М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська. СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТРЕНДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.034
Ukr. geogr. z. 2021, N1:34-43
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

М.О. Барановський - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин;
В.В. Смаль - Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Київ;
О.В. Барановська - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин.

Резюме: 

До старопромислових регіонів в Україні належать Донецька та Луганська області, економічний профіль яких сформувався ще на зламі ХІХ-ХХ ст. Метою дослідження є аналіз особливостей розвитку, пошук механізмів відродження регіонів Східної України, особливо після початку збройного конфлікту у 2014 році. В статті розглянуто проблеми розвитку старопромислових регіонів Донбасу на основі поглибленого статистичного аналізу та сучасних концептуальних підходів до реформування такого типу територій. Встановлено, що до початку збройного конфлікту траєкторії розвитку Донецької та Луганської областей були типовими для старопромислових регіонів. Події 2014 року по-різному вплинули на регіони Східної України через неоднакові масштаби окупації економічного потенціалу. На основі аналізу динаміки макроекономічних показників, структури економіки та інвестицій доведено, що нині Донецька область практично зберегла основні тренди попереднього розвитку. Натомість підконтрольна уряду України частина Луганської області поступово перетворюється на аграрно-індустріальний регіон і втрачає ознаки старопромислового регіону. Відродження старопромислових регіонів Донбасу має базуватися на реальній реіндустріалізації та постіндустріалізації, включати реалізацію заходів, які спрямовані на розвиток людського капіталу (зміна ментальності, подолання патерналістських настроїв, активізація підприємницької ініціативи), та формування сприятливого ділового клімату. Для Луганської області актуальним завданням є подолання регіональних диспропорцій, логістичної відчуженості північних районів та інтеграція території на нових економічних зв’язках. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні особливостей трансформації економічного ландшафту Донецької та Луганської областей від початку збройного конфлікту, обґрунтуванні найбільш доцільних підходів до реформування старопромислових регіонів Донбасу.

Ключові слова: 
старопромислові регіони, Донецька область, Луганська область, стратегії розвитку регіонів, неоіндустріальна економіка
Сторінки: 
34-43
Література: 

1. Snigova O. (2018). Post-industrial economy of the old Industrial regions: what can the European experiense teat us? Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics. Vol. 1, 1, 165-183. [In Ukrainian]. [Снігова О. Постіндустріальна економіка старопромислових регіонів: чому нас вчить європейський досвід? // Регіоналістика і економіка сталого розвитку. 2018. Вип.1. №.1. C. 165-183.]
 
2. Bezzubko L.V., Bezzubko B.I. (2018). Development of strat-egies of old industrial regions.  The Economic bulletin of Donbass, 1 (51), 40-44. [In Ukrainian]. [Беззубко Л.В., Беззубко Б.І. Розвиток стратегій старопромислових регіонів // Економічний вісник Донбасу. 2018. №1 (51). C. 40-44.]
 
3. Rudenko L.G., Pidgrushnyi G.P., Gukalova I.V. (2002). Old industrial regions of Ukraine: search for a strategy of balanced development. Ukrainian geographical journal. 1, 4-13. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Підгрушний Г.П., Гукалова І.В. Старопромислові регіони України: пошук стратегії збалансованого розвитку // Укр. геогр. журн. 2002. №.1. С.4-13.]
 
4. Mrinska O. (2002). Peculiarities of regional policy in relation to old industrial regions in Great Britain (Merseyside) and Ukraine (Luhansk region). Management of a contemporary city, 10/12, 40-49. [In Ukrainian]. [Мрінська О. Особливості регіональної політики щодо старопромислових регіонів у Великобританії (Мерсісайд) та Україні (Луганська область) // Управління сучасним містом. 2002. №10/12. C. 40-49.]
 
5. Akimova V.V. (2019). Development trajectories of old industrial areas in the United Kingdom.  Long-developed regions: genesis, historical destinies, modern trends. Moscow, 235-246. [In Russian]. [Акимова В.В. Траектории развития старопромышленных регионов Великобритании / Староосвоенные регионы: генезис, исторические судьбы, современные тренды. Москва, 2019. C. 235-246.]
 
6. Vovk M.S., Mashchenko S.O. (2017). Integral indicator of old industrial orientation of the regions of Ukraine. Economic scope, 118, 222-235. [In Ukrainian]. [Вовк М.С., Мащенко С.О. Інтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України // Економічний простір. 2017. №118. C. 222-235.]
 
7. Yakovleva Yu. (2014). Social development of Donetsk region: socio-geographical aspect. Kharkiv. 416 p. [In Ukrainian]. [Яковлєва Ю. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект. Харків, 2014. 416 с.]
 
8. Melnyk I.G. (2011). Old industrial areas: typological features and classification. Socio-, physico-geographical and geo-ecological problems of old-industrial areas: materials of scientific-practical conference. Luhansk, 17-22. [In Ukrainian]. [Мельник І.Г. Старопромислові райони: типологічні риси і класифікація // Суспільно-, фізико-географічні та геоекологічні проблеми старопромислових районів: матеріали наук.-практ. конф. Луганськ, 2011. C. 17-22.]
 
9. Snigova O. (2011). Approaches to the identification of old industrial regions in foreign scientific literature. Business-inform. 7(2), 79-81. [In Ukrainian]. [Снігова О. Підходи до ідентифікації старопромислових регіонів в зарубіжній науковій літературі // Бізнес-інформ.2011. №7 (2). C. 79-81.]
 
10. Development strategy of old industrial cities: international experience and perspectives in Russia. Ed. by I. Starodubrovskaya (2011). Moscow, 248 p. [In Russian]. [Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России / Под. ред. И. Стародубровской. Москва, 2011. 248 с.]
 
11. Re-constructing the post-Soviet Industrial region. The Donbas in transition (2007). Ed. by Adam Swain. London and New York, 208 p.
 
12. Hu X., Hassink R. (2017). New perspectives on restructuring of old industrial areas in China: a critical review and research agenda,  Chinese Geographical Science.  27(1), 110-122. Doi: 10.1007/s11769-015-0784-8.
https://doi.org/10.1007/s11769-015-0784-8
 
13. Snigova O. (2016). Old industrial regions of Ukraine: how to get rid of the Stockholm syndrome. URL: https://dt.ua/macrolevel/staropromislovi-regioni-ukrayini-yak-pozbutisya-stokgolmskogo-sindromu-_.html [In Ukrainian]. [Снігова О. Старопромислові регіони України: як позбутися стокгольмського синдрому]. ZN, UA. URL: https://dt.ua/macrolevel/staropromislovi-regioni-ukrayini-yak-pozbutisya-stokgolmskogo-sindromu-_.html]
 
14. Amosha A.I., Novikova O.F., Antonyuk V.P., Lyshenko V.I., Zaloznova Yu.S., Logacheva L.M., Pankova O.V., Kasperovych O.Yu., Ischenko O.V. (2016). Project of the Conception of National Program on Renewal and Development of the peace in the East regions of Ukraine. The Economic bulletin of Donbass. 1 (43), 4-15. [In Ukrainian]. [Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Ляшенко В.І., Залознова Ю.С., Логачова Л.М., Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іващенко О.В. Проект концепції державної цільової програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України // Економічний вісник Донбасу. 2016. №1 (43). C. 4-15.]
 
15. Pidgrushnyi G.P. (2009). Industry and regional development of Ukraine. Kyiv, 300 p. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України. Київ, 2009. 300 с.]
 
16. Mezentsev K., Pidgrushnyi G., Mezentseva N. (2014). Regional development in Ukraine: socio-spatial inequality and polarization. Kyiv, 132 p. [In Ukrainian]. [Мезенцев К., Підгрушний Г., Мезенцева Н. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація. Київ, 2014. 132 с.].
 
17. Transformation of the Ukrainian economy structure: regional aspect. Ed. G.V. Balabanov, V.P. Nagirna, O.M. Nyzhnyk (2003). Kyiv, 2003. 404 p. [In Ukrainian]. [Трансформація структури господарства України: регіональний аспект /за ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. Київ, 2003. 404 с.]
 
18. Kotov Ye.V., Lyashenko V.I. (2014). Conceptual Approach to the Estimation of Modernisation Level of the Donbas Industrial Cities. The Economic bulletin of Donbass, 2(36), 4-22. [In Russian]. [Котов Е.В., Ляшенко В.И. Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса // Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2 (36). C. 4-22.]
 
19. Development strategy of Luhansk Oblast for 2021-2027 (2020). Severodonetsk, 116 p. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-luganskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/ [In Ukrainian]. [Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки. Сєвєродонецьк, 2020. 116 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-luganskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/]
 
20. The war in the Donbass: realities and perspectives for settlement (2019). Kyiv, 144 p. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf [In Ukrainian]. [Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Київ, 2019. 144 c.]. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf]
 
21. Development strategy of Donetsk Oblast for the period up to 2027 (2020). Kramatorsk, 223 p. URL: https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/Strategy-2027.pdf [In Ukrainian]. [Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року. Краматорськ, 2020. 223 c. URL: https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/Strategy-2027.pdf]
 
22. Husieva N.V., Zadiesientsev O.M. (2017). Problems of the development of the Severodonetsk-Lysychansk aglomeration in new geopolitical situation. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Geographical Sciences. Is. 7, 36-42. [In Ukrainian]. [Гусєва Н.В., Задєсєнцев О.М. Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Географічні науки. 217. Вип. 7. С. 36-42.]
 
23. Melnyk I. (2017). Urban settlements of Luhansk region: new challenges against the background of old problems. Urban Ukraine: In the Epicenter of Spatial Changes. K.Mezentsev, Ya.Oliinyk, N.Mezentseva (eds.) Kyiv, 121-142. [In Ukrainian]. [Мельник І. Міські поселення Луганщини: нові виклики на фоні старих проблем //Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ, 2017. C. 121-142.]
 
24. Snihova O. (2017). The possibilities of post-industrial competitive advantages' formation of old-industrial regions of Ukraine. The Economic bulletin of Donbass, 1(47), 39-51. [In Ukrainian]. [Снігова О. Можливості формування постіндустріальних конкурентних переваг старопромислових регіонів України // Економічний вісник Донбасу. 2017. №1 (47). C. 39-51.]
 
25. Kotov Ye.V., Lyashenko V.I. (2014). Modernization and prospects of advancing development of Donbass in view of theory of Kondratieff's long waves. The Economic bulletin of Donbass. 3(37), 4-19. [In Russian]. [Котов Е.В., Ляшенко В.И. Модернизация и перспективы опережающего развития Донбасса в свете теории длинных волн Кондратьева / Економічний вісник Донбасу. 2014. №3 (37). C. 4-19].