О.М. Пономаренко, В.В. Никифоров, В.М. Яковенко. ЗМІНИ ХІМІЧНИХ І МІКРОМОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 130 РОКІВ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.018
Ukr. geogr. z. 2022, N1:18-26
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.М. Пономаренко - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ;
В.В. Никифоров - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук;
В.М. Яковенко - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро.

Резюме: 

Мета наукової публікації − порівняльний аналіз хімічного складу та мікробудови сучасних проб чорноземів типових (Vermic Haplic Chernozem) і лучно-типовочорноземних ґрунтів (Gleyic Chernozem) із зразками 130-річної давнини, відібраними Вернадським В.І. на території Кременчуцького району Полтавської області. Вікові зміни вмісту органічної речовини і оксидів виявили суттєві відмінності в генезисі природних та агрогенних едафотопів південної частини Полтавської області. В умовах природних едафотопів зафіксовано збільшення загального вмісту гумусу в середньому на 0,8 % у п'яти випадках із шести. Натомість для всіх проб ґрунту із агрогенних едафотопів зафіксовано зменшення вмісту гумусу в середньому на 1,1 %. Установлено незначне (у 1,1 раза), але більш інтенсивне зростання вмісту кремнезему (SiO2) в агрогенних едафотопах (майже на 10 %), порівняно з едафотопами природних біогеоценозів (на 5,5 %), а також збільшення вмісту глинозему (Al2O3) у середньому у 2 рази (на 3,7 %). Зареєстровано зниження вмісту сполук фосфору в середньому в 1.4 рази (на 0,1 %) на тлі збільшення вмісту речовин, що містять калій у 7,5 раза (на 1,4 %). Виявлено однотипність мікроморфологічної організації органогенних і мінеральних компонентів ґрунтів сучасних зразків і зразків, відібраних 130 років тому. На основі результатів досліджень сформульовано рекомендації для наукового обґрунтування комплексного проєкту природоохоронних заходів, спрямованих на збереження і збалансоване використання полтавських ґрунтів.

Ключові слова: 
генезис ґрунтів, чорноземи типові, лучно-типовочорноземні ґрунти, загальний вміст гумусу, мінералогічний склад ґрунту, мікроморфологія ґрунтів
Сторінки: 
18-26
Література: 

1. Nykyforov, V. V., Alekseeva, T. M., Pashchenko, T. V., Starchenko, V. I., Kigim, S. L., Khalimon, O.V., & Vilmovska, O. O. (2013). Fertility of Poltava chernozems: a 120-year retrospective. XV International scientific-practical conference Ideas of Academician V. I. Vernadsky and problems of sustainable development of regions: Proceedings of the conference Kremenchuk: KrNU, 4-7. [In Ukrainian]. [Никифоров В. В., Алексєєва Т. М., Пащенко Т. В.,Старченко В. І., Кигим С. Л., Халимон О. В., Вільмовська О. О. Родючість полтавських чорноземів: 120-річна ретроспектива // XV Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ, 2013. С. 4-7.]
 
2. Baliuk, S. A., Kucher, A. V., & Maksymenko, N. V. (2021). Soil resourses of Ukraine: problems and strategy of sustainable management. Ukrainian geographical journal, 2, 3-11. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02 [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Кучер А. В., Максименко Н. В. Ґрунтові ресурси України: стан, проблеми і стратегія сталого управління // Укр. геогр. журн. 2021. № 2. С. 3-11. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02]
https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.003
 
3. Dent, D., & Bai, Z. (2017). The Last Steppes: New Perspectives on an Old Challenge. In: Dent D., Dmytruk Y. (eds.) Soil Science Working for a Living. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45417-7_4.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45417-7_4
 
4. Vernadsky, V. I. (1965). The chemical structure of the Earth's biosphere and its environment. Moscow: Science, 168 p. [In Russian]. [Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. Москва: Наука, 1965. 168 с.]
 
5. Stetsenko, Ye. I., & Shyshchenko, P. H. (2018). Concept of geospere and Eartht shells in academician V.I. Vernadskyi' scientific heritage. Ukrainian geographical journal, 4, 3-9. DOI: https://doi.org/10.15407 [In Ukrainian]. [Стеценко Є. І., Шищенко П. Г. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В. І. Вернадського // Укр. геогр. журн. 2018. № 4. С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.15407.
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.003
 
6. Ponomarenko, O. M., Ignatenko, O. O., Geiko, Yu. V. etc. (2012). In the footsteps of VI Vernadsky. Ecological trail named after V. I. Vernadsky village Omelnyk. Guide. Kremenchuk: PE O.V. Shcherbatykh, 78 p. [In Ukrainian]. [Пономаренко О. М., Ігнатенко О. О., Гейко Ю. В. та ін. Стежками В. І. Вернадського. Екологічна стежина ім. В. І. Вернадського села Омельник. Путівник. Кременчук: ПП О. В. Щербатих, 2012. 78 с.]
 
7. Materials for the assessment of the lands of the Poltava province. Natural history part. Report to the Poltava Provincial Zemstvo. The work was performed under the direct supervision of prof. SPb. University V. V. Dokuchaev. Issue XV. Kremenchug district. Publication of the Poltava Provincial Zemstvo. St. Petersburg: Printing house E. Evdokimov, 1892, 22-66. [Материалы к оценке земель Полтавской губернии. Естественно-историческая часть. Отчет Полтавскому Губернскому Земству. Работа исполнена под непосредственным руководством проф. СПб. университета В. В. Докучаева. Выпуск XV. Кременчугский уезд. Издание Полтавского Губернского Земства. СПб.: Типография Е. Евдокимова, 1892. С. 22-66.]
 
8. Nykyforov, V. V. (2011). About the scientific activity of V. I. Vernadsky in the Kremenchug district: a 120-year perspective. Soil Science, 12 (3-4), 116-121. [In Russian]. [Никифоров В. В. О научной деятельности В. И. Вернадского в Кременчугском уезде: 120-летняя перспектива // Ґрунтознавство. 2011. Т. 12. № 3-4. С. 116-121.]
 
9. Dmitruk, Ju. M. (1998). Current issues of soil geochemistry. Agrochemistry and soil science, 2, 78-79. [In Ukrainian]. [Дмитрук Ю. М. Актуальні питання геохімії ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжв. наук. збірник. Частина 2. 1998. C. 78-79].
 
10. Pinskij, D. L. (1997). Ion exchange processes in soils. Pushchino, 166 p. [In Russian]. [Пинский Д. Л. Ионнообменные процессы в почвах. Пущино, 1997. 166 с.]
 
11. Glazovskaja M.A. (2002). Geochemical foundations of typology and methods of research of natural landscapes. Smolensk: Oikumena, 287 p. [In Russian]. [Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. Смоленск: Ойкумена, 2002. 287 с.]
 
12. Frid, A. S. (1999). Methodology for assessing soil resistance to degradation. Soil science, 3, 399-404. [In Russian]. [Фрид А. С. Методология оценки устойчивости почв к деградации // Почвоведение. 1999. № 3. С. 399-404.]
 
13. Gorban, V., Huslystyi, A., Kotovych, O., & Yakovenko, V. (2020). Changes in physical and chemical properties of Calcic chernozem affected by Robinia pseudoacaciaand Quercus robur plantings. Ekológia (Bratislava), 39 (1), 27-44. DOI: https://doi.org/10.2478/eko-2020-0003.
https://doi.org/10.2478/eko-2020-0003
 
14. Yakovenko, V., & Zhukov, O. (2021). Zoogenic Structure Aggregation in Steppe and Forest Soils. In: Dmytruk, Y., Dent, D. (eds.) Soils Under Stress. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_12.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_12
 
15. Polupan, M. I., Solovej, V. B., & Velichko, V. A. (2005). Classification of soils of Ukraine. Kyiv. Agrarian science, 300 p. [In Ukrainian]. [Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України. К.: Аграрна наука, 2005. 300 с.]
 
16. IUSS Working Group WRB. (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. URL: http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf
 
17. Soil quality. Methods for determination of organic matter: DSTU ISO 4289: 2004. [From 2004.04.30]. (2005). Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 9 p. (National Standard of Ukraine). [In Ukrainian]. [Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини: ДСТУ ISO 4289:2004. [Чинний від 2004.04.30]. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 9 с. (Національний стандарт України).]
 
18. Young, Iain, & Crawford, J. W. (2006). The fractal structure of soil aggregates: Its measurement and interpretation. European Journal of Soil Science, 42(2):187, 192. DOI: 10.1111/j.1365-2389.1991.tb00400.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1991.tb00400.x
 
19. Sokolowska, Z., & Sokolowski, S. (1999). Influence of humic acid on surface fractal dimension of kaolin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data. Geoderma, 88 (3-4), 233-249. DOI: doi.org/10.1016/S0016-7061(98)00107-4
https://doi.org/10.1016/S0016-7061(98)00107-4
 
20. Yakovenko, V. (2017). Fractal properties of coarse/fine-Related distribution in forest soils on colluvium. InSoil science working for a living, ed. D. Dent and Y. Dmytruk, 2-44. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45417-7_3.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45417-7_3