М.О. Кирилюк. ПРОЄКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ІНТЕРАКТИВНОГО АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.057
Ukr. geogr. z. 2021, N4:57-65
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

М.О. Кирилюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – наукове обґрунтування процесу проєктування бази даних (далі БД), що слугуватиме інформаційною основою для укладання інтерактивного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (далі ПЗФУ). Досліджено існуючий досвід проєктування ГІС та БД у світі й в Україні. Обґрунтовано концептуальну модель формування географічних даних. Для розроблення інтерактивного атласу ПЗФУ та розроблення концептуальної, логічної та фізичної структури елементів БД відповідно до системи управління ними. Вказано види джерел, необхідних для розроблення й створення бази даних інтерактивного атласу територій та об’єктів ПЗФУ. Охарактеризовано структуризацію БД, основні принципи організації інформації у ній: упорядкування, територіальна прив’язка, відкритість архітектури. Окрім цього зазначено основні вимоги до БД, вказано на її головне призначення, розроблено структуру одиниць заповнення БД необхідною інформацією. Новизна дослідження полягає в обґрунтуванні процесу розроблення баз просторових даних як інформаційної складової нового типу картографічного твору — інтерактивного атласу природно-заповідного фонду України.

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, база даних, інтерактивний атлас, геоінформаційна система (ГІС), реляційна модель, геопросторові дані, Національна структура геопросторових даних (НІГД)
Сторінки: 
57-65
Література: 

1. On National Geospatial Data Infrastructure. Law of Ukraine of April 13, 2020. # 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20 [In Ukrainian]. [Про національну інфраструктуру геопросторових даних. Закон України від 13.04.2020 р. № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20 ]
 
2. Polyvach K. (2016). Information and reference atlas of the nature reserve fund of the region. Ukrainian Geographical Journal, 1, 53 - 60. [In Ukrainian]. [Поливач К.А. Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону // Укр. геогр,. журн. 2016. №1. С. 53 - 60.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.053
 
3. On Nature Reserve Fund. Law of Ukraine of June 16, 1992. # 2456-XII : as of July 3, 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [In Ukrainian]. [Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-XII : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 ]
 
4. Zatserkovnyi V., Burachek V., Zheleznyak O., Tereshchenko A. (2014). Geoinformation systems and databases. Monograph . Nizhyn, 492 p. [In Ukrainian]. [Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. Ніжин, 2014. 492 с.]
 
5. Tomlinson Roger F. (2004). Thinking About GIS. Planning geographic information systems. A guide for managers. Moscow, 330 p. [In Russian]. [Томлинсон Роджер Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных систем: руководство для менеджеров. Москва, 2004. 330 с.]
 
6. 13.Rudenko L.G., Chabanyuk V.S. (1999). The concept of a geoinformation system for multipurpose use and its phased implementation in Ukraine. Geoinformation and geoecological studies in the CIS countries. Moscow, 1999 . P. 9−30 [In Russian]. [Руденко Л. Г. Чабанюк В. С. Концепция геоинформационной системы многоцелевого использования и ее поэтапная реализация на Украине // Геоинформационные и геоэкологические исследования в странах СНГ. Москва, 1999. С. 9−30.]
 
7. Rudenko L.G., Bochkovska A.I., Polyvach K.A., Chabaniuk V.S., Santalova S.O., Podvoiska V.I., Leiberiuk O.M., Vyshnia M.M., Kyryliuk M.O. (2020). The population of Ukraine and its natural and cultural decline in the atlas information system. Ukrainian Geographical Journal, 4, 57 - 70. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Поливач К.А., Чабанюк В.С., Санталова С.О., Подвойська В.І., Лейберюк О.М., Вишня М.М., Кирилюк М.О. Населення України та його природна і культурна спадщина в атласній інформаційній системі // Укр. геогр. журн. 2020. №4. С. 57 - 70.]
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.057
 
8. Karpinskyi Yu.O., Lyashchenko A.A. (2001). Formation of the national infrastructure of spatial data - a priority area of topographic, geodetic and cartographic activities. Bulletin of Geodesy and Cartography, 3, 65-74. [In Ukrainian]. [Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Формування національної інфраструктури просторових даних - пріоритетний напрям топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Вісник геодезії та картографії. 2001. №3. C. 65-74.]
 
9. Rudenko L.G., Bochkovska A.I. (2018). Development of cartographic research at the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 1, 3−10. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Бочковська А. І. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України // Укр. геогр. журн. 2018. № 1. С. 3−10.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.003
 
10. The National Atlas of Ukraine. Ch. Ed. L.H. Rudenko (2007). Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г.Руденко. Київ, 2007. 440 с.]
 
11. Rudenko L., Kozachenko T., Lyashenko D., Bochkovska A., Dyshlyk A., Chabanyuk V., Putrenko V. (2011). Geoinformation mapping in Ukraine. Monograph. Kyiv, 102 p. [In Ukrainian]. [Геоінформаційне картографування в Україні. Монографія / Л. Г. Руденко, Т. І. Козаченко, Д. О. Ляшенко, А. І. Бочковська, А. П. Дишлик, В. С. Чабанюк, В. В, Путренко. Київ, 2011. 102 с.]
 
12. Chabanyuk V. (2018). Relational cartography: Theory and practice. Kyiv, 525 p. [In Ukrainian]. [Чабанюк В. Реляційна картографія: Теорія і практика. Київ, 2018. 525 с.]
 
13. Nature Reserve Fund of Ukraine: areas and objects of national importance (2009). Kyiv, 331 p. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд України: території та об'єкти загальнодержавного значення. Київ, 2009. 331 с.]
 
14. Rudenko L., Bochkovskaya A., Polyvach, K. and others (2021). Academic geography and atlas mapping during the years of independence of Ukraine. Ed. L. Rudenko. Kyiv, 120 p. [In Ukrainian]. [Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України / Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська, К. А. Поливач та ін. За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2021. 120 с.]
 
15. Inspire knowledge base. URL: https://inspire.ec.europa.eu/inspire-directive/2