Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПІШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015
Ukr. geogr. z. 2021, N1:15-24
Мова публікації: 
Англійська
Повний текст: 
Автори: 

Ж.М. Матвіїшина - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.П. Дорошкевич - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.С. Кушнір - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – розглянути палеогеографічні особливості умов формування й накопичення глинистих порід з пізнього міоцену до голоцену та оцінити вплив змін палеогеографічних обстановок на умови й специфіку осадконагромадження, фізико-механічні властивості відкладів та їх локалізацію. На основі польових досліджень глинистих відкладів в межах ключової ділянки (селище Опішня, Полтавська обл.) та палеогеографічних інтерпретацій аналітичних літературних матеріалів схарактеризовано фізико-хімічні, механічні, генетичні властивості й особливості різновікових глинистих порід та встановлено геохронологічну належність продуктивних шарів. Оцінено вплив змін палеогеографічних умов на утворення мінеральної сировини для виготовлення керамічних виробів й окреслено перспективні ділянки місцезнаходжень цих корисних копалин. Встановлено, що сировиною для керамічної промисловості в околицях селища Опішня є глинисті відклади пізнього міоцену (строкаті глини), пліоцену (червоно-бурі глини) та плейстоцену (суглинки). Утворенню глинистих порід сприяли інтенсивні процеси вивітрювання в умовах вологого й теплого (іноді жаркого) клімату, з активним розвитком флори і фауни, що значно активізують елювіальні процеси. Якісні зміни природних умов також яскраво зафіксовані у фізико-хімічних та мінералогічних особливостях різновікових відкладів за наявністю керівних груп вторинних глинистих мінералів (каолініту, монтморилоніту, гідрослюд тощо). Відклади середнього-пізнього плейстоцену, які формувались у більш сухих та холодних умовах, у порівнянні з відкладами міоцену-раннього плейстоцену, мають значно нижчі показники пластичності й вогнетривкості та підвищені показники водопоглинання. Найперспективнішими ділянками місцезнаходжень глинистих відкладів (строкаті й червоно-бурі глини міоцену-пліоцену та плейстоценові суглинки) є площі в межах всього неогенового плато на захід від населених пунктів Опішня й Попівка.

Ключові слова: 
глинисті породи, неоген, міоцен, пліоцен, плейстоцен, палеогеографічні умови, мінеральна сировина, кераміка
Сторінки: 
15-24
Література: 

1. Encyclopedia of Modern Ukraine, Vol. 12 (2012). Kyiv, 712 p. [In Ukrainian]. [Енциклопедія Сучасної України. Т. 12. Київ, 2012. 712 с.]
 
2. Krutenko N.G. (1998). Ceramics: an art view of the evolution of things. Sights of Ukraine, 3, 65-75. [In Ukrainian]. [Крутенко Н.Г. Кераміка: мистецтвознавчий погляд на еволюцію створення речей // Пам'ятки України. 1998. №3. С. 65-75.]
 
3. Gurov A.V. (1889). Geological description of the Poltava province. Report to Poltava Provincial Zemstvo (preprint). 217p . [In Russian]. [Гуров А.В. Геологическое описание Полтавской губрении. Отчет Полтавському губернскому Земству. 1889 (препринт). 217 c.]
 
4. Mykhailov V.A., Vynogradov G.F., Kurylo M.V., Mykhailova M.S., Shunko V.V., Shevchenko V.I., Grinchenko O.V., Geleta O.L., Shcherbak D.M. (2008). Non-metallic minerals of Ukraine. Textbook. Edition 2. Kyiv, 494 p. [In Ukrainian]. [Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В., Михайлова М.С., Шунько В.В., Шевченко В.І., Грінченко О.В., Гелета О.Л., Щербак Д.М. Неметалічні корисні копалини України: Підручник. Видання 2. Київ, 2008. 494 с.]
 
5. Gurskyi D.S., Yesypchuk K.Y., Kalinin V.I., Kulish V.O., Chumak D.M., Shumlyanskyi V.O. (2006). Metallic and non-metallic minerals of Ukraine. Vol. 2. Non-metallic minerals. Kyiv-Lviv, 552 p. [In Ukrainian]. [Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І., Куліш В.О., Чумак Д.М., Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2. Неметалічні корисні копалини. Київ-Львів, 2006. 552 с.]
 
6. Vovk V.M. (2012). Geological dictionary: for students of higher educational institutions. Kirovograd, 504 p. [In Ukrainian]. [Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. Кіровоград, 2012. 504 с.]
 
7. Map of non-metallic minerals. Mineral resources of Ukraine. URL: http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php. [In Ukrainian]. [Карта неметалічних корисних копалин / Мінеральні ресурси України. URL: http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php]
 
8. Passport # 200. Opishnyanske deposit. State Research And Production Enterprise Geoinform of Ukraine. URL: http://geoinf.kiev.ua/wp/zviti-map.php?rep=pasp_30&pasport=200 [In Ukrainian]. [Паспорт № 200. Родовище Опішнянське. ДНВП «Геоінформ України». URL: http://geoinf.kiev.ua/wp/zviti-map.php?rep=pasp_30&pasport=200]
 
9. Passport # 3308. Opishnyanske deposit 2. Mineral resources of Ukraine: Information on the object of accounting from the state cadastre and balance. URL: http://minerals-ua.info/zviti-map.php?rep=mpasp_30&pasport=3308 [In Ukrainian]. [Паспорт № 3308. Родовище Опішнянське 2. Мінеральні ресурси України: Інформація про об'єкт обліку з державного кадастру та балансу. URL: http://minerals-ua.info/zviti-map.php?rep=mpasp_30&pasport=3308]
 
10. Passport # 2605. Opishnyanske deposit (Suslyak). Mineral resources of Ukraine: Information on the object of accounting from the state cadastre and balance. URL: http://minerals-ua.info/zviti-map.php?rep=mpasp_30&pasport=2605 [In Ukrainian]. [Паспорт № 2605. Родовище Опішнянське (Сусляк). Мінеральні ресурси України: Інформація про об'єкт обліку з державного кадастру та балансу. URL: http://minerals-ua.info/zviti-map.php?rep=mpasp_30&pasport=2605]
 
11. National Atlas of Ukraine (2007). Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Київ: ДНВП «Картографія», 2007. 440 с.]
 
12. Geological map of the USSR on a scale of 1: 200,000. Dneprovsko-Donetskaya series. Sheet M-36-XXIII. Explanatory letter / G.D. Lepigov, B.S. Kovalev (1971). Moscow, 52 p. [In Russian]. [Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Днепровско-Донецкая. Лист М-36-XXIII. Объяснительная записка / сост. Г.Д. Лепигов, ред. Б.С. Ковалев. Москва, 1971. 52 с.]
 
13. Stratigraphy of the USSR. Volume 10. Neogene (1975). Kyiv, 272 p. [In Ukrainian]. [Стратиграфія УРСР. Том 10: Неоген. Київ: Наукова думка, 1975. 272 с.]
 
14. Chopenko N.S. (2012). Technology of large artistic ceramic products using clays of the Opishnyansky deposit. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences. Kharkiv, 23 p. [Чопенко Н.С. Технологія художніх великогабаритних керамічних виробів з використанням глин Опішнянського родовища: aвтореф. дис…. канд. тех. наук. Харків, 2012. 23 с.]
 
15. Zkhus I.D. (1966). Clay minerals and their paleogeographic significance (on the example of oil and gas bearing regions in the south of the USSR. Moscow, 280 p. [In Russian]. [Зхус И.Д. Глинистые минералы и их палеогеографическое значение (на примере нефтегазоносных районов юга СССР). Москва, 1966. 280 с.]
 
16. Matviishyna Zh.M., Gerasymenko N.P., Perederiy V.I., Bragin A.M., Ivchenko A.S., Karmazynenko S.P., Nahirnyi V.M., Parkhomenko O.G. (2010). Spatial-temporal correlation of paleogeographic conditions of the Quaternary period on the territory of Ukraine. Kyiv, 192 p. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Передерій В.І., Брагін А.М., Івченко А.С., Кармазиненко С.П., Нагірний В.М., Пархоменко О.Г. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. Київ, 2010. 192 с.]
 
17. Veklych M.F. (1982). Paleostage and stratotypes of soil formations of the Upper Cenozoic. Kyiv, 202 p. [In Russian]. [Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. Киев, 1982. 202 с.]
 
18. Pasechnyi G.V. (1986). Paleogeographical stages (on the example of the Neogene of Ukraine). Abstract for the degree of Doctor of Geographical Sciences. Kyiv, 44 p. [In Russian]. [Пасечный Г.В. Палеогеографическая этапность (на примере неогена Украины). Автореф. … докт. геогр/ наук. Киев, 1986. 44 с.]
 
19. Matviishyna Zh. M., Karmazynenko S. P., Doroshkevych S. P., Matsibora O. V., Kushnir A. S., Perederii V. I. (2017). Paleogeographical preconditions and factors of the changes of human's living environment on territory of Ukraine in Pleistocene and Holocene. Ukrainian geographical journal, 1, 19-29. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019 [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Дорошкевич С.П., Мацібора О.В., Кушнір А.С., Передерій В.І. Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені // Укр. геогр. журн. 2017. № 1. С. 19-29. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019
 
20. Doroshkevych S.P. (2018). The nature of the Middle Pobuzhzhya in Pleistocene according to the study of fossil soils. Kyiv, 175 p. [In Ukrainian]. [Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. Київ, 2018. 175 с.]
 
21. Matviishyna Zh. M., Kushnir A.S. (2018). Geoarchaeological approach in paleosoil research of archaeological sites. Ukrainian geographical journal, 4, 10-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.010 [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Кушнір А.С. Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях археологічних пам'яток. Укр. геогр. журн. 2018. №4. С.10-15]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.010