В.М. Петлін, В.О. Фесюк, З.К. Карпюк. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031
Ukr. geogr. z. 2021, N2:31-41
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.М. Петлін - Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк;
В.О. Фесюк - Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк;
З.К. Карпюк - Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

Резюме: 

Мета публікації – з’ясувати особливості формування, сучасної структури, перспектив розвитку регіональної екомережі Волинської області, обґрунтуваи заходи щодо оптимізації її територіальної організації. Застосовано методи порівняльно-географічного аналізу, картографічного моделювання, статистичний. Охарактеризовано усі наявні природоохоронні мережі області: території та об’єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя Рамсарського переліку, особливо важливі природоохоронні території мережі Емеральд, регіональну екомережу, подано розроблену авторами схему регіональної екомережі, визначено проблеми її функціонування. Особливості розвитку природно-заповідного фонду, обґрунтування структурно-функціональних елементів регіональної екомережі розглянуто із врахуванням їх ієрархічності й ландшафтної репрезентативності. Обґрунтовано необхідність подальших фізико-географічних досліджень регіональних природоохоронних мереж з метою оптимізації ландшафтно-екологічної організації території.

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, водно-болотні угіддя, Рамсарський перелік, регіональна екомережа, мережа Емеральд, Волинська область
Сторінки: 
31-41
Література: 

1. Law of Ukraine «On the Fundamental Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n8 [In Ukrainian]. [Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». URL: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n8]
 
2. Hrynevetskyi V. (2002). The concept of the ecological network and the main directions of its landscape studies in Ukraine. Ukrainan geographical joural,  4, 62-67. [In Ukrainian]. [Гриневецький В. Т. Поняття екомережі та основні напрями її ландшафтознавчого обґрунтування в Україні // Укр. геогр. журн. 2002. № 4. С. 62-67.]
 
3. Grodzynskyi M. (2014). Landscape ecology: textbook. Kyiv, 550 p. [In Ukrainian]. [Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія: підручник. Київ, 2014. 550 с.]
 
4. Sheliah-Sosonko Yu., Tkachenko V., Andrienko T., Movchan Ya. (2005). The Eco-network of Ukraine and Its Natural Nuclei. Ukrainian Botanical Journal. Vol. 62,  2, 142-158. [In Ukrainian]. [Шеляг-Сосонко Ю. Р., Ткаченко В. С., Андрієнко Т. Л., Мовчан Я. І. Екомережа України та її природні ядра // Укр. ботан. журн. 2005. Т. 62. № 2. С. 142-158.]
 
5. Tsaryk L. (2009). Geographical basis of formation and development of regional nature protection systems (conceptual approaches, practical implementation). Ternopil, 320 p. [In Ukrainian]. [Царик Л. П. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація). Тернопіль, 2009. 320 с.]
 
6. Samoilenko V., Kohorda N. (2013). Regional and local econetworks: textbook. Kyiv, 192 p. [In Ukrainian]. [Самойленко В. М., Корогода Н. П. Регіональні та локальні екомережі : підручник. Київ, 2013. 192 с.]
 
7. Yuhlichek L., Vyhovska T. (2011). Ecological network of Khmelnytskyi area. Khmelnytskyi, 100 p. [In Ukrainian]. [Юглічек Л. С., Виговська Т. В. Екологічна мережа Хмельниччини. Хмельницький, 2012. 100 с.]
 
8. Yatsentiuk Yu. (2012). Regional econetwork of Vinnytsia Oblast. Human being and the environment. Problems of neoecology.  1-2, 77-85. [In Ukrainian]. [Яцентюк Ю. В. Регіональна екомережа Вінницької області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2012, № 1-2. С. 77-85.]
 
9.  Melnyk V., Kuzmishyna I., Kotsun L. et all. (2010). Objects of the Volyn highlands Nature Reserve Fund. Nature of Western Polesie and adjacent territories, 7. Ed. F. V. Zuzuk. Lutsk , 117-136. [In Ukrainian]. [Об'єкти природно-заповідного фонду Волинської височини / В. І. Мельник, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун та ін. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / відп. ред. Ф. В. Зузук. Луцьк, 2010. № 7. С. 117-136.]
 
10. Karpiuk Z. (2013). Development of the protected area in Volyn Polissia. Nature of Western Polissia and adjacent territories, 10. Collection of scientific works. Ed. F. Zuzuk. Lutsk,  55-63 [In Ukrainian]. [Карпюк З. К. Розвиток заповідної справи на Волинському Поліссі // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк, 2013. № 10. С. 55-63.]
 
11. Kovalchuk I., Fesiuk V., Pavlovska T., Rudyk O. Natural-reserve network of the Volyn oblast: parameters of the current state, dynamics indicators, cartographic models. URL: http://maptimes.inf.ua/CH_08/7.pdf [In Ukrainian]. [Ковальчук І. П., Фесюк В. О., Павловська Т. С., Рудик О. В. Природна-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі. URL : http://maptimes.inf.ua/CH_08/7.pdf]
 
12. Karpiuk Z. (2016). Problems and prospects of functioning of the ecological network. In: Fesiuk V.,  Puhach S., Slaschchuk A. et all. Current ecological status and prospects of ecologically safe sustainable development of Volyn oblast. Ed. O. Fesiuk. Kyiv, p. 231-276. [In Ukrainian]. [Карпюк З. К. Проблеми та перспективи функціонування екологічної мережі // Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області . / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук та ін. за ред. В. О. Фесюка. Київ, 2016. С. 231-276.]
 
13. Karpiuk Z., Fesiuk V., Antypiuk O. (2018). Nature Reserve Fund of the Volyn oblast. Kyiv, 136 p. [In Ukrainian]. [Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.]
 
14. Zuzuk F., Suhomlin K., Zaleskyi I., Pogrebskyi T., Kovalchuk S. (2016). Physical and geographical features of swamping of some areas of the basin of the river Pripyat in Volyn and Brest regions protected under the Ramsar Convention and their role in the life of migratory birds. Nature of Western Polissya and adjacent territories, 13. Collection of scientific works. Ed. F. Zuzuk. Lutsk ,  190 p. [In Ukrainian]. [Зузук Ф. В., Сухомлін К. Б., Залеський І. І., Погребський Т. Г., Ковальчук С. І. Фізико-географічні особливості заболочування окремих територій басейну р. Прип'ять у Волинській області, що охороняються згідно Рамсарської конвенції, і їх роль в життєдіяльності перелітних птахів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк, 2016. № 13. 190 с.]
 
15. Poliyanska K., Borysenko K., Pavlachyk P., Vasyliuk O., Marushchak O. , Shyriaeva D., Kuzemko A., Oskyrko O. and others (2017). Involvement of the public and scientists in the design of the Emerald network in Ukraine. Ed. A. Kuzemko. Kyiv, 304 p. [In Ukrainian]. [Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П., Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. / під ред. д. б. н. А. Куземко. Київ, 2017. 304 с.]
 
16. Boltachov O., Didukh Ya., Dudkin O. et all. (2011); Emerald network in Ukraine. Ed. L. Protsenko. Kyiv, 37 p. [In Ukrainian]. [Смарагдова мережа в Україні / Болтачов О. Р., Дідух Я. П., Дудкін О. В. та ін.; під ред. Л. Д. Проценка. Київ, 2011. 37 с.]
 
17.  Fesiuk V., Moroz I., Karpiuk Z., Polianskyi S., Fesiuk V.  (2018) Objects and territories of the Emerald Network of the Volyn oblast. Natural resources of the region: problems of use, revitalization and protection: Proceedings of the III International Scientific Seminar dedicated to the 30th anniversary of the Department of Rational Use of Natural Resources and Nature Protection of Ivan Franko Lviv National University (Lviv, October 5-7, 2018). Lviv, p. 338-342. [In Ukrainian]. [Об'єкти та території Смарагдової мережі Волинської області / Фесюк В. О., Мороз І. А., Карпюк З. К., Полянський С. В., Фесюк В. О. // Природні ресурси регіону : проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару, присвяченого 30-річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 5-7 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С. 338-342.]
 
18. Project for the organization of the territory of Pripyat - Stokhid National Park, protection, reproduction and recreational use of its natural complexes and objects. (2011) Kyiv: PJSC «Kurs Scientific and Production Complex», Private Enterprise «Center for Environmental Management», 341 p. [In Ukrainian]. [Проект організації території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. Київ : ПАТ «Науково-виробничий комплекс "Курс"», приватне підприємство «Центр екологічного управління», 2011. 341 с.]
 
19. Emerald Network Interactive Map. URL: http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/27/ [In Ukrainian] [Інтерактивна карта Смарагдової мережі. URL: http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder/apps/27/]