В.К. Борисенко, Т.Г. Рендюк. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.063
Ukr. geogr. z. 2021, N3:63-70
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.К. Борисенко - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України, Київ;
Т.Г. Рендюк - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Висвітлено питання щодо розселення у географічному просторі України представників національних меншин та головних етнічних груп, які складають певну частину населення держави, аспекти, пов’язані з етнічною географією та сучасною етнодемографічною ситуацією в країні, визначаються категорії іноетнічних вкраплень на теренах Української держави, порушуються питання про дефініції при виясненні етнічної карти, розкриваються на об’єктивній основі процеси інтеграції етнічних спільнот в українське громадянське суспільство. Наголошено на важливості питання щодо розвитку регіональної специфіки культури та збереження просторової ідентифікації. Акцентована увага на взаємозв’язок між історією відповідних етнічних груп та їх сучасним географічним розміщенням на території України, а також на дискусійні питання щодо взаємин між різними етнічними спільнотами і пошуки шляхів для миру й злагоди у міжетнічних відносинах. Розкривається політична спекуляція навколо етнічного складу населення України, його географічного розташування на карті держави, небезпека штучних конфліктів між толерантними між собою етнічними спільнотами, яка підігрівається політичними партіями, у тому числі з врахуванням географічного чинника.

Ключові слова: 
українці, географічне розміщення, етнічна географія, терени України, громадянське суспільство, інтеграція, самобутність, національні меншини, етнічні групи
Сторінки: 
63-70
Література: 

1. National Atlas of Ukraine (2007) Editor-in-Chief L.G. Rudenko. Kyiv, 435 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / Голов. ред. Л.Г. Руденко. Київ, 2007. 435 с.].
 
2. Rudenko L.G., Bochkovskaya A.I., Polivach K.A., Chabanyuk, V.S., Santalova S.O., Podvoyska V.I., Leiberyuk O.M., Vyshnya M.M., Kirilyuk M.O. (2020). The population of Ukraine and its natural and cultural heritage in the atlas information system. Ukrainian Geographical Journal, 4, 57-70. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Поливач К.А., Чабанюк В.С., Санталова С.О., Подвойська В.І., Лейберюк О.М., Вишня М.М., Кирилюк М.О. / Населення України та його природна і культурна спадщина в атласній інформаційній системі // Укр. геогр. журн. 2020. № 4. С. 57-70.].
 
3. Zastavny F.D. (2011). Ukraine: nature, population, economy. Monograph. Lviv, 504 p. [In Ukrainian]. [Заставний Ф.Д. Україна: природа, населення, економіка. Монографія. Львів, 2011. 504 с.]
 
4. Dnistrianskiy M.S. (2008). Ethnogeography of Ukraine. Lviv, 230 p. [In Ukrainian]. [Дністрянський М.С. Етногеографія України. Львів, 2008. 230 с.]
 
5. Lozynsky R. (2008). The language situation in Ukraine. (socio-geographical view). Lviv, 503 p. [In Ukrainian]. [Лозинський Р. Мовна ситуація в Україні. (суспільно-географічний погляд). Львів, 2008. 503 с.]
 
6. Naulko V.I. (1965). Ethnic composition of the population of the Ukrainian SSR. Kyiv, p. 56-68. [In Ukrainian]. [Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. Київ, 1965. С. 56-68.]
 
7. Naulko V.I. (1968). Geographical location of the peoples of the Ukrainian SSR. Map. [In Russian]. [Наулко В. І. Географія розміщення народів Української РСР. 1968, Карта.]
 
8. Naulko V.I. (1975). Development of interethnic relations in Ukraine. (historical and ethnographic essay). Kyiv, 276 p. [In Russian]. [Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. (Историко-этнографический очерк). 1975, Киев. 276 с.]
 
9. Naulko V.I. (1998). Who lives in Ukraine and since when. Kyiv, p 5. [In Ukrainian]. [Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні. 1998. Київ. С. 5.]
 
10. Shabliy O.I. (1993). Theoretical and methodological problems of ethnogeography of Ukraine development // Modern problems of population geography in Ukraine. Abstracts of the First All-Ukrainian Seminar on Population Geography. Lutsk, 190-200. [In Ukrainian]. [Шаблій О.І. Теоретичні і методологічні проблеми розвитку етногеографії України // Сучасні проблеми географії населення в Україні. Тези доповідей І Всеукраїнського семінару з географії населення. Луцьк, 1993. С.190-200.]
 
11. Rendyuk T.G. (2011). Ukrainians in Romania and Romanians in Ukraine: Problems of the Past and Present. Kyiv, 293 p. [In Ukrainian]. [Рендюк Т.Г. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище. Київ, 2011. 293 с.]
 
12. Sergiychuk V.I. (1996). Ethnic borders and state border of Ukraine. Ternopil, 184 p. [In Ukrainian]. [Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. 1996. Тернопіль. 184 с.]
 
13. Voronko O.G. (2009). Results of general censuses of 1959-2001 as a source of studying regional ethnic processes in Ukraine. Scientific notes. Collection of works of young scientists and graduate students. Vol. 19 (2). Kyiv, 250-263. [In Ukrainian]. [Воронко О.Г. Підсумки загальних переписів населення 1959-2001 рр. як джерело вивчення регіональних етнічних процесів в Україні // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. 19 (2). Київ, 2009. С. 250-263.]
 
14. Yevtukh V.B., Troshchinsky V.P. and others. (2004). Ethnonational structure of Ukrainian society. Directory. Kyiv, 342 p. [In Ukrainian]. [Євтух В.Б., Трощинський В.П. та ін. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. Київ, 2004. 342 с.]
 
15. National minorities in Ukraine. (2003). Information and bibliographic index. Kyiv, p 12-13. [In Ukrainian]. [Національні меншини в Україні. Інформаційно-бібліографічний покажчик. Київ, 2003. С. 12-13.]
 
16. Borysenko V.K. (2018). Ethnographic features of the culture of Ukrainians and Hungarians in Transcarpathia. // Strategic priorities, 1, 14. [In Ukrainian]. [Борисенко В.К. Етнографічні особливості культури українців та угорців Закарпаття // Стратегічні пріоритети. 2018. № 1. С. 14.]
 
17. The ideal of Greater Hungary as a dangerous factor in destabilizing the situation in Central and Eastern Europe. (2019). Kyiv, 26 p. [In Ukrainian]. [Ідеал Великої Угорщини - небезпечний чинник для дестабілізації ситуації в регіоні Центральної та Східної Європи. Київ, 2019. С. 26.]
 
18. Borysenko V.K. (2019). Dynamics of development of national minorities and ethnic groups in Ukraine at the beginning of the XXI century // Folk art and ethnology, 6, 35. [In Ukrainian]. [Борисенко В.К. Динаміка розвитку національних меншин та етнічних груп в Україні на початку ХХІ століття // Народна творчість та етнологія, 2019, № 6. С. 35.]
https://doi.org/10.15407/nte2019.06.029
 
19. Romanian and Moldovan national minorities in Ukraine: status, trends and opportunities for cooperation. Collection of scientific and expert materials. (2019). Kyiv, 106 p. [In Ukrainian]. [Румунська та молдавська національні меншини в Україні: стан, тенденції та можливості співпраці. Збірник науково-експертних матеріалів. Київ, 2019. С. 106.]
 
20. The revival of «Greater Romania» - is it a phantom ideal or a danger of destabilizing the situation in the region. (2018). Kyiv, 44 p. [In Ukrainian]. [Відродження «Великої Румунії» - примарний ідеал або небезпека дестабілізаціїї ситуаціїї в регіоні. Київ, 2018. 44 с.].
 
21. Braichevska O., Volosyuk G., Malinovska O., Pylynsky J., Popson N., Ruble B. (2003). «Unconventional» immigrants in Kyiv. Kyiv, 16. [In Ukrainian]. [Брайчевська О., Волосюк Г., Малиновська О., Пилинський Я., Попсон Н., Рубл Б. «Нетрадиційні» іммігранти у Києві. К., 2003. С. 16.]
 
22. Kotyhorenko V. (2004). Ethnic contradictions and conflicts in modern Ukraine: political science concept. Kyiv, 156 p. [In Ukrainian]. [Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Київ, 2004. С. 156.]
 
23. Declaration of State Sovereignty of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12 [In Ukrainian]. [Декларація про державний суверенітет України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12 ]
 
24. Declaration of the Rights of Nationalities of Ukraine 1991 // Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic version. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21342 [In Ukrainian]. [Декларація прав національностей України 1991 // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21342]