Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.С. Чабанюк, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.І. Подвойська, М.М. Вишня. АТЛАСНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ)

https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.008
Ukr. geogr. z. 2021, N4:08-17
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії НАН України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії НАН України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії НАН України, Київ;
В.С. Чабанюк - Інститут географії НАН України, Київ;
А.І. Бочковська - Інститут географії НАН України, Київ;
К.А. Поливач - Інститут географії НАН України, Київ;
В.І. Подвойська - Інститут географії НАН України, Київ;
М.М. Вишня - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Метою здійснення дослідження було виявлення і класифікація загроз на шляху до сталого розвитку регіонів України з акцентом на загрози, що мають просторовий вимір і відповідно з можливістю їх картографічної візуалізації, опрацювання методології створення Атласної інформаційної системи (АтІС) загроз як складової науковоінформаційного забезпечення сталого розвитку регіонів держави. Під АтІС розуміється проблемно-орієнтована інформаційна система, що створена як програмно-технологічний і інструментальний засіб для вирішення завдань зі збору, зберігання, оброблення, аналізу та представлення інформації про потенційні загрози для сталого розвитку України на заданих просторових рівнях з розширеними можливостями геовізуалізації, просторово-статистичного аналізу та підтримки прийняття відповідних управлінських рішень. Загрози, які виникають на шляху розвитку України стосуються майже усіх сфер її функціонування. При класифікації загроз, спричинених системою факторів їх виникнення, сформовано послідовність розділів системи (формування тематичних шарів інформації і відповідного їх представлення). Новизна дослідження – вперше в Україні розроблено методологію створення АтІС загроз розвитку регіонів держави та створено її прототип стосовно найнебезпечніших для України техногенних загроз.

Ключові слова: 
загрози, виклики, атласна інформаційна система, техногенні загрози, класифікація загроз, концептуальна модель
Сторінки: 
08-17
Література: 

1. Rudenko L.H., Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O. (2016). Challenges and threats of Ukrainian spatial development towards European integration. Ukrainian geographical journal, 4, 41-46. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції. // Укр. геогр. журн. 2016. №1. С. 41-46. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041
 
2. Rudenko L.H., Gorlenko I.O., Gukalova I.V. et al. (2004). Assessment of the implementation status of the fi nal documents of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. Kyiv, 208 p. [In Ukrainian]. [Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, І.В. Гукалова та ін. Київ, 2004. 208 с.]
 
3. Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030 (draft). (2017). UNDP, Kyiv. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-ptimized.pdf [In Ukrainian]. [Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) Київ, 2017, ПРООН URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/ UNDP_Strategy_v06-ptimized.pdf ]
 
4. Grechko T.K., Lisovskyi S.A., Romaniuk S.A., Rudenko L.G. (2015). Social administration in providing sustainable (balanced) development. Textbook. The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the Institute of Geography of NAS of Ukraine. Kyiv, 364 p. [In Ukrainian]. [Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: Навчальний посібник / Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут географії НАН України. Київ, 2015. 264 с.]
 
5. Rudenko L.H., Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O. (2015). The contribution of geographers of the National Academy of Sciences of Ukraine to the study of nature management and sustainable development. Sustainable development - XXI century: management, technologies, models. Cherkasy, p. 131-139. [In Ukrainian]. [Руденко Л., Лісовський С., Маруняк Є. Внесок географів НАН України в опрацювання проблематики природокористування та сталого розвитку // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Черкаси, 2015. C.131-139.]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.003
 
6. Lisovskyi S., Maruniak Eu. (2017). Problems of sustainable development's indication and monitoring in Ukraine. Sustainable development, 1, 10-16. [In Russian]. [Лисовский С., Маруняк Е. Проблемы индикации и мониторинга устойчивого развития в Украине // Международный журнал устойчивого развития. 2017. №1. С. 10-16.]
 
7. Rudenko L.H., Dronova O.L. (2014). Evaluation and mapping of state of emergency risk in Ukraine - European context. Ukrainian geographical journal, 1, 53-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2014.01.053 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Дронова О.Л. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст. // Укр. геогр. журн. 2014. №1. С. 53-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2014.01.053]
https://doi.org/10.15407/ugz2014.01.053
 
8. Rudenko L.H., Lisovskyi S.A. (2009). Risks of sustainable development of Ukraine due to its natural resource potential. Spatial analysis of natural and man-made risks in Ukraine. Kyiv, p. 50-55. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А. Ризики збалансованого розвитку України, зумовлені її природно-ресурсним потенціалом // Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. Київ, 2009. С.50-55.]
 
9. Rudenko L.H., Bochkovska A.I., Zapadniuk S.O., Polyvach K.A. (2014). Atlas of emergencies: a combination of eff orts of scientists and managers. National mapping: actual state, problems and development prospects. Iss. 6. Kyiv, p. 87-92. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Западнюк С.О., Поливач К.А. Атлас надзвичайних ситуацій: поєднання зусиль науковців та управлінців // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Київ, 2014. Вип. 6. С. 87-92.]
 
10. Rudenko L.H., Bochkovska A.I., Zapadniuk S.O., Polyvach K.A. (2015). Regional analysis of potential hazards and risks for human activity in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2, 50-58. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.050 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Западнюк С.О., Поливач К.А. Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні // Укр. геогр. журн. 2015. №2. С. 50-58. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.050 ]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.050
 
11. Rudenko L., Polyvach K., Chabanyuk V. and others. Ed. L. Rudenko. (2018) Cultural heritage in the Atlas geoinformation system of sustainable development of Ukraine. Kyiv, 172 p. [In Ukrainian]. [Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк та ін. За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2018. 172 с.]
 
12. Yudin E.G. (1997). Methodology of science. Consistency. Activity. Moscow, 444 p. [In Russian]. [Юдин Э.Г. Методология Науки. Системность. Деятельность. Москва, 1997. 444 с.]
 
13. Chabaniuk V.S. (2018). Relational cartography: Theory and practice. Kyiv, 525 p. [In Ukrainian]. [Чабанюк В.С. Реляційна картографія: Теорія та практика. Київ, 2018. 525 с.]
 
14. Iivari Juhani. (2015). Distinguishing and contrasting two strategies for design science research. European Journal of Information Systems, Vol. 24, Iss. 1, 107-115.
https://doi.org/10.1057/ejis.2013.35
 
15. Chabaniuk V. (2021). Atlas Solutions Framework as a method of the renewed Model-cognitive conception of cartography. Ukrainian Geographic Journal, 3(115), 29-38. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.029]
https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.029
 
16. Chabaniuk Viktor, Rudenko Leonid (2019). Relational geospatial technologies: background theory, practical example and needs in education. Geospatial Technologies in Geography Education. Edited by: de Miguel González Rafael, Donert Karl, Koutsopoulos Kostis. Springer. 219 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-17783-6_4