Г.А. Крачунов, Є.О. Маруняк, С.К. Овчарова. ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БОЛГАРІЇ ТА ЗАХІДНИХ БАЛКАНІВ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.039
Ukr. geogr. z. 2021, N4:39-47
Мова публікації: 
Англійська
Повний текст: 
Автори: 

Г.А. Крачунов - Технічний університет Варни, м. Варна, Болгарія;
Є.О. Маруняк - Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна;
С.К. Овчарова - Варненський вільний університет, м. Варна, Болгарія.

Резюме: 

Нині ефективна логістика є важливою складовою сталого розвитку країн і регіонів. Транспортні мережі справляють значний вплив на навколишнє середовище. При цьому оптимізація їх використання і впровадження нових технологій дозволяють не тільки пом’якшити наявні та потенційні наслідки такого впливу, а й зменшити весь спектр витрат: соціальних, економічних та екологічних. У статті проаналізовано основні проблеми функціонування транспортно-логістичних систем Болгарії, визначено завдання, реалізація яких покращить поточну ситуацію та створить умови для їх подальшого розвитку на основі принципів сталого розвитку. Розкрито можливості проєкта «Ініціатива трьох морів» для Болгарії, що пов’язані з підвищенням стандартів у сфері логістики, зміцненням співпраці з країнами Західних Балкан та Чорноморського регіону.

Ключові слова: 
логістичні системи, ланцюг поставок, сталий розвиток, економічне зростання, Ініціатива трьох морів
Сторінки: 
39-47
Література: 

1. Sezer S., Abasiz T. (2017). The Impact of Logistics Industry on Economic Growth: an application in OECD countries. Eurasian Journal of Social Sciences, 5(1), 11-23
https://doi.org/10.15604/ejss.2017.05.01.002
 
2. Ananiev V. (2003). Management of transport systems. Sofi a, 146 c. [In Bulgarian]. [Ананиев В., Управление на транспортни системи. София, 2004. 146 с.]
 
3. Blagoev Blago, Angelov D., Blagoeva S., Dimitrova V., Atanasov B., Tonkova E., Zhelyazkova D., Vasilev Y. (2009) Industrial logistics. Science and Technology, Varna, 429 p. [In Bulgarian] [Благоев Благо, Ангелов Д., Благоева С., Димитрова В., Атанасов Б., Тонкова Е., Желязкова Д., Василев Ю. Стопанска логистика. Варна, 2009. 429 с ].
 
4. Popov A. (2012). Geographic information systems - basics of geoinformation modeling. Sofi a, 472 p. [In Bulgarian]. [Попов. А. Географски информационни системи - основи на геоинформационното моделиране. София, 2012. 472с.].
 
5. Kirova A. (2007). Combined transport in the new EU countries. June 16, 2007. URL: https://www.tbmagazine.net/statia/kombiniraniyat-transport-v-novite-chlenki-na-es.html [In Bulgarian]. [Кирова А. Комбинираният транспорт в новите членки на ЕС, 16 юни 2007 г. URL: https://www.tbmagazine.net/statia/kombiniraniyat-transport-v-novite-chlenki-na-es.html ]
 
6. Dimitrov I., Bineva V. (2009). Evaluation the development of a logistics concept for management and sustainable development. Proceedings Conference Management and Sustainable Development, Forestry university Sofi a. Vol.3-4 (24), 182-188 [In Bulgarian]. [Димитров И., Бинева В.. Оценяване разработката на логистична концепция за управление и устойчиво развити //. Сборник от конференция Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет София. 2009. Т. 3-4 (24).С.182-188.]
 
7. Dimitrov, P. (2011). Assessment of the development of logistics in Bulgaria on the basis of international comparison In: Dimitrov P., (ed.), Rakovska, M. (ed.). Logistics Present and Future, Sofi a, p.14-23. [In Bulgarian]. [Димитров П. Оценка на развитието на логистиката в България въз основа на международни сравнения // Димитров П., Раковска М. (ред.). Логистиката Настояще и Бъдещ. София, 2011, с.14-23.]
 
8. Zhelyazkova, D. (2011). The current state of the main pillars in the development of Bulgarian transport. In: Dimitrov P., (ed.), Rakovska M., (ed.), Logistics Present and Future. Sofi a, p.249-260. [In Bulgarian] [Желязкова Д. (2011) Актуалното състояние на основни стълбове в развитието на българския транспорт // П. Димитров (ред.), М. Раковска М. (ред.). Логистиката Настояще и Бъдеще. София, 2011. C. 249-260.]
 
9. Rakovska M. (2016). Logistics eff ectiveness in Bulgaria: international and domestic dimension. In: Todorov F. (ed.). Logistics in the changing world. Sofi a, p. 15-27. [In Bulgarian]. [Раковска М. Логистичната ефективност в България: международно и вътрешно измерение //Тодоров Ф. (ред.). Логистиката в променящия се свят. София, 2016. C. 15-27.]
 
10. Buldeo Rai H., Verlinde S., Macharis C. (2018). The "next day, free delivery" myth unravelled: Possibilities for sustainable last mile transport in an omnichannel environment. International Journal of Retail & Distribution Management, 47(1), 39-54.
https://doi.org/10.1108/IJRDM-06-2018-0104
 
11. Chankova L. (2005). Logistics and competitive development of Firms. Journal Economic thought. Iss. 1, BAS, Sofi a, p.16-34.[In Bulgarian] [Чанкова Л. Логистика и конкурентоспособно развитие на фирмите. Списание Икономическа мисъл. БАН, София, 2005. C.16-34.]
 
12. Chankova L. (2007). The development of modern logistics in Bulgaria as a condition for economic growth. In: Mitko Dimitrov (ed.). Studies for Accelerated Development of the Bulgarian Economy, ed. 1, Chapter 18. Sofi a, p.369-384. [In Bulgarian]. [Чанкова Л. Развитието на съвременната логистика в България като условиe за икономически растеж. В: Митко Димитров (ред.), Студии за ускорено развитие на българската икономика, изд. 1, глава 18. Cофия, 2007. С.369-384.]
 
13. Bowersox D.J., Closs D.J. (1996). Logistical Management. The Integrated Supply Chain Process. New York, 752 p.
 
14. Brzhezinski Z.(2004). The choice: Global domination or global leadership. Sofi a, 320 p. [In Bulgarian] [Бжежински З. Изборът: Глобално господство или глобално лидерство. Cофия, 2004. 320 с.]
 
15. Cohen St. (2015). The Geography of International Relations. Pentagon Press, Second Edition, 491 p.
 
16. Huntington S.P. (2011). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, 368 p.
 
17. Mahan A. (2011). The Infl uence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Kindle Edition, 539 p.
 
18. Martinsa C.L., Patob M.V. (2019). Supply chain sustainability: A tertiary literature review . Journal of Cleaner Production. Vol. 225, 10 July, 995-1016.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.250
 
19. Rudenko L.. Lisovskyi S., Maruniak Eu.O.(2018). Modern Ukraine: challenges and threats as determinants of development. Ukrainian geographical Journal,3, 31-43. DOI: https://DOI.ORG/10.15407/UGZ2018.03.031 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Україна сучасна: виклики і загрози як детермінанти розвитку // Укр. геогр. журн. 2018. № 3. С. 31-43. DOI: https://DOI.ORG/10.15407/UGZ2018.03.031 ]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031
 
20. Petrova, D. (2003) Joint liability in multimodal transportation of cargoes involving seaborne carriage. Journal Marine Thought, 1, august. URL: http://morska-misal.orkastudio.com/html/issue1.html [In Bulgarian]. [Петрова Д. (Солидарната отговорност при мултимодални-комбинирани превози на товари с участието на морски превозвач. Списание "Морска мисъл". 2003. №.1 август. http://morska-misal.orkastudio.com/html/issue1 .html ]
 
21. Perkov V. (2017). Problems and Prospects for Reverse Logistics in Bulgaria. Economic World" Library. Iss. 135 Year. Svishtov, p.1-159. [In Bulgarian] [Перков В. Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България. Economic World Library. Issue 135 Year. Svishtov, 2017. P. 1-159.]
 
22. Panusheff E. (2017). Free movement of goods, the foreign economic orientation of Bulgaria. In: The Bulgarian economy for ten years in the European Union. Ed. E. Panushev, Sofi a, p. 65-73, 213-220. [In Bulgarian]. [Панушев Е. Свободно движение на стоки, външноикономическата ориентация на България // Българската икономика десет години в Европейския съюз / Отг. ред. Панушев. София, 2017., C. 65-73, 213-220.]
 
23. Panusheff E. (2020) Bulgaria's participation in global value chains. - In: Bulgaria in the post-crisis world economy. Publishing House of BAS Prof. Marin Drinov,Sofi a, p.151-200. [in Bulgarian]. [Панушев Е. Участие на България в глобалните стойностни вериги. // България в посткризисната световна икономика. Издателство на БАН Проф. Марин Дринов. София, 2020. С. 151-200].