Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов, О.Л. Дронова, А.А. Мозговий, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, А.В. Варуха. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ «ЦІЛЕЙ 2030»

https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.008
Ukr. geogr. z. 2022, N1:08-17
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Л. Дронова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.А. Мозговий - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Ю.М. Фаріон - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.В. Варуха - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

У ХХІ ст. людство все частіше стикається з наслідками нераціонального природокористування, спотворених соціальних і культурних цінностей, намагаючись знайти нову «матрицю» свого подальшого руху. Такі пошуки розпочались ще в ХХ ст., починаючи з доповідей Римського клубу та «Порядку денного на ХХІ ст.». У 2015 р. новою рамкою глобального рівня стали 17 Цілей сталого розвитку та відповідні завдання для досягнення кожної з них. Зважаючи на національні пріоритети, зазначені Цілі були згодом адаптовані в багатьох країнах світу, з перспективою наскрізного впровадження в практику управління на всіх рівнях. В Україні адаптовані Цілі були затверджені Указом Президента у 2019 р. та мають знайти відображення у стратегіях та планах, розроблених на новий програмний період. У статті представлено аналіз успішності цього процесу щодо стратегій соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях. Виявлено низку прогалин насамперед у забезпеченні екологічної складової сталого розвитку, а також репрезентації Цілей 2030 в цілому. Їх усунення має відбуватись за підтримки експертних наукових кіл і з акцентом на освіту та просвіту в сфері сталого розвитку.

Ключові слова: 
сталий розвиток, цілі сталого розвитку, стратегії регіонального розвитку, прогалини
Сторінки: 
08-17
Література: 

1. The goals of sustainable development: Ukraine. National report. (2017). Kyiv, 176 p. URL: http://bit.ly/SDGsUkraine [In Ukrainian]. [Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, Київ. 176 с. URL: http://bit.ly/SDGsUkraine].
 
2. On Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030. Decree of the President of Ukraine of September 30, 2019 No. 722/2019 [In Ukrainian]. [Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 р. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019].
 
3. Rudenko, L.G., Lisovsky, S.A., & Marunyak, Eu.O. (2016). Environmental imperative in the priorities of the integrated planning process in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž. No. 4: 9-16. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/535. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні. Укр. геогр. журнал, 2016. № 4. С. 9-16. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/535].
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.009
 
4. Carew-Reid, J., Prescott-Allen, R., Bass, S., & Dalal-Clayton, B. Strategies for national sustainable development: a handbook for their planning and implementation. London: Earthscan Publications, 1994. 203 p.
 
5. Sustainable Development Goals. URL: https://sdgs.un.org/.
 
6. A European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#highlights.
 
7. Rudenko, L. G., Lisovsky, S. A., & Marunyak, Eu. O. (2015). Problems of nature use and sustainable development in the works of the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Ukr. Geogr. Ž. No. 2 : 3-9. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/476. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України. Укр. геогр. журнал, 2015. № 2. С. 3-9. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/476].
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.003
 
8. Assessment of the state of implementation of the final documents of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. Ed. Rudenko, L.G. Kyiv: Akademperiodyka. 2004. P. 18-40. [In Ukrainian]. [Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні. / За ред. Л. Г. Руденка. Київ: Академперіодика, 2004. С. 18-40.].
 
9. Status of implementation in Ukraine of the provisions of the "Agenda for the XXI century" (2002-2012). (2014). Ed. Rudenko L. G. Kyiv: Akademperiodyka. 2014. 359 p. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002-2012). За ред. Руденко Л. Г. Київ: Академперіодика, 2014. 359 с.].
 
10. Grechko, T. K., Lisovsky, S. A., Romanyuk, S. A., & Rudenko, L. G. (2015). Public administration in ensuring sustainable (balanced) development. Kyiv. 264 p. [In Ukrainian]. [Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (зба­лансованого) розвитку. Київ, 2015. 264 с.].
 
11. Lisovsky, S. A. Society and nature: balance of interests in Ukraine. (2009). Kyiv: Institute of Geography of the NAS of Ukraine. 300 p. [In Ukrainian]. [Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ: Ін-т географії НАН України. 2009. 300 с.].
 
12. Marunyak, Eu.O. (2018). Geospatial research and planning practice: Ukraine on the background of global trends. Kyiv: Fenix. 336 p. [In Ukrainian]. [Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. Київ: Фенікс, 2018. 336 c.].
 
13. Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030. (Draft). (2017). 112 p. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf. [In Ukrainian]. [Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. (Проект). 2017. 112 с. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/ UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf].
 
14. On approval of State Strategy for Regional Development for the 2021-2027. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 5, 2020. No. 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. [In Ukrainian]. [Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text].
 
15. Rudenko, L. G., Marunyak, Eu. O., Lisovsky, S. A., Chabanyuk, V. S., Bochkovskaya, A. I., Polivach, K. A., Podvoyska, V. I., & Vyshnya M. M. (2021). Atlas information system of potential threats to the sustainable development of the regions of Ukraine (conceptualization and implementation). Ukr. Geogr. Ž. No. 4 : 08-17. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/727. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чабанюк В. С., Бочковська А. І., Поливач К. А., Подвойська В. І., Вишня М. М. Атласна інформаційна система потенційних загроз сталому розвитку регіонів України (концептуалізація і реалізація). Укр. геогр. журнал, 2021. № 4. С. 8-17. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/727].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.008