 
8. Surface water resources of the USSR. 5. Belarus and the Upper Dnieper. Iss.1. (1966). V. V. Kupriyanov (ed.). Leningrad, 721 p. [In Russian]. [Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 5. Белоруссия и верхнее Поднепровье. Вып. 1 / Под ред. В. В. Куприянова. Ленинград, 1966. 721 с.]
 
9. Surface water resources of the USSR. Vol.6. Ukraine and Moldova. Iss. 4. Crimea. (1966). M. M.Eisenberg, M. S.Ka-ganer (ed.). Leningrad, 344 p. [In Russian]. [Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Молдавия. Вып. 4. Крым / Под ред. М. М. Айзенберга, М. С. Каганера. Ленинград, 1966. 344 с.]
 
10. Surface water resources of the USSR. Vol.6. Ukraine and Moldova. Iss.3. Rivers basin of the Seversky Donets and the of Azov rivers. (1967), M. S.Kaganer (ed.). Leningrad, 492 p. [In Russian]. [Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Молдавия. Вып. 3. Басейн Северского Донца и реки Приазовья / Под ред. М. С. Каганера. Ленинград, 1967. 492 с.]
 
11. Surface water resources of the USSR. Vol.6. Ukraine and Moldova. Iss.1. Western Ukraine and Moldova. (1969). M. S. Ka-ganer (ed.). Leningrad, 884 p. [In Russian]. [Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия / Под ред. М.С. Каганера. Ленинград, 1969. 884 с.]
 
12. Surface water resources of the USSR. Vol. 6. Ukraine and Moldova. Iss. 2. Middle and lower Dnieper (1971). M. S. Kaganer (ed.) Leningrad, 656 p. [In Russian]. [Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Молдавия. Вып. 2. Среднее и нижнее Поднепровье / Под ред. М. С. Каганера. Ленинград, 1971. 656 с.]
 
13. Vishnevskyi V. I. (2000). Rivers and reservoirs of Ukraine. Condition and use. Kyiv, 376 p. [In Ukrainian]. [Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ, 2000. 376 с.]
 
14. Vishnevsky V. I., Kosovets O. O. (2003). Hydrological characteristics of rivers of Ukraine. Kyiv, 324 p. [In Ukrainian]. [Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ, 2003. 324 с.]
 
15. Grebin V. V. (2010). Modern water regime of the rivers of Ukraine (landscape-hydrological analysis). Kyiv, 316 p. [In Ukrainian]. [Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтногідрологічний аналіз). Київ, 2010. 316 с.]
 
16. Hopchenko E.D, Loboda N.S. (2001). Estimation of Ukraine's natural water resources by the method of water-heat balance. Scientific Works of Ukrainian Research Hydrometeorological Institute. Iss. 249, 106-119 [In Ukrainian]. [Гопченко Є.Д., Лобода Н.С. Оцінювання природних водних ресурсів України за методом водно-теплового балансу. Наукові праці УкрНДГМІ. 2001. Вип. 249. С. 106-119.]
 
17. Maps # 4-6 in section 8. «Surface waters and water resources» (2007). The National Atlas of Ukraine. Ch. Ed. L.H. Ru-denko (2007). Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Карти № 4-6 у розділі 8 «Поверхневі води та водні ресурси» // Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г.Руденко. Київ, 2007. 440 с.]
 
18. Gorbacheva L. O. (2017). Hydrological and genetic analysis of spatial-temporal regularities of water flow of rivers of Ukraine: methodology, trends, forecast: the dissertation author's abstract ... Doctor of Geographical Sciences: 11.00.07. Kyiv, 40 p. [In Ukrainian]. [Горбачова Л. О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз: автореф. дис. ... докт. геогр. наук: 11.00.07. Київ, 2017. 40 с.]
 
19. Loboda N. S., Bozhok Yu. V. (2011). Variability of the climate and water resources of Transcarpathia. Bulletin of the Odessa State Ecological University, 12, 161-167 [In Ukrainian]. [Лобода Н. С., Божок Ю. В. Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття // Вісник Одеського державного екологічного ун-ту. 2011. Вип. 12. С. 161-167.]
 
20. Lukianets O. I. Konovalenko O. S. (2016). Analysis of spatial distribution and variability of annual average runoff of rivers of the Ukrainian Carpathians. Collected Works of the XII Congress of the Ukrainian Geographical Society, Vol. 2. Kyiv, 175-177 [In Ukrainian]. [Лук'янець О.І., Коноваленко О.С. Аналіз просторового розподілу та мінливості середнього річного стоку води річок Українських Карпат // Збірник праць ХІІ з'їзду Українського географічного товариства. Т. 2. Київ, 2016. С. 175-177.]
 
21. Obodovskyi O. G., Lukianets O. I., Konovalenko O. S., Korniienko V. O. (2016.) Average annual water flow of rivers of the Ukrainian Carpathians and peculiarities of its territorial division. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 4 (43), 25-32 [In Ukrainian]. [Ободовський О. Г., Лук'янець О. І., Коноваленко О.С., Корнієнко В.О. Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2016. 4(43). С. 25-32.]
 
22. Lukianets O. I., Moskalenko S. A. (2017). The laws of long-term variability of the water flow of rivers in the Pripyat river basin (within Ukraine) and predictive estimates of their water content. Collection of materials of International scientific and practical conference "Current Issues of Geosciences: Use of Natural Resources and Environmental Conservation".Part 1. Brest, 184-188 [In Russian]. [Лукьянец О.И., Москаленко С.А. Закономерности многолетней изменчивости водного стока рек бассейна р. Припять (в пределах Украины) и прогнозные оценки их водности // Cборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Брест, 2017. Ч. 1. С. 184-188.]
 
23. Lukianets O. I., Korniienko V. A., 2017. Estimated characteristics of the average annual drainage of rivers of the Pripyat right bank part. Collection of materials of International scientific and practical conference "Current Issues of Geosciences: Use of Natural Resources and Environmental Conservation" Brest, 1, P. 180-183. [In Russian]. [Лукьянец О.И., Корниенко В.А. Расчетные характеристики среднего годового стока воды рек правобережной части Припяти // Cборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Брест, 2017. Ч.1. С. 180-183.]
 
24. Chornomorets Yu. O., Pavlenko,P. A, Lukianets O. I. (2017). Recovering the average annual drainage of the Dnipro River. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 4 (47), 36-47 [In Ukrainian]. [Чoрноморець Ю.О., Павленко П.А., Лук'янець О.І. Відновлення середнього річного стоку води річки Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. № 4(47). С.36-47.]
 
25. Obodovskyi O. G., Lukianets O. I., Rahmatullina E. R., Korniienko V. O. (2017). Distribution and generalization of the average annual runoff of rivers of the right-bank part of the Dnieper within Ukraine. Abstracts of the First All-Ukrainian Hydrometeorological Congress, Odessa, 158-159 [In Ukrainian]. [Ободовський О.Г., Лук'янець О.І., Рахматулліна Е.Р., Корнієнко В.О. Розподіл та узагальнення середнього річного стоку води річок правобережної частини Дніпра в межах України // Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з'їзду. Одеса, 2017. С. 158-159. ]
 
26. Obodovskyi, O. G., Snizhko, S.I., Grebin, V.V. et al. (2018). Hydro-ecological assessment of the energy potential of Ukrainian rivers in the face of climate change. Report on Research, No. 01118U001098. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 194 p. [In Ukrainian]. [Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін: Звіт про НДР, № 01118U001098/ Ободовський О. Г., Сніжко С. І., Гребінь В.В. та ін. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 194 с.]
 
27. Obodovskyi, O.G., Lukianets O.I., Grebin, V.V., Pochaievets, O.O. (2019). Average annual water runoff within the river basin districts of Ukraine. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 3(54), 65-66 [In Ukrainian]. [Ободовський О.Г., Лук'янець О.І., Гребінь В.В., Почаєвець О.О. Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 3 (54). С.65-66.]
 
28. Grebin V.V., Lukianets O. I. (2019). Average annual runoff of rivers of the Dniester basin and its long-term variability. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Rivers and Estuaries of the Black Sea at the Beginning of the 21st Century». Odessa, 46-48 [In Ukrainian]. [Гребінь В.В., Лук'янець О.І. Середній річний стік води річок басейну Дністра та його багаторічна мінливість // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя». Одеса, 2019. C. 46-48.]
 
29. Obodovskyi O., Lukyanets O., Moskalenko S., Korniienko V. (2019). Generalization of the average annual water runoff of the rivers according to the hydrographic zoning of Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology, 51, 158-170 [In Ukrainian]. [Ободовський О., Лук'янець О., Москаленко С. & Корнієнко В. Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2019. №51 С. 158-170.]
 
30. Obodovskyi O. G., Razlach Z. V., Onishchuk V. V., et al. (2015). Hydro-ecological assessment and forecasting of the energy potential of the Ukrainian Carpathian Rivers: Report on Research No. 0114U003482. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 224 p. [In Ukrainian]. [Гідроекологічна оцінка і прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат: Звіт про НДР, №0114U003482 / Ободовський О. Г., Розлач З. В., Онищук В. В. та ін. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 224 с.]
 
31. Obodovskyi O. G, Danko K. Yu. et al. (2017). Hydro-ecological assessment of the energy potential of the Dnieper River basins (within Ukraine) in the face of climate change: Final Report on Research. No.0116U004827. Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv, 291 p. [In Ukrainian]. [Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату: Заключний звіт, № 0116U004827 / Ободовський О. Г., Данько К. Ю., Почаєвець О.О. та ін. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 291 с.]
 
32. Grebin V.V., Obodovskyi O.G., Zhovnir V.V., Mudra K.V., O. Pochaievets O.O. (2019). Estimation of the homogeneity of series of flow characteristics of rivers in the areas of river basins and sub-basins of Ukraine. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 1(52), 36-50 [In Ukrainian]. [Гребінь В.В., Ободовський О.Г., Жовнір В.В., Мудра К.В., Почаєвець О.О. Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 1(52). С. 36-50.]
 
33. Samoilenko V.M., Datsenko L.M., Dibrova I.O. (2015). Gis designing: Textbook. Kyiv, 256 p. [In English and in Ukrainian]. [Самойленко В.М., Даценко Л.М., Діброва І.О. Проектування ГІС: підручник (англ. і укр.). Київ, 2015. 256 с. ]
 
34. Svidzinska D.V. (2014). Methods of geoecological research: geoinformation workshop on based on open SAGA GIS: a tutorial. Kyiv, 402 p. [In Ukrainian]. [Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник. Київ, 2014. 402 с.]
 
35. Obodovskyi O., Pochaievets O., Lukianets O., Onyschuk V. Kryvets O. (2019). Use Remote Sensing For Estimation Hydropower Potential Of The Rivers Of The Ukrainian Carpathians. 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects. DOI: 10.3997/2214-4609.201902067
https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902067
 
36. Olaya V. (2004). A gentle introduction to SAGA GIS. Gottingen, 216 p.
 
37. Pochaievets O., Obodovskyi O. (2019) Use of GIS for spatial distribution of low flow water runoff of Tisza River basins within Ukraine. Physical Geography and Geomorphology, 3 (95), 18-25 [In Ukrainian]. [Почаєвець О., Ободовський О. Використання ГІС для оцінки просторового розподілу мінімального стоку води річок басейну Тиси в межах України // Фізична географія і геоморфологія. 2019. 3 (95). C. 18-25.]
https://doi.org/10.17721/phgg.2019.3.02