Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець, Ю.Д. Іщенко. КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІСНИЙ РЕГІОН: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, СКЛАД І МЕЖІ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.047
Ukr. geogr. z. 2021, N4:47-56
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.П. Підгрушний - Інститут географії НАН України, Київ;
А.В. Марущинець - Інститут географії НАН України, Київ;
Ю.Д. Іщенко - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Дослідження присвячено розробленню та апробації методологічних підходів до визначення складу та меж метрополісних регіонів. Показані відміни між процесами метрополізації та регіонополізації. Розкрито основні риси міст-метрополісів. Міста-метрополіси разом із територією свого безпосереднього впливу формують високоінтегровані суспільно-територіальні комплекси – метрополісні регіони. У цьому випадку реалізація усієї сукупності метрополісних функцій забезпечується уже не самим містом-метрополісом, а усім метрополісним регіоном. Показано відмінності між міськими агломераціями та метрополісними регіонами. Встановлено, що виникнення міських агломерацій та проходження ними початкових стадій розвитку припадає здебільшого на індустріальну епоху. Подальша трансформація міських агломерацій у метрополісні регіони відбувається на стадії субурбанізації, коли ядро делегує частину функцій (зокрема і метрополісних) своєму передмістю. Проте, далеко не всі міські агломерації мають необхідний потенціал та передумови для отримання статусу метрполісного регіону. В основі визначення складу та меж Київського метрополісного регіону лежить функціональний підхід, який базується на аналізі реальної зв’язаності між метрополісом та територією його безпосереднього впливу. Ключові критерії визначення меж – це міра доступності та зв’язаності міста-метрополісу і території, яка його оточує. Внаслідок вдосконалення транспортної мережі та впровадження швидкісних видів транспорту вони здатні змінюватись. У зв’язку із цим межі метрополісного регіону є нестійкими та «розмитими». Установлено, що зливаючись із соєю субурбією, місто розширює свої реальні межі та формує цілісне функціональне ядро метрополісного регіону. Дослідити ці процеси дозволяють сучасні методи дистанційного зондування Землі. Подальший розвиток Київського метрополісного регіону значною мірою залежить від можливостей його інституалізації, координації та взаємовигідного вирішення спільних проблем Києва та його приміської зони, що виникають в процесі функціонування метрополісного регіону.

Ключові слова: 
процеси метрополізації, міста-метрополіси, міська агломерація, метрополісний регіон, субурбія, субурбанізація, Київ
Сторінки: 
47-56
Література: 

1. Schwab K. (2018) Shaping The Fourth Industrial Revolution. Geneva, 274 p.
 
2. Bourdeau-Lepage L., Huriot J.M. (2004) Metropolises and global coordination. A historical perspective. GAWC RB. 140.
 
3. Gaussier N., Lacour C., Puissant S. (2003). Metropolization and Territorial Scales.. Cities. 20. 253-263. DOI: https://doi.org/10.1016/S0264-2751(03)00032
https://doi.org/10.1016/S0264-2751(03)00032-5
 
4. Melnyk M.I. (ed.) (2016). Metropolitan functions of large cities of Ukraine: potential and prospects of implementation. Lviv, 552 p. [In Ukrainian [Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / Наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 2016. 552 с.]
 
5. Rudenko L. H. (ed.). (2015). Functions of cities and their impact on space. Kyiv, 292 p. [In Russian] [Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г.Руденко. Киев, 2015. 292 с.].
 
6. Pidhrushnyi H.P. Denysenko O.O. (2010). Metropolis cities as the newest form of territorial organization of society. Experience and prospects of development of cities of Ukraine, 18, 65-78. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П., Денисенко О.О. Міста-метрополіси як новітня форма територіальної організації суспільства // Досвід та перспективи розвитку міст України: Збірник наукових праць. 2010. 18. С. 65 - 78.]
 
7. Denysenko O.O. (2012). Processes of metropolisation: world economy aspect. Kyiv, 193 p. [In Ukrainian]. [Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект. Київ, 2012. 193 с.]
 
8. Jack P. Gibbs (1963) The Evolution of Population Concentration. Economic Geography, 39, 2, 119-12 . DOI: https://doi.org/10.2307/142505
https://doi.org/10.2307/142505
 
9. Geyer H.S., Kontuly T. A. (1993). A Theoretical Foundation for the Concept of Diff erential Urbanization. International Regional Science Review - INT REG SCI REV. 15. 157-177. 10.1177/016001769301500202.
https://doi.org/10.1177/016001769301500202
 
10. Zaionchkovskaia Zh. A. (1991) Demographic situation and settlement. Moscow. 325 p. [In Russian] [Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение. Москва, 1991. 325 с.]
 
11. Nefedova T. H. Treivysh A. Y. (2002). The theory of «diff erential urbanization» and the hierarchy of cities in Russia at the turn of the XXI century. Problems of urbanization at the turn of the century. ed. A.G. Makhrova. Smolensk, 71-86. [In Russian] [Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Теория «дифференциальной урбанизации» и иерархия городов в России на рубеже XXI века // Проблемы урбанизации на рубеже векав. Отв. ред. А.Г. Махрова. Смоленск: Ойкумена, 2002. с. 71-86]
 
12. Pidhrushnyi H.P. (2017). Urbogenesis in Ukraine: determining factors, peculiarities of manifestation and main stages. Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes. Kyiv, 48-64. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Урбогенез в Україні: визначальні чинники, особливості прояву та основні етапи // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія. Київ, 2017. С. 48-64.]
 
13. O'Sullivan A. (2002). City Economy. Trans. from English. Moscow, 706 p. [In Russian]. [О'Салливан А. Экономика города: пер. с англ. Москва, 2002. 706 с.]
 
14. Fujita M. (2004). Economics of Agglomeration: cities, industrial location and regional growth. Cambridge, 466 p.
 
15. Pidgrushnyi G.P., Mezentsev K.V., Dudin V.S., Provotar N.I., Bondar V.V. (2020). Commercial suburbanization in Kyiv metropolitan region: uneven development and polycentricity. Ukrainian geographical journal, 4, 19-28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019 [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П., Мезенцев К.В., Дудін В.С., Провотар Н.І., Бондарь В.В. Комерційна субурбанізація в Київському метрополісному регіоні: нерівномірність і полдіцентричність розвитку // Укр. геогр. журн. 2020. №4. С. 19-28.]
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019
 
16. Mazur T., Korol E. (2010). The evolution of the meaning of the terms metropolization, metropolis, metropolitan area, metropolitan space in the context of urbanization processes of the XX - early XXI centuries. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6969/1/07.pdf [In Ukrainian] [Мазур Т., Король Є. Еволюція змісту термінів метрополізація, метрополія, метрополійний ареал, метрополійний простір у контексті урбанізаційних процесів ХХ - початку ХХІ століть. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6969/1/07.pdf ]
 
17. Mark, M.; Katz, B; Rahman, S.; Warren, D. (2008). MetroPolicy: Shaping A New Federal Partnership for a Metropolitan Nation. Washington, p. 4 -103.
 
18. Sykora L. (2006). Development, policy and planning in the Czech Republic and Prague / Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States - From Adjustment to Reinvention. Altrock U., Güntner S., Huning S., Peters D. (eds). Ashgate, Aldershot, p. 113-140.
 
19. Pidhrushnii G.P., Denisenko E.A. (2013). Kyiv and surrounding area in the system center-periphery interaction. Ukrainian geographical journal, 1, 27 - 35. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П., Денисенко О.О. Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії // Укр. геогр. журн. 2013. №1. С. 27 - 35.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.01.027
 
20. Pidgrushnii G., Marushchynets A. (2017). Defi ning dynamics and vectors of territorial development of Kyiv metropolitan region using data of Earth remote sensing. The 7th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: A view on cities from elsewhere: Abstracts. Kyiv & Dnipro. URL: http://geokyiv.org/pdf/CATference-017_Abstracts.pdf
 
21. Marushchynets, A. (2020). Defi ning boundaries and dynamics of urbanized areas. Economic and social geography, 83, 46-52, DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.83.46-52 [In Ukrainian]. [Марущинець А. Визначення меж та динаміки суцільної забудови урбанізованих територій за даними ДЗЗ // Економічна та соціальна географія. 2020. Вип. 83. С. 46-52].
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.83.46-52