В.І. Осадчий, В.К. Хільчевський, В.О. Манукало. НАЦІОНАЛЬНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ – СТОЛІТТЯ СИСТЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗІВ (1921-2021 роки)

https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.003
Ukr. geogr. z. 2021, N3:03-11
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.І. Осадчий - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ;
В.К. Хільчевський - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
В.О. Манукало - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ.

Резюме: 

19 листопада 2021 р. виповнюється 100 років з часу заснування національної гідрометеорологічної служби в Україні. Мета цього дослідження полягає у стислому висвітленні загальної історії діяльності гідрометслужби, особливостей окремих періодів її розвитку впродовж 1921-2021 років. Окрему увагу приділено періоду, який розпочався з 1991 р. – з часу незалежності України, оскільки в цей час відбувалося становлення національної гідрометслужби. У прийнятому в 1999 р. Законі України «Про гідрометеорологічну діяльність» вперше з’явився термін «національна гідрометеорологічна служба». Висвітлено питання формування системи управління гідрометеорологічною службою, розроблення і прийняття важливих нормативно-правових актів у сфері її діяльності, а також науково-технічного розвитку, зокрема впровадження сучасних методів і технологій проведення метеорологічних та гідрологічних спостережень і прогнозування. Розкрито основні напрями міжнародної діяльності Національної гідрометеорологічної служби України, особливо участі в програмах ВМО.

Ключові слова: 
національна гідрометеорологічна служба, метеорологічні спостереження, гідрологічні спостереження, моніторинг, Україна
Сторінки: 
03-11
Література: 

1. Role and operation of National Meteorological and Hydrological Services: a statement by the World Meteorological Organization for Directors of NMHSs (2015). WMO. URL: https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=14283#.YGc7Mugzbcc
 
2. Convention of the World Meteorological Organization (1947). URL: https://cils.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Convention-of-the-World-Meteorological-Organization...
 
3. Decree of the Council of People's Commissars of the Ukrainian SSR dated November 19, 1921 «On the meteorological service in Ukraine.» Kharkiv. No. 119. I. [In Russian]. [Декрет Совета народных комиссаров УССР от 19 ноября 1921 года «О метеорологической службе на Украине». г. Харьков. Арх. спр. № 119 п. І.]
 
4. Kovalenko S. D. (2008). Problems of meteorology in the activity of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1919-1921). URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2008-3/08ksdnku.pdf [In Ukrainian]. [Коваленко С. Д. Проблеми метеорології в діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України (1919-1921 рр.). 2008. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2008-3/08ksdnku.pdf]
 
5. Kovalenko S. D. (2009). To the history of the Ukrainian meteorological service as a member of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1921-1927). URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2009-5/09_kovalenko.pdf [In Ukrainian]. [Коваленко С. Д. До історії діяльності української метеорологічної служби у складі Сільськогосподарського наукового комітету України (1921-1927). 2009. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2009-5/09_kovalenko.pdf]
 
6. Hydrometeorological Service of Ukraine for 50 years of Soviet power (1970). Leningrad. [In Russian]. [Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1970. 272 с.]
 
7. Lipinskyi V. M. (2006). Hydrometeorological service in Ukraine. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 1, 5-13. [In Ukrainian]. [Ліпінський В.М. Гідрометеорологічна служба в Україні // Укр. гідрометеоролог. журн. 2006. № 1. С. 5-13.]
 
8. Hydrometeorological Service of Ukraine (2015). Ed. V. M. Lipinskyi. Kyiv, 292 p. In Ukrainian]. [Гідрометеорологічна служба України / За ред. В.М. Ліпінського. Київ, 2015. 292 с.]
 
9. Kosovets O., Dovgych M., Sokolov V. (2010). Political repressions of the employees of the hydrometeorological service of the USRR - URSR in 1930-1940. From the archives VUCHK, GPU, NKVD, KGB, 2, 180-212. [In Ukrainian]. [Косовець О., Довгич М., Соколов В. Політичні репресії співробітників гідрометеослужби УСРР-УРСР у 1930-1940-х рр. // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 2010. № 2. С. 180-212.]
 
10. Kosovets O. O. (2011). On the participation of employees of the State Hydrometeorological Service in the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident // Proceedings of the Central Geophysical Observatory, 7 (21), 103-112. [In Ukrainian]. [Косовець О. О. Про участь працівників Державної гідрометслужби у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. 2011. Вип. 7 (21). С. 103-112.]
 
11. Khilchevskyi V. K, Osadchyi V. I. (2016). The National Hydrometeorological Service in Ukraine is 95 years old: the chronology of changes. Scientific works of the Ukrainian Hydrometeorological Institute, 269, 173-183. [In Ukrainian]. [Хільчевський В.К., Осадчий В.І. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін // Наукові праці Українського н.-д. гідрометінституту. 2016. Вип. 269. С. 173-183.]
 
12. Khilchevskyi V. K. (2021). The National Hydrometeorological Service in Ukraine is 100 years old: the role of graduates-hydrologists of Taras Shevchenko University of Kyiv in its activities. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 2 (60), 6-32. [In Ukrainian]. [Хільчевський В.К. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 100 років: роль випускників-гідрологів Київського університету імені Тараса Шевченка в її діяльності // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. №2 (60). С. 6-32.].
 
13. Ivus G.P, Martazinova V.F. (2017). A brief review of meteorological research in the late XX - early XXI century in Ukraine. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 19, 19-25. [In Ukrainian]. [Івус Г.П., Мартазінова В.Ф. Короткий огляд метеорологічних досліджень в кінці XX - початку XXI століття в Україні // Укр. гідрометеоролог. журн. 2017. № 19. С. 19-25.]
https://doi.org/10.31481/uhmj.19.2017.02
 
14. Khilchevskyi V.K., Hopchenko Ye.D., Loboda N.S. et al. (2017) University hydrological science in Ukraine and prospects for its further development // Ukrainian Hydrometeorological Journal, 19, 6-28. [In Ukrainian]. [Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку / В. К. Хільчевський, Є. Д. Гопченко, Н. С. Лобода та ін. // Укр. гідрометеоролог. журн. 2017. № 19. С. 90-105.]
https://doi.org/10.31481/uhmj.19.2017.11
 
15. Khilchevskyi V.K. (2020). Essays on the History of Hydrochemistry in Ukraine. Kyiv, 136 p. [In Ukrainian]. [Хільчевський В.К. Нариси історії гідрохімії в Україні. Київ, 136 с.]
 
16. Khilchevskyi V.K., Hrebin V.V., Osadchyi V.I. (2003). Ukrainian hydrologists, hydrochemists, hydroecologists . Kyiv, 176 p. [In Ukrainian]. [Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь, В.І. Осадчий та ін. Київ: Ніка-Центр, 2004 176 с.]
 
17. Stepanenko S.M., Serbov M.G., Tuchkovenko Yu S. et al. (2012). Odesa Hydrometeorological Institute - Odesa State Ecological University - 80 years. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 1, 5-19. [In Ukrainian]. [Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років / С.М. Степаненко, М. Г. Сербов, Ю. С. Тучковенко та ін. // Укр. гідрометеоролог. журн. 2012. № 10. С. 5-19.]
 
18. Manukalo V.O., Kulbida M.I., Ivanov B.O. (2019). Improving the hydrometeorological service of users based on application of modern information technologies. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 3, 14-24. [In Ukrainian]. [Манукало В. О., Кульбіда М. І., Іванов Б. О. Удосконалення гідрометеорологічного обслуговування користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій // Укр. гідрометеоролог. журн. 2019. № 23, С.14-24.]
https://doi.org/10.31481/uhmj.23.2019.02
 
19. Law of Ukraine «On hydrometeorological activity», 1999, with changes and additions during 2006-2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-14#Text [in Ukrainian]. [Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність», 1999 р., зі змінами і доповненнями протягом 2006 - 2019рр. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-14#Text]
 
20. Climate of Ukraine. (2003). V. M. Lipinsky, V. A. Dyachuk, V. M. Babichenko (eds). Kyiv, 343 p. [In Ukrainian]. [Клімат України / За редакцією В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. Київ, 2003. 343 с.]
 
21. Procedure for state water monitoring. Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 2018 # 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text [In Ukrainian]. [Порядок здійснення державного моніторингу вод. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text]