Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник. ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИАЕРОДРОМНИХ ТЕРИТОРІЙ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.044
Ukr. geogr. z. 2021, N1:44-53
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Я. Новаковський - Національна академія аграрних наук України, Київ;
А.Г. Мартин - Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ;
І.О. Новаковська - Національний авіаційний університет, Київ;
І.В. Славін - Національний авіаційний університет, Київ;
Л.Р. Скрипник - Національний авіаційний університет, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розкрити особливості впровадження геопросторового аналізу при формуванні обмежень у землекористуванні на прикладі взаємодії землекористування авіаційного транспорту з прилеглими територіями й центрами глобальної урбанізації. Обґрунтовано необхідність застосування даних ДЗЗ спільно з ГІС-технологіями для створення моделей та візуалізації майбутніх синергетичних зв’язків девелопменту аеропортової інфраструктури та міського землекористування. Запропоновано шляхи удосконалення здійснення процесів ухвалення планувальних рішень та регіонального розвитку за умови застосування високотехнологічних методів ДЗЗ-ГІС, як основи для підвищення рівня економічно ефективного, екологічно збалансованого, соціально впорядкованого землекористування. Пропонуються зміни та доповнення до нормативно-правових актів регулювання системи використання земель авіаційного транспорту.

Ключові слова: 
земельні ресурси, дані ДЗЗ, ГІС-технології, аудит, містобудівний кадастр, землі авіаційного транспорту
Сторінки: 
44-53
Література: 

1. On the General scheme of planning of the territory of Ukraine: the Law of Ukraine (2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 [In Ukrainian]. [Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07 лютого 2002 р. № 3059-III-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14]
 
2. On approval of the Aviation Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030: Legislation of Ukraine (2018). URL: https://mtu.gov.ua/projects/166/[In Ukrainian]. [Про схвалення Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2018 р. URL: https://mtu.gov.ua/projects/166/]
 
3. Storchous M.D. (2015). Current state, problems and prospects of application of information technologies in the use of lands of settlements. Information technology and computer engineering, 1, Iss.2, 10-16. [In Ukrainian]. [Сторчоус М.Д. Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2015. № 1.Вип. 2. С. 10-16.]
 
4. Robert Freestone, Douglas Baker (2010). Challenges in land use planning around Australian airports. Journal of Air Transport Management, 16(5), 264-271.
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2010.03.001
 
5. Bradley F. Blackwell, Travis L. De Vault, Esteban Fernández-Juricicb and Richard A. Dolbeer (2009).Wildlife collisions with aircraft: A missing component of land-use planning for airports. Landscape and Urban Planning, 93(1), 1-9.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.07.005
 
6. Novakovska I.O. (2018). Economics of land use. Textbook. Kyiv, 400 p. [In Ukrainian]. [Новаковська І.О. Економіка землекористування: Навчальний посібник. Київ, 2018. 400 с.]
 
7. Novakovska I.O. (2016). Urban land use management. Monograph. Kyiv, 304 p. [In Ukrainian]. [Новаковська І.О. Управління міським землекористуванням: Монографія. Київ, 2016. 304 с.]
 
8. The introduction of Geographic Information Systems (GIS) in airport management. URL: https://www.ikusi.aero/en/blog/use-geographic-information-systems-airport-management
 
9. Land Code of Ukraine: Legislation of Ukraine (2001). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [In Ukrainian]. [Земельний кодекс України: Відомості Верховної Ради України від 25 жовт. 2001 р.№ 2768-ІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14]
 
10. Utilization of the Airport Geographic Information Systems (AGIS) to Develop an Accurate Digital Map. URL: https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOTJ-11-1
 
11. Skrypnyk L.R. (2020). Environmentally friendly use of air transport lands. PhD thesis. Kyiv, 287 p. [In Ukrainian]. [Скрипник Л.Р. Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту. Дисертація на здоб. ступеня докт. філософії. спец. 051 «Економіка». Київ, 2020. 287 с.]
 
12. Guide to airport services Part 3. The danger created by wildlife and methods of its reduction. Doc 9137. (2012). URL: http://aviadocs.com/icaodocs/Docs/9137_p3_cons_ru.pdf [In Ukrainian]. [Керівництво по аеропортовим службам (2012). Частина 3. Створювана дикою природою небезпека і методи її зменшення. Doc 9137.: веб-сайт. URL: http://aviadocs.com/icaodocs/Docs/9137_p3_cons_ru.pdf]
 
13. Air Code of Ukraine: Legislation of Ukraine (2011). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17 [In Ukrainian]. [Повітряний кодекс України: Відомості Верховної Ради України від 18 грудня 2011 р. № 2059-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17]
 
14. On approval of the Procedure for maintaining the State Land Cadastre: Legislation of Ukraine (2012). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF[In Ukrainian]. [Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова КабінетуМіністрівУкраїни від 17 жовтня 2012 р. № 1051 К-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF]
 
15. On the State Land Cadastre: Law of Ukraine (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 [In Ukrainian]. [Про Державний земельний кадастр: Закон України від 19 грудня 2011 р. № 3613-VI-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17]